0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Xử lý đơn đặt hàng

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 94 -94 )

Trong hệ thống SAP ERP, xử lýđơn đặt hàng là một chuỗi các hoạt động phải diễn ra để ghi lại đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng có thể bắt đầu từ một báo giá hoặc yêu cầu được tạo ra trong bước trước bán. Bất kỳ thông tin nào được khách hàng thu thập để hỗ trợ báo giá (tên, địa chỉ, sốđiện thoại liên hệ) sẽđược đưa ngay vào đơn bán hàng. Các bước xử lýđơn đặt hàng bán hàng quan trọng bao gồm ghi lại các mặt hàng cần mua, xác định giá bán và ghi lại số lượng đặt hàng. Người dùng có thể xác định các lựa chọn thay thế giá khác nhau trong hệ thống SAP ERP. Ví dụ: một công ty có thể sử dụng giá cụ thể cho sản phẩm, chẳng hạn như thiết lập chiết khấu số lượng cho một mặt hàng cụ thể hoặc nó có thể xác định chiết khấu phụ thuộc vào cả sản phẩm và một khách hàng cụ thể.

Việc định cấu hình một sơđồđịnh giá phức tạp đòi hỏi một lượng lớn công việc lập trình, nhưng khi hệ thống đã hoạt động, nó sẽ tựđộng tính toán mức giá chính xác cho từng khách hàng, loại bỏ nhiều vấn đề mà Fitter đang gặp phải.

Trong quá trình xử lýđơn đặt hàng, hệ thống SAP ERP sẽ kiểm tra số dư các tài khoản phải thu trong cơ sở dữ liệu SAP ERP để xác nhận khoản nợ hiện có của khách hàng. SAP ERP thêm giá trị của đơn đặt hàng vào số dư nợ của khách hàng, sau đó so sánh kết quả với hạn mức nợ của khách hàng (cũng có sẵn trong cơ sở dữ liệu). Nếu khách hàng có đủ tín dụng, đơn hàng đã hoàn tất. Nếu không, hệ thống SAP ERP sẽ nhắc nhân viên bán hàng từ chối đơn đặt hàng, gọi điện cho khách hàng để kiểm tra các khoản thanh toán gần đây hoặc liên hệ với Kế toán để thảo luận về bất kỳ trường hợp giảm bớt nào.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 94 -94 )

×