0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Tổng quan về các hoạt động kế toán

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 111 -114 )

Kế toán tài chính bao gồm việc ghi lại tất cả các giao dịch của một công ty có ảnh hưởng đến tình trạng tài chính của tổ chức và sau đó sử dụng các giao dịch được lập thành văn bản đó để tạo báo cáo cho các nhà đầu tư, các bên và cơ quan bên ngoài. Các báo cáo này, thường được gọi là báo cáo tài chính, phải tuân theo các quy tắc và hướng dẫn được quy định của nhiều cơ quan khác nhau.

Báo cáo tài chính thông thường bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Bảng cân đối kế toán là bảng tổng hợp các số dư tài khoản như tiền mặt nắm giữ; số tiền khách hàng nợ công ty; chi phí nguyên vật liệu và thành phẩm tồn kho; giá trị của tài sản cốđịnh như tòa nhà; số tiền nợ nhà cung cấp, ngân hàng và các chủ nợ khác; và số tiền mà các nhà đầu tưđã đầu tư vào công ty. Bảng cân đối kế toán cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm, một yếu tố quan trọng cần xem xét đối với các chủ nợ và nhà đầu tư của công ty.

112 / 189

Bảng 9: Mẫu bảng cân đối kế toán của Fitter

Bảng cân đối kế toán của Fitter Snacker Đơn vị tính: Ngàn $ Tài sản Tiền mặt $ 5003 Khoản phải thu $ 4715 Tồn kho $ 9025 Nhà xưởng và trang bị $ 6231 Đất đai $ 1142 Tổng tài sản $ 26116 Nợ phải trả Khoản phải trả $ 6400 Ghi chú phải trả $ 10000 Tổng nợ $ 16400 Vốn chủ sở hữu Vốn góp $ 2000 Thu nhập giữ lại $ 7716 Tổng vốn chủ sở hữu $ 9716 Tổng nợ và vốn chủ sở hữu $ 26116

Báo cáo thu nhập, hay báo cáo lãi lỗ, cho biết doanh thu và chi phí của công ty và lãi hoặc lỗ trong một khoảng thời gian (thường là một quý hoặc một năm). Khả năng sinh lời rất quan trọng đối với các chủ nợ và nhà đầu tư. Nó cũng là thông tin quan trọng cho các nhà quản lý phụ trách hoạt động hàng ngày. Nói chung, một nhà quản lý xem lợi nhuận là chỉ sốđánh giá thành công và thua lỗ là chỉ số về các vấn đề cần giải quyết. Thông thường, các công ty lập báo cáo tài chính hàng quý, đôi khi thường xuyên hơn. Để chuẩn bị các báo cáo này, một công ty phải "khóa sổ", có nghĩa là số dư cho các tài khoản tạm thời hoặc danh nghĩa như doanh thu, chi phí, lãi và lỗđược chuyển vào tài khoản lợi nhuận giữ lại. Các tài khoản danh nghĩa đã đóng sẽ có số dư bằng 0 để bắt đầu tích lũy doanh thu và chi phí trong kỳ báo cáo tiếp theo. Các bút toán kết thúc được thực hiện để chuyển số dư và thiết lập số dư bằng không cho các tài khoản danh nghĩa. Để làm điều này, nhân viên phải kiểm tra các tài khoản đểđảm bảo chúng

113 / 189 chính xác và cập nhật. Nếu hệ thống thông tin của một công ty thường xuyên tạo ra dữ liệu chính xác và kịp thời thì việc đóng sổ sách có thể diễn ra suôn sẻ. Nếu không, các mục "điều chỉnh" phải được thực hiện, trong trường hợp đó, việc đóng sổ có thể là một công việc rất tốn thời gian với kết quả không chính xác.

Bảng 10: Mẫu báo cáo thu nhập của Fitter

Báo cáo thu nhập của Fitter Snacker Đơn vị tính: Ngàn $ Doanh thu Doanh thu bán hàng $ 36002 Tổng doanh thu $ 36002 Chi phí Chi phí bán hàng $ 25691 Chi phí quản lý doanh nghiệp $ 4251 Chi phí nghiên cứu và phát triển $ 962

Chi phí lãi vay $ 521

Tổng chi phí $ 31425

Lợi nhuận trước thuế $ 4577

Thuế thu nhập $ 1144

Lợi nhuận ròng $ 3433

Một ưu điểm của hệ thống thông tin tích hợp là nó đơn giản hóa quá trình khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Nhân viên kế toán không cần phải tập hợp dữ liệu từ các hệ thống khác nhau vì tất cả dữ liệu cần thiết được chứa trong một hệ thống tập trung.

Trong hệ thống ERP, bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập là các báo cáo cơ sở dữ liệu có thểđược tạo nhanh chóng bất cứ lúc nào và vì dữ liệu để chuẩn bị báo cáo được đọc từ các bảng cơ sở dữ liệu, các báo cáo này luôn được cập nhật. Một tính năng khác của ERP, bảng cân đối và báo cáo thu nhập có khả năng nhanh chóng hiển thị dữ liệu ở các mức độ chi tiết khác nhau. Ngoài ra, hệ thống ERP cho phép người

114 / 189 dùng tạo các biến thể báo cáo tài chính, là các báo cáo tài chính ở các định dạng khác, được lập để phù hợp với nhu cầu của các đối tượng sử dụng khác nhau.

Kế toán qun tr liên quan đến việc xác định chi phí và lợi nhuận của các hoạt động của công ty. Mặc dù thông tin cấp cao xuất hiện trong bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập của công ty cho thấy liệu công ty có đang tạo ra lợi nhuận tổng thể hay không, mục tiêu của kế toán quản trị là cung cấp cho các nhà quản lý thông tin chi tiết đểđưa ra các quyết định sáng suốt, tạo ngân sách, xác định lợi nhuận của một sản phẩm cụ thể, khu vực bán hàng hoặc chiến dịch tiếp thị, ... Kế toán quản trị cung cấp thông tin mà người quản lý sử dụng để kiểm soát các hoạt động hàng ngày của công ty và để phát triển các kế hoạch dài hạn cho hoạt động, tiếp thị, nhu cầu nhân sự, trả nợ và các vấn đề quản lý khác. Bởi vì kế toán quản trị cung cấp các báo cáo và phân tích để sử dụng nội bộ, các công ty có thể linh hoạt trong cách họđịnh cấu hình hệ thống kế toán quản trị của mình.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 111 -114 )

×