0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 135 -136 )

Nhân viên của một công ty là nguồn lực quý giá nhất của nó, có nghĩa là bộ phận nhân sự (HR) đóng một vai trò quan trọng trong một tổ chức. Bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm về nhiều hoạt động mà một công ty thực hiện để thu hút, thuê, khen thưởng, đào tạo và đôi khi là cho thôi việc nhân viên. Các quyết định được đưa ra trong bộ phận nhân sự có thểảnh hưởng đến mọi bộ phận trong công ty. Các công ty ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng lao động có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và nhiều tổ chức đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ quản lý vốn con người (HCM) để mô tả các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý lực lượng lao động của công ty.

Khi một công ty phát triển, nhu cầu về một bộ phận nhân sự có tổ chức và hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng. Các trách nhiệm của bộ phận nhân sự thường bao gồm những việc sau:

• Thu hút, lựa chọn và tuyển dụng nhân viên mới bằng cách sử dụng thông tin từ lý lịch, tài liệu tham khảo và phỏng vấn cá nhân.

• Truyền đạt thông tin về các vị trí mới và việc thuê trong toàn tổ chức và hơn thế nữa.

• Đảm bảo rằng nhân viên được giáo dục, đào tạo và chứng nhận thích hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ.

• Xử lý các vấn đề liên quan đến hành vi của nhân viên.

• Đảm bảo rằng nhân viên hiểu rõ trách nhiệm trong công việc của họ. • Xem xét hiệu suất của nhân viên và xác định mức tăng lương và thưởng.

136 / 189 • Quản lý tiền lương và các phúc lợi được cung cấp cho từng nhân viên và xác nhận rằng các phúc lợi thích hợp được chi cho nhân viên mới và hiện tại.

• Thông báo những thay đổi về tiền lương, phúc lợi hoặc chính sách cho nhân viên.

• Hỗ trợ các kế hoạch quản lý cho những thay đổi trong tổ chức (mở rộng, nghỉ hưu, tổ chức lại, v.v.) để nhân viên có năng lực sẵn sàng hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ.

Đảm bảo rằng các nhiệm vụ này được hoàn thành và thông tin hợp lệ liên quan đến nguồn nhân lực được truyền đạt trong toàn tổ chức đòi hỏi một hệ thống kiểm soát hiệu quả luồng thông tin.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 135 -136 )

×