0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Sơ đồ chuỗi quy trình sự kiện

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 155 -161 )

Định dạng EPC chỉ sử dụng hai ký hiệu đểđại diện cho một quy trình nghiệp vụ. Ưu điểm của định dạng EPC là nó phù hợp với logic và cấu trúc của thiết kế phần mềm

Đại diện bán hàng Quản lý bán hàng Thư ký kế toán phải trả Kiểm toán

Chi phí phát sinh

Nhân viên chuẩn bị

báo cáo chi phí

Nhân viên sao chép báo cáo và biên nhận

Nhân viên đính kèm biên nhận cho chi phí

> $ 25

Nhân viên gửi email báo cáo chi phí cho quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng xem lại báo cáo chi phí

Báo cáo chi phí có duyệt không?

Quản lý bán hàng gửi email báo cáo chi phí

đến văn phòng công ty

1

Duyệt Quản lý bán hàng gửi

email báo cáo ngược lại cho nhân viên Không

duyệt Nhân viên chỉnh lại

báo cáo chi phí

156 / 189 ERP của SAP. Kỹ thuật lập mô hình EPC có sẵn như một công cụ phần mềm thông qua nền tảng ARIS (Kiến trúc của Hệ thống Thông tin Tích hợp) của Software AG.

Trong mô hình EPC, hai cấu trúc được sử dụng để đại diện cho các quy trình nghiệp vụ là các sự kiện (Event) và chức năng (Function). Các sự kiện phản ánh một trạng thái hoặc tình trạng trong quy trình nghiệp vụ và được biểu thị bằng một hình lục giác kéo dài và các chức năng phản ánh một phần của quy trình nghiệp vụ nơi xảy ra thay đổi và được biểu thị bằng hình chữ nhật với các góc tròn.

Hình 46: Các thành phần của chuỗi sự kiện quy trình

Quy ước đặt tên tiêu chuẩn hóa cho các chức năng và sự kiện cũng được sử dụng trong mô hình EPC. Ví dụ: quy ước đặt tên Event là đối tượng (Object) - quá khứ phân từ (Past participle), như thể hiện trong các ví dụ sau:

Object Past Participle Expense incurred

Expense report approved

Hard copy filed

Đối với các Function, quy ước đặt tên là động từ (Verb) - đối tượng (Object), như thể hiện trong các ví dụ sau:

Động từ Đối tượng Prepare expense report

Review expense report

157 / 189 Sau đây trình bày một sơ đồ EPC đơn giản cho một phần của quy trình báo cáo chi phí Fitter. Sơ đồ EPC bắt đầu và kết thúc bằng các sự kiện. Hơn nữa, các sự kiện phải được theo sau bởi các chức năng, và các chức năng phải được theo sau bởi các sự kiện.

Hình 47: Lược đồ EPC của phần đầu quy trình báo cáo chi phí của Fiiter Snacker

Ngoài việc kết nối trực tiếp các sự kiện với các chức năng, sơ đồ EPC sử dụng ba loại đầu nối phân nhánh. Sự phân nhánh xảy ra khi logic đến từ nhiều nguồn hoặc dẫn đến nhiều hơn một kết quả tiềm năng. Ba loại đầu nối là AND, OR và Exclusive OR (XOR). Hình sau đây là ví dụ về chức năng của đầu nối AND, chỉ ra rằng báo cáo chi phí phải được ghi lại và phải nộp một bản cứng.

Hình 48: Ví dụ về đầu nối AND trong lược đồ EPC

Đầu nối AND

158 / 189 Đầu nối OR chỉ ra rằng một hoặc nhiều kết quả tiềm năng có thể xảy ra; nó không phải là loại trừ. Hình sau đây là ví dụ vềđầu nối OR, cho biết rằng sau khi thanh toán được xử lý, nhân viên bán hàng được thông báo hoặc người quản lý bán hàng được thông báo hoặc cả nhân viên bán hàng và người quản lý bán hàng đều được thông báo.

Hình 49: Ví dụ về đầu nối OR trong lược đồ EPC

Không giống nhưđầu nối OR, đầu nối XOR là loại trừ; chỉ một sự kiện có thể xảy ra sau đầu nối XOR. Hình sau cho biết cách sử dụng đầu nối XOR để thể hiện quyết định của người quản lý về việc có chấp thuận báo cáo chi phí hay không, nó chỉ ra rằng chỉ một sự kiện có thể xảy ra sau khi xem xét báo cáo chi phí: được chấp thuận hoặc không được chấp thuận.

Hình 50: Ví dụ về đầu nối XOR trong lược đồ EPC

Sau đây là hình hiển thị tất cả các kết hợp đầu nối có thể có. Lưu ý rằng không thể có một sự kiện duy nhất kết nối với nhiều chức năng bằng các đầu nối OR hoặc XOR, vì các sự kiện đại diện cho một trạng thái hoặc tình trạng.

Đầu nối OR

Đầu nối XOR

159 / 189

Hình 51: Sự kết hợp giữa đầu nối và trigger có thể có

Khi các đầu nối OR và XOR dẫn đến nhiều kết quả (chức năng / sự kiện), thì cần có một quyết định để quyết định (các) đường dẫn nào nên được tuân theo và một sự kiện không thể tạo ra quyết định.

Trong lược đồ EPC có thể thấy sự phân tách và hợp nhất của một đường dẫn trong suốt quy trình nghiệp vụ. Trong ví dụ này, nhân viên bán hàng của Fitter có thể gửi báo cáo chi phí của mình trực tuyến nếu cô ấy có quyền truy cập Internet; nếu không, cô ấy phải gửi báo cáo giấy. Lưu ý rằng cùng một loại đầu nối được sử dụng để chia đường dẫn phải được sử dụng để hợp nhất nó.

Không cho phép

Không cho phép

160 / 189

Hình 52: Đường dẫn phân tách và hợp nhất trong lược đồ EPC

Lược đồ EPC cơ bản có thểđược bổ sung thêm thông tin. Trong thuật ngữ EPC, thông tin bổ sung này được gọi là phần tử dữ liệu. Ví dụ, phần đầu tiên của sơ đồ EPC cho quy trình báo cáo chi phí Fitter hiển thị các yếu tố dữ liệu (“Báo cáo chi phí đa bản không được chấp thuận”) và các yếu tố tổ chức (“Nhân viên bán hàng”, “Người quản lý bán hàng”). Các yếu tố bổ sung cho phép mô tảđầy đủ hơn về quy trình nghiệp vụ, ghi lại các khía cạnh “ai” và “cái gì” của quy trình nghiệp vụ.

161 / 189

Hình 53: Lược đồ EPC với thành phần dữ liệu và tổ chức

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 155 -161 )

×