0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Các tính năng quản lý nguồn nhân lực chính trong hệ thống SAP ERP

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 142 -144 )

Mô đun Nguồn nhân lực (HR) của SAP ERP cung cấp các công cụ để quản lý vai trò và trách nhiệm, định nghĩa, thông tin cá nhân của nhân viên và các nhiệm vụ liên quan đến quản lý thời gian, tính lương, quản lýđi lại và đào tạo nhân viên.

Hầu hết các công ty đều có một sơđồ hoặc kế hoạch tổ chức giúp xác định trách nhiệm quản lý. Nếu không có hệ thống ERP, sơđồ tổ chức thường chỉ xác định các mối quan hệ quản lý giữa các nhân viên. Với hệ thống ERP, có thể tạo một sơ đồ tổ chức chi tiết hơn hỗ trợ các nhiệm vụ nhân sự, chẳng hạn như tuyển dụng nhân viên và lập kế hoạch thay đổi tổ chức.

SAP ERP cung cấp một công cụ Organization and Staffing Plan được sử dụng để xác định cơ cấu quản lý của công ty và các vị trí trong toàn bộ cơ cấu tổ chức. Công cụ Organization and Staffing Plan cũng nêu tên người đảm nhiệm từng vị trí.

SAP ERP phân biệt giữa một người, nhiệm vụ, công việc và vị trí. Trong SAP, một người là một cá nhân duy nhất giữ một vị trí và người thực hiện các nhiệm vụ, đó là những trách nhiệm được giao liên quan đến một công việc hoặc vị trí cụ thể. Các

nhiệm vụ có thểđược giao cho một vị trí trực tiếp hoặc chúng có thểđược nhóm lại với nhau trong một công việc. Công việc là sự phân loại chung các công việc được thực hiện thường xuyên cùng nhau. Ví dụ, công việc của trưởng bộ phận có thể được xác định bằng cách giao cho nó những nhiệm vụ nhưđánh giá kết quả hoạt động của nhân viên và lập báo cáo ngân sách hàng tháng.

Chức vụ là sự phân công của từng nhân viên trong tổ chức. Nhiệm vụ có thểđược giao trực tiếp cho một vị trí, hoặc họ có thểđược giao cho vị trí đó bằng cách giao việc cho vị trí đó.

Hỗ trợđiều hành

Marketing Chun b báo cáo bán hàng

Hỗ trợđiều hành

Chuẩn bị báo cáo ngân sách Xem lại báo cáo

chi phí Xem lại chi phí thời gian Vị trí (Position) Người (Person) Công việc (Job) Nhiệm vụ (task)

143 / 189 Ví dụ, vị trí giám đốc mua hàng có thểđược xác định với công việc trưởng bộ phận được giao cho nó. Sau đó, giám đốc mua hàng sẽ chịu trách nhiệm đánh giá hiệu suất của nhân viên và chuẩn bị các nhiệm vụ báo cáo ngân sách hàng tháng. Vị trí giám đốc mua hàng cũng có thể có các nhiệm vụ như xem xét chi tiêu hàng tháng được giao trực tiếp. Công việc của trợ lý hành chính được giao một số nhiệm vụ, chẳng hạn như xem xét phí thời gian của nhân viên, xem xét báo cáo chi phí của nhân viên và lập báo cáo ngân sách hàng tháng cho bộ phận. Đây là những nhiệm vụ mà công ty yêu cầu đối với bất kỳ trợ lý hành chính nào, cho dù công việc đó là tiếp thị, kỹ thuật hay sản xuất. Nếu các nhiệm vụ gắn liền với công việc và vị trí được xác định rõ ràng và hiện tại, các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự có thể dễ dàng xác định liệu ứng viên có đủ trình độ cần thiết cho công việc hay không. Việc xác định mức lương thưởng thích hợp cho một vị trí cũng được đơn giản hóa nếu các nhiệm vụ cần thiết cho mỗi vị trí trong một công ty được xác định rõ ràng và nhất quán.

Dữ liệu nguồn nhân lực đầy đủ và chính xác giúp đơn giản hóa nhiệm vụ của người quản lý. Công cụ Manager’s Desktop trong mô đun Nguồn nhân lực của SAP cung cấp quyền truy cập vào tất cả dữ liệu nguồn nhân lực và các giao dịch tại một vị trí.

Dữ liệu nguồn nhân lực bao gồm thông tin cá nhân của nhân viên, vì vậy việc kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu đó là rất quan trọng. Một ưu điểm của hệ thống thông tin tích hợp so với hệ thống dựa trên giấy là việc kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu được tự động hóa; người quản lý có thể sử dụng hệ thống để xác định người dùng nào nên có quyền truy cập vào các dữ liệu khác nhau.

6.4 Các tính năng nâng cao trong nguồn nhân lực của hệ thống SAP ERP 6.4.1 Quản lý thời gian

Nhân viên làm việc theo giờ, được trả lương cho mỗi giờ làm việc, phải ghi lại số giờ họ làm việc để họ có thểđược trả lương. Nhân viên làm công ăn lương không được trả dựa trên số giờ làm việc, nhưng thường thì thời gian của họ vẫn phải được theo dõi. Đối với mục đích kế toán chi phí, điều quan trọng là có thể quy thời gian của nhân viên cho một đối tượng chi phí như trung tâm chi phí (có thể là một bộ phận hoặc phòng ban), dự án hoặc đơn đặt hàng sản xuất và bất kỳ thời gian nào không làm việc đều phải được quy về kỳ nghỉ hoặc nghỉ phép. Mô đun Nguồn nhân lực của SAP sử dụng Bảng

144 / 189 thời gian ứng dụng chéo (Cross Application Time Sheets - CATS) để ghi lại thời gian làm việc của nhân viên và cung cấp dữ liệu cho các mô đun khác, bao gồm các thông tin sau:

• Mô đun Kiểm soát (Controlling) của SAP - Theo dõi và quản lý chi phí

• Mô đun Bảng lương (Payroll) của SAP - Tính lương nhân viên; dữ liệu bảng lương sau đó được chuyển đến phân hệ Kế toán tài chính để xử lý bảng lương (phát phiếu lương cũng như thanh toán thuế, thanh toán bảo hiểm y tế, đóng góp hưu trí, v.v.) • Mô đun Lập kế hoạch Sản xuất (Production Planning) của SAP - Xác định xem có đủ lao động để hỗ trợ các kế hoạch sản xuất hay không

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 142 -144 )

×