0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Ví dụ về thủ tục quản lý nợ của Fitter Snacker

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 118 -119 )

Khi Fitter có đơn đặt hàng mới, nhân viên bán hàng tham chiếu đến bản in hàng tuần về số dư hiện tại và hạn mức nợ của khách hàng để xem có nên cấp tín dụng hay không. Giả sửđơn đặt hàng của khách hàng không có vấn đề về giới hạn nợ, nhân viên bán hàng sẽ nhập đơn hàng vào hệ thống nhập đơn đặt hàng, đây là một chương trình máy tính độc lập. Dữ liệu bán hàng được chuyển sang Kế toán bằng cách chuyển file vào cuối mỗi ngày. Nhân viên kế toán sử dụng dữ liệu được chuyển từ hệ thống bán hàng để lập hóa đơn cho khách hàng.

Kế toán phải thực hiện điều chỉnh cho lô hàng từng phần bất kỳ trước khi tạo hóa đơn. Độ chính xác của quá trình điều chỉnh phụ thuộc vào việc nhà kho có truyền các thay đổi đơn đặt hàng cho Kế toán kịp thời hay không. Sau khi tạo hóa đơn, Kế toán thực hiện các bút toán ghi nhận doanh thu tiêu chuẩn: ghi nợ các khoản phải thu và ghi có cho doanh thu đối với số tiền được lập hóa đơn.

119 / 189 Nhân viên kế toán cũng xử lý các khoản thanh toán của khách hàng. Thư ký nhận và xử lý thủ công các séc. Họ nhập dữ liệu vào chương trình kế toán, làm tăng số dư tiền mặt và giảm số dư các khoản phải thu. Những dữ liệu này sau đó được sử dụng để cập nhật tài khoản khách hàng cá nhân, giảm số tiền khách hàng nợ Fitter. Nếu thời gian cho phép, tài khoản sẽđược đăng (và tiền gửi ngân hàng được thực hiện) vào ngày nhận được thanh toán; nếu không, các mục được thực hiện ngay khi có thể vào ngày hôm sau. Do đó, có thể có sự chậm trễ giữa thời gian Fitter nhận được séc từ khách hàng và việc giảm số dư tài khoản phải thu thực tế của khách hàng, điều này có thể dẫn đến sai sót trong quản lý nợ.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 118 -119 )

×