0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Các chức năng của phân hệ kế toán và tài chính trong SAP ERP

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 114 -116 )

SAP FI là viết tắt của Financial Accounting và nó là một trong những phân hệ quan trọng của SAP ERP. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tài chính của một tổ chức. SAP FI giúp phân tích các điều kiện tài chính của một công ty trên thị trường. Nó có thể tích hợp với các mô đun của SAP khác như SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP SCM, ... SAP FI bao gồm các mô đun con sau:

Tài chính Kế toán - S cái chung: Sổ cái chứa tất cả các chi tiết giao dịch của một công ty. Nó hoạt động như một hồ sơ chính để duy trì tất cả các chi tiết kế toán. Các mục sổ cái chung phổ biến là các giao dịch của khách hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp và các giao dịch nội bộ của công ty.

Tài chính Kế toán - Các khon Phi thu (AR) và Phi tr (AP): Bao gồm chi tiết số tiền khách hàng phải trả và số tiền công ty phải trả cho nhà cung cấp. Nói cách khác, AP bao gồm tất cả các giao dịch của nhà cung cấp và AR bao gồm tất cả các giao dịch của khách hàng.

Kế toán Tài chính - Kế toán Tài sn: Kế toán Tài sản xử lý tất cả các tài sản cốđịnh của công ty và cung cấp tất cả các chi tiết giao dịch về tài sản cốđịnh. Phân hệ kế toán tài sản của Kế toán Tài chính hoạt động chặt chẽ với các phân hệ khác như Quản lý nguyên liệu, Quản lý nhà xưởng, Quản lý kho mở rộng (EWM), ... của SAP. Ví dụ: Khi

115 / 189 một công ty mua một mặt hàng có thể coi là tài sản, chi tiết sẽđược chuyển đến phân hệ Kế toán tài sản từ mô đun SAP MM.

Kế toán Tài chính - Kế toán Ngân hàng: Xử lý tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua ngân hàng. Nó bao gồm tất cả các giao dịch đến và đi được thực hiện, quản lý số dư và dữ liệu tổng thể giao dịch ngân hàng. Bạn có thể tạo và xử lý bất kỳ loại giao dịch ngân hàng nào bằng cách sử dụng thành phần Kế toán ngân hàng.

Tài chính Kế toán - Qun lýđi li: Phân hệ này được sử dụng để quản lý tất cả các chi phí đi lại của một công ty. Nó liên quan đến tất cả các yêu cầu chuyến đi, kế hoạch của họ và chi phí liên quan đến tất cả các chuyến đi được yêu cầu. Nó giúp một tổ chức quản lý chi phí đi lại một cách hiệu quả, vì nó cung cấp sự tích hợp với tất cả các mô đun khác của SAP.

Tài chính Kế toán - Qun lý Qu: Phân hệ này dùng để quản lý các quỹ trong công ty. Mô đun Quản lý quỹ tương tác với các mô đun khác như Kế toán ngân hàng, Sổ cái chung (G/L), AR/AP và Quản lý vật tư của SAP, … Nó giúp một công ty tạo ra dự báo ngân sách và sử dụng quỹ một cách thích hợp.

Tài chính Kế toán - Hp nht Pháp lý: Nó giúp một tổ chức coi nhiều đơn vị của mình như một công ty duy nhất, do đó nó cho phép xem tất cả các chi tiết như một báo cáo tài chính duy nhất cho tất cả các công ty thuộc nhóm đó. Một tổ chức có thể có một ý tưởng rõ ràng về các điều kiện tài chính của mình như một thực thể duy nhất.

Lưu ý: Mô đun Hợp nhất pháp lýđã được hỗ trợ trong các phiên bản triển khai SAP ERP cũ hơn. Việc này được thực hiện bởi mô đun Hợp nhất Quy trình Nghiệp vụ (BPC) và SEM-BCS hiện nay.

Mô-đun SAP FI cho phép bạn quản lý dữ liệu kế toán tài chính trong khuôn khổ quốc tế của nhiều công ty, đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ. Mô đun SAP FI chủ yếu giải quyết các thành phần tài chính sau: Tài sản cốđịnh, tích lũy, nhật ký tiền mặt, các khoản phải thu và phải trả, hàng tồn kho, kế toán thuế, sổ cái chung, chức năng đóng sổ nhanh, báo cáo tài chính, định giá song song, quản trị dữ liệu tổng thể.

Các chuyên gia tư vấn của SAP FI chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai Kế toán Tài chính và Kế toán Chi phí với SAP ERP Financials.

116 / 189

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 114 -116 )

×