0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Quản lý nợ trong hệ thống SAP ERP

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 119 -120 )

Hệ thống SAP ERP cho phép một công ty đặt hạn mức nợ cho mỗi khách hàng. Một công ty có thể định cấu hình bất kỳ số lượng tùy chọn kiểm tra nợ nào trong hệ thống SAP ERP, bao gồm thời điểm kiểm tra nợ của khách hàng (ví dụ: khi tạo đơn hàng, tạo tài liệu giao hàng hoặc khi phát hành hàng hóa) và thông báo cho ai khi một đơn đặt hàng sẽ khiến khách hàng vượt quá giới hạn nợ (ví dụ: nhân viên bán hàng hoặc nhân viên quản lý tín dụng).

Thông thường, các công ty không định cấu hình hệ thống để cung cấp cảnh báo cho nhân viên bán hàng vì họ không được trang bị để khắc phục sự cố và vì vấn đề nợ là vấn đề giữa Bộ phận kế toán phải thu của công ty bán hàng và Bộ phận kế toán phải trả của khách hàng. Thay vào đó, một người trong chức năng quản lý nợ thường xuyên xem xét tất cả các đơn bán hàng bị chặn và giải quyết vấn đề nợ trực tiếp với khách hàng.

Hầu hết các công ty đều có một nhân viên chịu trách nhiệm xem xét các đơn đặt hàng bị chặn và thực hiện hành động khắc phục. Ưu điểm của việc sử dụng SAP ERP để quản lý nợ là quy trình được tự động hóa và dữ liệu có sẵn trong thời gian thực. Người dùng có thể nhấp đúp vào đơn đặt hàng để xem thông tin công ty nhưđịa chỉ liên hệ hoặc để xem lịch sử thanh toán.

Với hệ thống hiện tại của Fitter, nhân viên bán hàng phải kiểm tra nợ theo cách thủ công. Nếu nhân viên không làm được điều này, thì khách hàng có thể gặp rủi ro xấu ngay cả khi nhân viên thực hiện kiểm tra nợ thủ công, nợ thường bị sai sót, vì dữ liệu

120 / 189 không theo thời gian thực. Với việc kiểm tra là tựđộng, dữ liệu được cập nhật và việc xem lại các đơn đặt hàng bị chặn là một vấn đềđơn giản.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 119 -120 )

×