0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Các đặc điểm chính của Đạo luật Sarbanes-Oxley

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 130 -131 )

Đạo luật Sarbanes-Oxley được thiết kếđể khuyến khích trách nhiệm giải trình của cấp quản lý cao nhất trong các công ty được giao dịch công khai ở Hoa Kỳ.

Tiêu đề IX của Đạo luật Sarbanes-Oxley yêu cầu báo cáo tài chính được nộp cho SEC bao gồm một báo cáo có chữ ký của giám đốc điều hành và giám đốc tài chính, xác nhận rằng báo cáo tài chính tuân thủ các quy tắc của SEC. Cụ thể, các báo cáo phải xác nhận rằng “thông tin trong báo cáo định kỳ trình bày một cách trung thực, về mọi khía cạnh trọng yếu, tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của tổ chức phát hành.” Bất kỳ ai cố tình xác nhận một báo cáo “biết rằng báo cáo định kỳ kèm theo tuyên bố không tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định trong phần này sẽ bị phạt không quá $ 5.000.000, hoặc bị phạt tù không quá 20 năm, hoặc cả hai.”

Tiêu đề II của đạo luật đề cập đến tính độc lập của kiểm toán viên. Ngoài những điều khác, phần này của đạo luật giới hạn các dịch vụ không kiểm toán mà kiểm toán viên có thể cung cấp cho khách hàng kiểm toán; các dịch vụ không kiểm toán bị cấm bao gồm:

• Ghi sổ kế toán hoặc các dịch vụ khác liên quan đến hồ sơ kế toán hoặc báo cáo tài chính

• Dịch vụ thiết kế và triển khai hệ thống thông tin tài chính • Dịch vụ pháp lý

• Dịch vụ chuyên gia không liên quan đến cuộc kiểm toán • Chức năng quản lý

• Chức năng nhân sự

• Bất kỳ dịch vụ nào khác mà Ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng (PCAOB) xác định là không thể chấp nhận được. (PCAOB được thành lập trong Tiêu đề I

131 / 189 của đạo luật với quyền hạn rộng rãi để điều chỉnh các cuộc kiểm toán và kiểm toán viên của các công ty đại chúng.)

Tiêu đề IV của đạo luật này bao gồm các tiết lộ tài chính nâng cao và nó quy định các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với báo cáo tài chính. Mục 404 của Tiêu đề IV yêu cầu báo cáo hàng năm của công ty đại chúng phải có báo cáo kiểm soát nội bộ của ban quản lý. Báo cáo kiểm soát phải nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc thiết lập và duy trì kiểm soát nội bộđầy đủ đối với báo cáo tài chính, đồng thời báo cáo này cũng phải đánh giá tính hiệu quả của cấu trúc và thủ tục kiểm soát nội bộ của công ty. Mục 409 của Tiêu đề IV đề cập đến tính kịp thời của các báo cáo và có thể yêu cầu các công ty nộp báo cáo cho SEC trong vòng hai ngày kể từ khi xảy ra sự kiện kích hoạt quan trọng, ví dụ, hoàn thành một vụ mua lại hoặc một khách hàng lớn bị vỡ nợ.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 130 -131 )

×