0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Vấn đề hợp nhất dữ liệu từ các công ty con

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 125 -126 )

Một số công ty có các nghiệp vụđặc biệt khiến việc khóa sổ vào cuối kỳ kế toán là một thách thức. Các công ty có công ty con hoặc chi nhánh phải đối mặt với thách thức như vậy và hầu hết các công ty lớn đều có nhiều hơn một pháp nhân. Vì đội ngũ điều hành của công ty phải hiểu được bức tranh toàn cảnh về hoạt động tổng thể và khả năng sinh lời, nên số dư tài khoản của mỗi đơn vị phải được tổng hợp và chuyển đến văn phòng chính để có thể tạo ra các báo cáo tài chính và báo cáo tổng hợp cho toàn công ty.

Tuy nhiên, các tài khoản được nêu bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia khác phải được chuyển đổi sang $ (đô la Mỹ) (trong trường hợp là công ty mẹở Hoa Kỳ) và các giao dịch giữa công ty và các công ty con phải được loại bỏ khỏi tài khoản.

Chuyển đổi tỷ giá tiền tệ: là quá trình chuyển đổi số dư tài khoản được biểu thị bằng một loại tiền tệ thành số dưđược biểu thị bằng một loại tiền tệ khác. Giả sử một euro trị giá $ 1,25 và công ty con ở châu Âu của một công ty báo cáo tiền mặt là 1 triệu euro vào cuối năm. Khi số dư của công ty con ở Châu Âu được hợp nhất với số dư của công ty mẹ ở Hoa Kỳ vào cuối năm, $ 1.250.000 sẽ được ghi nhận. Chuyển đổi tiền tệ sẽ được thực hiện tương tự cho tất cả các tài khoản của công ty con ở Châu Âu. Một yếu tố phức tạp là tỷ giá hối đoái biến động hàng ngày; tuy nhiên, một hệ thống ERP có thể được cấu hình để truy cập tỷ giá hối đoái hàng ngày và dịch các giao dịch hàng ngày một cách tựđộng.

Giao dịch liên công ty: Các giao dịch xảy ra giữa công ty mẹ và một trong các công ty con của nó (hoặc giữa các công ty con khác nhau), được gọi là giao dịch liên công ty, phải được loại bỏ khỏi sổ sách của công ty mẹ vì giao dịch không thể hiện bất kỳ việc chuyển tiền vào hoặc ra khỏi công ty. Các công ty thường kinh doanh với các công ty con của họ và đối với những công ty như vậy, các giao dịch liên công ty thường xuyên xảy ra. Theo dõi các giao dịch đó và thực hiện các điều chỉnh có thể là một thách thức đối với kế toán.

126 / 189

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 125 -126 )

×