0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Điều phối đào tạo và phát triển

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 145 -147 )

Phần Phát triển Nhân sự (Personnel Development) của mô đun Nguồn nhân lực của SAP ERP cho phép các công ty lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo và

146 / 189 phát triển nhân viên nhằm tối đa hóa khả năng đóng góp của nhân viên cho tổ chức. Bởi vì những tiến bộ trong công nghệ có thể nhanh chóng khiến kiến thức của nhân viên trở nên lỗi thời, nhân viên sẽ không thể duy trì năng suất nếu không tiếp tục nỗ lực phát triển và đào tạo. Ngoài ra, nhiều vị trí yêu cầu chứng chỉ phải được cập nhật và thường xuyên phải học liên tục đểđược chứng nhận lại. Nếu không có hệ thống thông tin nguồn nhân lực hiệu quả, việc quản lý các nhu cầu đào tạo, phát triển và cấp chứng chỉ cho nhân viên của công ty có thể vừa tốn thời gian vừa dễ xảy ra sai sót.

Trong hệ thống SAP ERP, sự phát triển của nhân viên được thúc đẩy bởi trình độ (qualifications) và yêu cầu (requirements). Yêu cầu là kỹ năng hoặc khả năng gắn liền với một vị trí, trong khi trình độ là kỹ năng hoặc khả năng gắn liền với một nhân viên cụ thể. Yêu cầu và trình độ đề cập đến cùng một khái niệm từ một góc độ khác. Bằng cách sử dụng công cụ Personnel Development của SAP, người quản lý có thể so sánh trình độ của nhân viên với các yêu cầu cho vị trí mà nhân viên đó mong muốn. Sự so sánh này cho phép người quản lý xác định những khoảng cách và lập kế hoạch phát triển và nỗ lực đào tạo để thu hẹp những khoảng cách đó.

Nó cũng có thể là cơ sở để đánh giá nhân viên và có thể giúp tạo động lực cho nhân viên bằng cách cung cấp mục tiêu và phương tiện để đạt được mục tiêu đó. Một trong những lý do quan trọng nhất mà các công ty phải quản lý sự phát triển và đào tạo nhân viên là nhu cầu lập kế hoạch kế nhiệm. Hoạch định kế nhiệm phác thảo chiến lược thay thế các nhân viên chủ chốt khi họ rời công ty hoặc chuyển sang vị trí khác trong công ty. Sự thành công của một công ty phần lớn phụ thuộc vào kỹ năng, khả năng và kinh nghiệm của đội ngũ quản lý. Điều này đặc biệt đúng đối với các công ty nhỏ như Fitter. Những khách hàng hiểu biết thường tránh thiết lập mối quan hệ lâu dài với các công ty không có kế hoạch kế thừa được phát triển tốt. Các phần Lập kế hoạch nghề nghiệp và Kế nhiệm (Career and Succession Planning) của mô đun Nguồn nhân lực của SAP ERP cho phép các chuyên gia nguồn nhân lực tạo, thực hiện và đánh giá các tình huống lập kế hoạch kế nhiệm.

Bộ phận nhân sự sử dụng các công cụ lập kế hoạch nghề nghiệp khi làm việc với từng nhân viên, xác định các mục tiêu nghề nghiệp tiềm năng và lập kế hoạch nghề nghiệp. Các công ty sử dụng các công cụ lập kế hoạch kế nhiệm để tìm người lấp đầy các vị trí còn trống. Lập kế hoạch kế nhiệm cho phép nhân viên nguồn nhân lực đáp

147 / 189 ứng các yêu cầu về nhân sự bằng cách chủđộng xác định các nhân viên ứng viên trong công ty và đảm bảo rằng kế hoạch đào tạo và phát triển của họ sẽ chuẩn bị cho họ cho vị trí mới khi có sẵn. Việc sử dụng các công cụ lập kế hoạch nghề nghiệp và kế nhiệm trong hệ thống ERP đảm bảo rằng nguồn nhân lực sẽ có dữ liệu nhân viên và vị trí chính xác và kịp thời khi phát triển các kế hoạch đó. Hệ thống cũng cho phép nhân viên nguồn nhân lực dễ dàng theo dõi và tích hợp các thay đổi về nhân sự (như nhân viên mới bắt đầu và nhân viên hiện tại nghỉ việc hoặc được thăng chức lên vị trí mới), đồng thời cho phép tất cả người dùng được phê duyệt dễ dàng truy cập vào dữ liệu.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 145 -147 )

×