0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Động mạch chủ lưng Máu ^3 oxy hQá

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 69 -71 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

Động mạch chủ lưng Máu ^3 oxy hQá

dưới áp lực cao

Tâm thất

Tuấn hồn phoi

Vịng tuấn hồn lớn

H in h 7 .2 .B . Sơ đố hệ tuần hồn kép () n h ĩ m c h â n đốt. h ệ m ạ c h hớ. m ạ c h l ừ n g cĩ các chỗ p h ồ n g g i ữ v a i t r ị c ủ a t i m . Ổ n h ĩ m n h u y ễ n t h ế . đ ã x u ấ t h i ộ n t i m v à p h â n b i ệ t g i ữ a đ ộ n g m ạ c h , t ĩ n h

mạc lì.

() (‘á, t i m cĩ h a i n g ă n : m ộ t t â m n h ĩ n h ậ n m á u về q u a m ộ t x o a n g t ĩ n h m ạ c h : m ột lAm t h ấ t đ ẩ y m á u đi q u a h ệ đ ộ n g m ạ c h lê n k ho m a n g .

- ơ n h ĩ m l ư ở ng cư. t i m cĩ 3 n g â n : h a i t â m n h ĩ. mộ t t â m t h ấ t . C ù n g với s ự d i c h u y ể n lên c ạ n , phổi x u ấ t h i ệ n và đ a h ì n h t h à n h h a i v ị n g t u ầ n h o à n : v ị n g t u ầ n h o à n l ê n p h ổi ( v ị n g t u ầ n h o à n nhỏ) và v ị n g t u ầ n h o à n đ ư a m á u đi k h ắ p

cơ t h ể

(vịì)ịĩ t u ầ n h o à n lớn). M á u p h a do t â m t h ấ t t h ơ n g với cả h a i t â m n hì .

- ơ n h ĩ m hị s á t s ố n g t r ẽ n c ạn . lìỏ h ấ p phoi, t im đ ã cĩ

4

n g ă n : h a i t â m n h i , h a i t â m t h ấ t . T u y n h i ê n , v á c h n g à n t â m t h ấ t l à v á c h n g ầ n k h ơ n g h o à n t o à n c h í n h vì cịn lồ t h ơ n g li ơn t h ấ t n ê n m á u v ẫ n l)ị p h a í t Iìhiểu. H a i v ị n g t u ầ n h o à n lớn v à n h ỏ (la r i ơ n g biệt.

- () c h i m và d ộ n g v ậ t cĩ vú, tim cĩ 1 n p u ì r i ơ n g líiội: hiỉi t â m nh i. hai t â m t h á t . Ha i v ị n g l u ồ n h o à n h o à n c h ỉ n h và

1

’i ơ n g M á u t ì n h m ạ c h ()' t a m n h ĩ v ả t â m t h ấ t p h á i , m á u đ ộ n g m ạ c h

t ă m n hì và t â m t h â t trni.

ơ c h i m , c u n g đ ộ n g m ạ c h c h ủ v ị n g q u a p há i cịn

ờ t h ú . c u n g đ ộ n g m ạ c h c h ú

v ị n g q u a t r ái . S o vĩi lưỡng cư. hị s á t t h ì hộ t u ầ n h o à n c ủ a c h i m và t h ú ma t t í n h c h ấ t dơi xứng.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 69 -71 )

×