0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Hinh 5.15 cấu tạo của insulin 5.2 Tác d ụ n g của Glucagon

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 27 -28 )

G l u c a g o n đ ư ợ c t i ế t r a t ừ t ế b à o a n p h a c ủa đ ả o tụy. Nĩ là m ộ t p o l y p e p t i t m ạ c h t h ẳ n g , g ồ m 2 9 a c i d a m i n , t r ọ n g lượng p h â n t ử 3.485. T á c d ụ n g c h í n h c ủ a glu c ag on là: - C h u y ể n h ĩ a g lu ci d b ằ n g c ác h c h u y ể n ngược glucogon d ự t r ữ t h à n h d ư ờ n g g l u c o s e t r o n g m á u , n g h ĩ a là l à m t ă n g đ ư ờ n g h u y ế t .

C(i c h ế n à v t h ơ n g q u a việc h o ạ t

h ĩ a e n z y m p h o s p h o r v l a s e .

- Đơi với lipid, n ĩ t a n g p h â n giải lipid. Đỏi với p r o t e i n , I

1

Ĩ t ă n g c ư ờ n g dị h ĩ a . q u a đ ĩ l à m t ă n g u r ê m á u .

- T r o n g h ệ nội t iế t, g luc agon kích t h í ch p h ầ n t ủ y t u y ế n t r ê n t h ậ n l à m t ă n g t i ê l a d r e n a l i n , k í c h t h í c h c h í n h đả o t ụ y (các t ế bào (V) t ă n g t i ế t i n s u l i n , n h ằ m l u ơ n d u y t r ì được s ự c â n b ằ n g đ ư ờ n g huyết.

H à m l ư ợ n g g l u c a g o n t r o n g m á u b ì n h t h ư ờ n g là 0,3 m i c r o g a m / l í t . H à m l ư ợ n g Lăng k h i đĩi v à g i a m khi no hoặc à n n h i ề u dường.

5.3. Các h o rm o n khác

N g o à i r a . n g ườ i t a c ũ n g cịn t á c h c h i ế t dược một vài h o r m o n k h á c t ừ p h ầ n t ụ y nội t iế t. C á c c h ấ t n à y cịn đ a n g dược n g h i ê n cứu. C h ú n g tá c d ự n g với q u á t r ì n h t r a o

(I6i lipid, n-gãn ( ' h ã n s ự lích mo <i tf:in Í^ In lypocỉiin) hone (’ĩ l ấ c <lụn^' l ã m laiìịí Infn'nj' lực t h a n ki nh mõ lau (d;ìy sù X) nghìn l;ì !;mtf cưừng phĩ tfino c á m (gọi h'i

Vi i^ ol nmn ) h a y cĩ l á c (lụn.ir kiVlì illicit t r u n g khu Ik> hap. l àm uiAlì phơ (Ịiián. l àm

lỉin^ sụ k(H hợp ^uìn 0 J va ill). "Ill}) í) I líu chuyến (lồ <I;U

4

trong ninu. £ÌÚ|> <*(> thỏ i l n r h litfhi Lrnng t i n h t r ạ n ^ i l ì i ê u lí* ( Yni roỊMMiin). ('lìa! s o m a t o s t a t i n c ù ì ì ^ (lí) một sị tê h à o p h í l n t ụ y nội tiĩt tic' 1 r;i. ('ĩ tác <lụnfí ức chỏ s ự ỉiỏl k í c h t.ỏ p h á t II’I('I). " a s t r i n . SKHTolin, e h o l e s c v s l o k i n i n và I I ( 11.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 27 -28 )

×