0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

TIÊU HĨA Ỏ KHOANG MIỆNG (CAVUM ORIS) VÀ THỰC QUẢN (OESOPHAGUS)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 109 -111 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

2. TIÊU HĨA Ỏ KHOANG MIỆNG (CAVUM ORIS) VÀ THỰC QUẢN (OESOPHAGUS)

2.1. Cấu tạo

K h o a n g m i ệ n g là đ o ạ n mở đ ầ u c ủ a ơ n g tìơu hĩa. nĩi t i é p n h ậ n các d ạ n g vại c h ấ t t ừ mơi t r ư ờ n g ngồ i. Giới h ạ n c ủ a k h o a n g m i ệ n g ờ p h í a t r ư ớ c là h a i mỏi. p h í a s a u

h ầ u (họng), p h í a t r ê n

là vịm k h ẩ u cái. p h ía

dưới là

n ề n m i ệ n g c ù n g với

lưỡi

v à h a i b ê n là m á .

T r o n g m i ệ n g cĩ c ác c ấ u t ạ o c h í n h là r á n g c á m c h ậ t v à o h à m t r ê n và h à m dưới, lưỡi và c á c t u y ế n nước b ọt gồm b a đơi dưới h à m , dưới lưỡi v à đơi t u y ê n m a n g tai.

2. L i . Rã

Ilf*

(hình 9.2.)

Nga răng

Ĩng tủy (chứa c á c sợi TK. mao mạch)

Lợi

Cãc sợi của mãng quanh râng

Xi màng

Xương hàm xốp

Rãnh cuống răng (chứa các dây TK v à mạch máu)

Hình 9.2. Cấu tạo của răng

T ừ lúc t r ẻ e m mọ c r ă n g ( k h o ả n g 1 h á n g t h ứ () - 7 s a u k h i s i n h ) đ ế n lúc t h a y r ă n g ( r ă n g s ữ a ) ở l ứa t u ổ i 7 - 8. mỗi n ử a h à m t r ê n và dưới cĩ 5 r ă n g t h e o c ơ n g t hức:

2 1 0 2

2 1 0 2

2 1 0 2

( t r o n g đĩ: i là r ă n g cửa, c là r ă n g n a n h , p là r a n g tiền h à m , m là r ă n g h à m ) . Đ ế n k h i t r ư ở n g t h à n h , mỗi nửn h à m t r ê n và dưới cĩ 8 r ă n g t h e o c ơ n g t hức:

2 1 2

3

i ~ c n - m -

2 1 2

3

v à t ổ n g c ộ n g là 3 2 r ă ng . Mỗi r á n g g ồ m 3 p h ầ n : t h â n r ă n g lộ r a ngồi, c h â n r ă n g c ắ m c h ặ t t r o n g h u y ệ t r à n g ỏ' x ư ơ n g h à m v à cổ r ă n g , giữa c h a n và t h â n ră ng. T r o n g l ị n g r ă n g cĩ k h o a n g r ồ n g c h ứ a t ủ y r à n g c ù n g với m ạ ch m á u v à d â y t h ầ n kinh.

v ề n g u ồ n gốic, r ă n g p h á t t r i ể n t ừ lá ngoại phơi bì và t ừ t r u n g mơ. P h ầ n c h ủ y ế u là d e n t i n cĩ c á u t ạ o g iố ng n h ư xương. T u y n h i ê n , r a n g k h ơ n g t h u ộ c t h à n h p h ầ n c ủ a bộ x ư ớ ng , r ă n g chỉ c ắ m c hắ c vào h à m v à h o à n t o à n k h ơ n g cĩ cơ. g â n , d â y c h ằ n g b á m vào. P h ú lên d e n t i n (1 p h ẩ n c h á n là lớp xi m ă n g và l ên p h ầ n t h â n r ă n g là lớp

Thân rãng

t

CỔ ràng

Chán răng

111011 c ứng. T r ị n b ề m ậ l n h a i c ủ a r à n g , líỉp mo n n à y rất. d à v . M e n r à n g cĩ t h à n h

p l i ẩ n 9 7 % là (‘h ấ t k h o á n g . 3% là c h ấ t h ữ u cơ.

o người và đ ộ n g v ậ t cỏ v ú nĩi c h u n g , r ă n g g ồm ba loại với b a ch ứ c n â n g c h í n h

là:

+ R ă n g c ử a đ ù n g đố cát t h ứ c ă n ( n h a i cat là c h í nh ) + R ă n g n a n h d ù n g đ ế xé t h ứ c ă n

+ R á n g h à m d ù n g d ề n g h i ề n t h ứ c ă n ( n h a i n g h i ề n là c h í n h ) .

2 .1 .2 . L ư ớ i

L à k hơ i cơ v â n c h ắc , p h ú n g o à i b ằ n g lớp m à n g n h ầ y . Lưỡi cĩ n h i ề u m ạ c h m á u và d â y t h ầ n k i n h . Lười cĩ h a i m ặ t t r ê n , dưới, p h ầ n đ ầ u m ỏ n g h ơ n , c ử đ ộ n g t ự do: p h ầ n gơc d à v . d í n h với n ề n k h o a n g m i ộ n g (cịn gọi là c u ơ n g lười).

M ặ t t r ê n lưỡi n h á m do cĩ c ấ u t ạ o c ủ a c ác ga i c ả m giác. T r o n g đĩ, loại g ai l)ĩ n h ấ t là g a i chỉ, p h â n bí) r ả i r á c ở 2/3 t r ư ớ c lưỡi, t i ế p n h ậ n c á c c ả m gi ác c h u n g t ừ m ặ t lưỡi. G a i k h u ẩ n cĩ kích t h ư ớ c lớn hơn. m à u hồng, p h á n b ố t r ê n m ặ t lưỡi xon l ẫ n với gai chi n h ư n g t ậ p t r u n g n h i ề u ở p h ầ n đ ầ u v à hai b ê n r ì a lưỡi, t i ế p n h ặ n cấc

c ả m giác vị giác. Loạ i t h ứ b a l à g ai vịng, cĩ k í c h t h ư ớ c lớn n h ấ t t r o n g cáo loại ( d ư ờ n g k í n h k h o ả n g 2 - 3 m m ) , c h ú n g xếp t h à n h h ì n h c h ữ V cĩ đ ỉ n h ỏ p h í a gốc lưỡi, mỗi n h á n h cĩ k h o ả n g 7 - 9 chiếc. X e n l ẫ n t r o n g lớp t h ư ợ n g bì c ủ a gai n à y cĩ cơ q u a n t h ụ c ả m . C h í n h h ì n h c h ữ V do loại gai n à y t ạ o r a p h â n lưỡi t h à n h 2/3 t r ư ớ c là p h ầ n c â m giác v à 1/3 s a u k h ơ n g cĩ g a i c ả m giác.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 109 -111 )

×