0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Tiểu thể Pacỉni; 15 Thần kinh cảm giác; 16 Lớp dưới da; 1 7 Thần kinh vận động

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 152 -154 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

14. Tiểu thể Pacỉni; 15 Thần kinh cảm giác; 16 Lớp dưới da; 1 7 Thần kinh vận động

1.3. L ớ p d ư ớ i d a ( t e l a s u b c u t a n e a )

Lớp n à y n ằ m s â u v à p h ủ l ên c ác cờ q u a n b ê n t r o n g cơ t h ể . L à lớp m ơ l i ê n k ê t sựi xốp cĩ x e n k ẽ các t ế b à o mỡ, t ạ o t h à n h lớp m õ dưới da. Độ d à y lớp mỡ t h a y đểi t h e o vị t r í t r o n g cơ t h ể , t h e o l ứa tuổi, c h ế độ d i n h d ư ờ n g v à giới t í n h . Ví d ụ , d a v à n h t ai k h ơ n g cĩ lớp mỡ; d a t r á n , m ũ i lớp mỡ m ỏ n g ; ở b ụ n g , m ơ n g lớp m ỡ dà y. L ớ p mỡ dướ i d a (' ủa n ữ d à y h ơ n n a m . Lớp m ỡ n à y l à m ộ t p h ầ n k h o (ỉự t r ữ c h ấ t d i n h d ư ỡ n g n i a cơ thơ.

- L ơ n g (pili) là m ộ t s ả n p h ẩ m c ủ a biổu bì, mọc t ừ t ầ n g dưới c ủ a lớp d a c h í n h t hứ c . Mỗi l ơ ng cĩ c á c c ấ u l ạ o gồm c h â n lơng n á m t r o n g m ộ t t ú i t h ư ợ n g bì; t h â n \ịnụ:

mọc l ê n t r ê n m ặ t d a . ơ gốc c h â n lỏng cĩ một p h ầ n p h ì n h gọi là h à n h iơng, nơi p h á t t r i ể n c ủ a lơ ng v ề c h i ề u dài. c ắ t n g a n g m ộ t lơng t h ấ y rõ cĩ 3 p h ầ n : n g o à i là m à n g lọc, g i ữ a l à vỏ, t r o n g c ù n g là t ủ y lỏng. P h ầ n vĩ c h ứ a s ắ c tơ m e l a n i n t ạ o m à u s áo c u a lơng. L ư ợ n g k h ơ n g k h í ở t r o n g ố n g lỏng c ũ n g gĩp p h ầ n t ạ o m à u (tĩc b ạ c k hi m a t d ầ n s ắ c tơ" và t à n g d ầ n b ọt khí).

L ơ n g mọc x i ê n t r ê n da . P h ầ n c h â n lơng cớ cơ d ự n g lơ ng là các sợi cơ t r ơ n .

T r ê n b ề m ặ t cơ t h ể , lơng p h â n bơ k h ơ n g đểu. 0 lịng b à n t a y và c h â n , m ặ t t r o n g c á c n g ĩn , d ầ u n g ọ c h à n h ỏ n a m , â m h à n h ớ nữ. mơi bé. m ặ t t r o n g mơi lớn. k h ơ n g cĩ

lơng.

ơ gi ai đ o ạ n b à o t h a i , lơng đ à mọc và dược t h a y n h i ề u l ầ n . L ơ n g cĩ loại d à i n h ư tĩc, r â u ; cĩ loại n g á n n h ư lơng mi, lơ ng mũi. Lơ ng cĩ loại m a n h n h ư ị' m ậ t , t h â n . L ơ n g cĩ loại m ọ c s ớ m cĩ loại đ ế n t u ổi d ậ y t h ì mới mọc (lơng n á c h , lơng m u . râu. .. ).

C h ứ c n ă n g c ủ a l ơ n g là giữ n h i ệ t v à báo vệ.

- M ĩ n g ( u n g u e s ) là s ả n p h ẩ m c ủ a biểu bì cỉưới d ạ n g m ộ t t ấ m c h ấ t s ừ n g p h ủ lên m ặ t s a u ( h a y t r ê n ) c á c đ ố t cuối c ù n g c ủ a ngĩn t a y và c h â n . M ĩ n g được g i ữ v à o t h ị t ỏ b a p h í a bởi m ộ t n ế p d a bì c ấ u t ạ o b ằ n g mơ liên k ế t v à lốp t h ư ợ n g bì cĩ k h ả n ă n g s i n h t r ư ở n g l à m c h o m ĩ n g p h á t t r i ể n c h i ể u dài. - T u y ế n d a ( g l a n d u l a e cutis) gồm t u y ế n n hờ n, t u y ế n m ồ h ơ i v à t u y ế n s ủ a (ờ vú). + T u y ế n n h ờ n ( g l a n d u l a e s e b a c e a e ) là t u y ế n n a n g n ằ m t r o n g lớp d a c h í n h t h ứ c . T u y ế n mở r a ớ p h ầ n c h â n lơng, t i ế t c h ấ t n h ờ n và o t ú i t h ư ợ n g bì ở gốc lơng. C h ỗ n à o k h ơ n g cĩ l ơ n g t h ì t u y ế n n h ờ n đổ r a m ặ t da. T á c d ụ n g c ủ a c h ấ t n h ờ n là là m c ho d a m ề m m ạ i , t r á n h k h ỏ n ứ t nẻ và t r á n h t h ấ m nước. T u v ế n n h ờ n k h ơ n g cĩ ỏ lịng b à n tay, b à n c h â n . D á y t a i ở t a i n g o à i do t u v ế n n h ờ n ở đ â y t i ế t r a .

+ T u y ế n m ồ hơi ( g l a n d u l a e sucloriferae) là t u y ế n ơng. Đ ầ u p h í a d ướ i c u ộ n lại t h à n h b úi n ằ m t r o n g t ầ n g lưĩi c ủ a lớp d a c h i n h thức. Đ ầ u p h í a t r ê n v ị n g x o ắ n ốc x u y ê n q u a b i ể u bì v à đ ổ r a ngồi m ặ t da. T í n h t r u n g b ì n h , cĩ 120 t u y ế n / ] m r r r da, t o à n t h â n cĩ k h o ả n g 2 0 0 t r i ệ u t u y ế n . T u y ế n p h â n bơ" k h ơ n g đ ểu, m ậ t đ ộ c a o n h ấ t

l ị n g b à n t a y , b à n c h â n , .hơc n á c h , ở p h ầ n mơi, d a mỏng, đ ầ u ngọc h à n h k h ơ n g cỏ t u y ế n .

T u y ế n t i ế t m ồ h ơ i n h ằ m t h a m gia q u á t r ì n h đ i ể u n h i ệ t v à nướ c c ủ a cơ t h ể . + T u y ế n s ữ a là do sự bi ến đối c ủ a t u y ế n mồ hơi m à ra .

Da (‘ỏ n h i ề u c h ứ c n ă n g rất q u a n trọng:

cơ q u a n c ả m g i á c xúc giác.

cơ q u a n c ả m g i á c n hiột.

Là cơ q u a n c á m g i á c đ a u .

Da b ả o vệ cơ t h ể c h ơ n g lại các tá c d ộ n g cơ học vừa và n h ẹ , c h ố n g lại s ự x â m

n h ậ p ( l ia vi k h u â n v à c h ấ t độc.

- D a t h a m g ia s ự d i ề u h ị a t h â n n hiệ t. • Da t h a m g ia c h ứ c n ă n g hơ hấp.

- D a t h ự c h i ệ n c hứ c n à n g bà i tiết nưốc. muối k h o á n g và c h ấ t n h ị n .

Mồi c h ứ c n ă n g nĩi t r ơ n sẽ được t r ì n h b à y t r o n g t ừ n g p h ầ n r i ê n g biệt, ơ p h ầ n này. c h i đ ể c ậ p đ ế n c h ứ c n ă n g bài tiết nước, muối k h o á n g v à c h ấ t n h ờ n .

2.1. S ự b à i t i ế t m ồ h ơ i v à n ư ớ c k h o á n g

T u y ế n mồ hơi được p h â n bỏ' t r ê n k h ấ p bề m ặ t d a t u y m ậ t độ g i ữ a c ác v ù n g k h ơ n g đ ồ n g đ ể u . ớ đ ộ n g v ậ t cĩ lơng p h ú t h ì nĩi c h u n g k h ơ n g cĩ t u y ế n m ồ hơi, t r ừ một sơ lồi v à m ộ t v à i p h ầ n n h ỏ n h ư lịng b à n t ay, b à n c h â n c ủ a khỉ.

T r o n g m ộ t n g à y đ ê m , d a ngưịi tiết r a k h o ả n g 1 lít mồ hơi. Sơ" l ư ợ n g n à y t h a y đối t h e o n h i ệ t dộ mơ i t r ư ờ n g b ê n ngồi.

M ồ h ơ i là d ị c h t r o n g , t r ọ n g lượng r i ê n g là 1,01.

T h à n h p h ầ n m ồ hơi g ồm 98% là nước và 2% c h ấ t khơ g ồ m m u ơ i k h o á n g v à c h ấ t h ữ u cơ. N h ì n c h u n g , t h à n h p h ầ n c ủa mồ hơi g ầ n giống với t h à n h p h ầ n c ủ a n ưỏc t i ể u l oă ng. C á c c h ấ t vơ cơ cĩ m u ơ i N a d , KC1, p h o s p h a t , s u l p h a t . C á c c h ấ t h ữ u cơ cĩ u r ê , a c i d uric, c r e a t i n i n , N H r

M ồ hơi l úc mối t i ế t r a hơi k i ề m.

M ồ hơi t h ư ờ n g cĩ m ù i đ ặ c t r ư n g do c h ấ t n h ờ n c ủ a t u y ế n n h ờ n t i ê t r a c ù n g .

N h ư vậy, t u y ế n mồ hơi c ủa d a c ù n g với t h ậ n l à m c h ứ c n à n g b à i t i ế t nước v à m u ơ i k h o á n g , t h a m gi a q u á t r ì n h đi ều h ị a nước và muơi k h o á n g , đ ả m b ả o c ho nội (lịch c â n b ằ n g v à ổ n đ ị n h .

Đ i ề u t i ế t s ự t i ế t m ồ hơi là t h ầ n k i n h giao c ả m cĩ t r u n g k h u ở s ừ n g x á m c ủ a t ủ y s ơ n g t ừ đ o ạ n n g ự c 2 đ ế n đ o ạ n t h ắ t l ư n g 2.

H i ệ n n a y , người t a d ã p h á t h i ệ n được h a i loại t u y ế n m ồ hơi: t u y ế n a p o c r i n và l u y ế n e cc ri n.

- T u y ế n a p o c r i n p h â n bơ" ỏ n á c h , v ù n g h á n g và q u a n h n ú m vú. T u y ế n n à y t i ế t r a m ộ t c h ấ t h ĩ a học gọi là F e r o m o n ( r ù n g cịn gọi là c h ấ t t i ế t đ ặ c b i ệ t v à o mơi t r ư ờ n g b ê n ngồi). 0 n h i ê u đ ộ n g vật. F c r o m o n được s ử d ụ n g n h ư m ộ t t í n h i ệ u h ĩ a học đ ể đ á n h d ấ u v ù n g l ã n h thổ, d ẫ n đ ư ờ n g đi, đặ c b i ệ t là c h ấ t d ẫ n d ụ s i n h d ụ c đối với d ộ n g v ậ t k h á c giỗi,

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 152 -154 )

×