0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

4J.L ỉỉình dạng và kích thước

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 48 -49 )

- Khi bao no ãn chín, trứng rụnịi khĩi nang, các lỏ bào nang cịn lại bị nhiễm

4J.L ỉỉình dạng và kích thước

ỉ l ồ n g c ầ u là t ê b à o m á u cĩ m à u (lị. clìiẻm khối lượng c h ú y ế u t r o n g p h ầ n các y e n tỏ h ữ u h ì n h c ủ a m á u . K í c h t hướ c và h ì n h d ạ n g của h ồ n g c ầ u t h a y đối t ù y lồi đ ộ n g vậ t. Ổ người, h ồ n g c ầ u là tê bào k h ơ n g cĩ n h â n và k h ơ n g cĩ k h ả n ă n g s i n h s nn . H ồ n g c ầ u ng ườ i cĩ h ì n h đ ì a lõm hỉù m ặ t . d à y k h o ả n g 2 m i c r o m e t ở x u n g q u a n h v à I micronìet, ở p h ầ n lõm. Đ ư ờ n g k í n h t r u n g b ì n h t ừ 7 - 8 m i c r o m e t . T h ể tí ch d ạ t

k h o à n g 77 ± 5 m i c r o m e t khơi, ơ đ ộ n g vật như cá. lưỏn^ rư. bị s á t, chim , h ồn g cầu

cĩ h ì n h h ầ u (lục* và cĩ n h â n . H o n g c a n lạc dà. nai r u n g r ĩ h ì n h b ầ u d ụ c cịn d a sỏ t h ú k h á c thì h ì n h đì a, lõm h a i m ặ t n h ư

ngưỉù và c ũ n g m ấ t n h â n . S ự lõm h a i mill

t r o n # c ấ u t ạ o h ồ n g c ầ u đ à l à m t à n g (liộn tích tiếp xúc hố m ặ t c ủ a h ổ n g c ầ u lên 1.63 l ầ n . t

;10

d i ế u k i ệ n t h u ậ n lợi c h o q u á t r ì n h t r a o đối khí. S ự m ấ t n h â n cún h ồ n g c ầ u

người và ỏ t h ú đ ồ n g t h ịi với s ự t ậ p t r u n g h e mo g l o b i n vào t r o n g h ồ n g c ầ u l à m t ơ n g khii n à n g v ậ n c h u y ê n k h í , n h ấ t là oxygen.

4.1.2. Thành phần của hồng cầu

(} người và th ú . h ồ n g cầu là tố bào khơng n h an nơn lương dối đồn g nh ất. M àn g

hồng c ầu là m à n g bán th ấ m , cĩ thành phần chú yếu là protein v à lipid. T r o n g (lịch

nội bào. h ồ n g c ầ u cĩ í t cơ q u a n t ử mà c h ú y ế u là he mo g lo b in . T h à n h p h ầ n c h u n g c u a h ồ n g c ầ u gồm:

- Nước t ừ 6 8 - 67% C h a t k h ỏ t ừ

'.v\ * 37%

+ P r o t e i n (Hemoglobin) 28°f) + C á c c l ì â t cĩ n i t ơ 0.2%

+ u rơ 0.02°o

+ G lucid 0. 075%

+ L i pi d c ác loại (l ec it hi n, c h o l c s t r r o i ) 0..i ".I

4.2. S ơ

lượng

h ồ n g cầu

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 48 -49 )

×