0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

ỉ.2.2 Than lì quản (Larynx)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 92 -93 )

- Các kích thích vào gAn cơ khỏỊ) (la và các rơ quan phân tích như thị giác,

ỉ.2.2 Than lì quản (Larynx)

Là m ộ t bộ p h ậ n c ủ a đ ư ờ n g hơ h ấ p . cĩ li ên q u a n đ ế n c h ứ c n ă n g p h á t â m . T h a n h q u ả n n ằ m p h í a tr ước v ù n g cổ ( k h o á n g đ ố t IV đ ế n VI), p h í a t r ê n l i ê n h ộ với x ư ơ n g m ỏ n g h à m và t h ơ n g với t h a n h h ầ u , p h í a dưới nối li ển với k h í q u ả n . Ớ t r ẻ e m , t h a n h q u ả n n ằ m ỏ vị t r í cao hơn , đ ế n tu ổi t r ư ở n g t h à n h t h ì t ụ t d ầ n x u ố n g . T h a n h q u á n r ủ a n a m lớn hơ n c ủ a n ữ giĩi.

T h a n h q u a n gồ m cĩ c ác s ụ n là: s ụ n g iá p, s ụ n n h ẵ n , s ụ n p h ễ u , s ụ n t h a n h - llìiột. C á c s ụ n n à y nơi với n h a u b ằ n g c ác cơ.

N i ê m m ạ c lĩt m ặ t t r o n g t h a n h q u á n cĩ n h i ề u t u y ế n c h ù m t i ế t dịch. T r ê n lớp t ế b à o t h ư ợ n g bì, cĩ lơ ng t h ị t l à m r u n g d ộ n g t h e o h ư ớ n g t ừ t r o n g r a n g o ài d ể đ ẩ y cáo vật lạ. k h ơ n g ch o rơi v à o k h í q u ả n . N i ê m m ạ c t h a n h q u ả n r ấ t n h ạ y c ả m , k h i cĩ v ậ t lạ t i ế p xú c s ẽ g â y r a các p h á n x ạ ho đ ể đ ấ y v ậ t lạ r a ngồi.

T r o n g t h a n h q u ả n cĩ các d ầ y â m t h a n h . P h á t â m là do khi t h ở r a , l u ồ n g k h ơ n g

khí vượt qua khe tha nh mơn làm r u n g d â y t h a n h âm. Mức độ c ả n g c ủ a d â y làm tầ n sơ r u n g c ủa d â y th a y đối. tạo th à nh â m cao h a y thấp. D â y c à n g că ng , âm c à n g cao.

S ự p h á t â m cịn cĩ s ự t h a m gia c ủ a c ử đ ộ n g m á , lưỡi, mơi.

1.2.3. Khí quản và phế quản

K h í q u â n ( t r a c h e a ) : ti ếp t h e o s ụ n n h ẫ n c ủ a t h a n h q u ả n là ơ n g k h í q u ả n d à i 10 1 l e m . d ư ờ n g k í n h 2 c m . n ằ m p h í a t r ư ớc t h ự c q u ả n . Ơ n g k h í q u ả n cĩ k h o ả n g 16 - 2 0

vịng s ụ n làm killing dơ khi quán khơng bị lụ'Ị> lại. l án tni hơ hiiíp. Mồi vịng s ụn lui

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 92 -93 )

×