0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

CHƯƠNG IX HỆ TIÊU HĨA

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 108 -108 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

CHƯƠNG IX HỆ TIÊU HĨA

HỆ TIÊU HĨA

Hệ t i ê u h ĩ a h a y ơ n g t i ê u h ĩ a r ù n g với mộ t

sổ t ổ c h ức k h á c t r o n g cơ t h ế n h ư

p i l l , t u y ế n t ụ y là cơ q u a n t i ế p n h ậ n và c h ế bi ển mọi d ạ n g v ặ t c h ấ t c ầ n t h i ế t c ho n h u c ầ u s i n h t r ư ở n g v à p h á t t r i ể n c ủ a cơ t h ê t ừ mơi t r ư ờ n g b ê n n gồ i . S a u q u á I r ì n h c h ế b i ế n cơ học v à h ĩ a học, cấc c h ấ t d i n h d ưỡ n g n h ư glucicL lipid, p r o t e i n . . . ỏ d ạ n g t h ơ được c h u y ể n t h à n h d ạ n g dờn g i ả n n h ư các đ ườ n g đơn, c á c a m i n o a c i đ . acid béo và g l yc er i n. . . Cuối c ù n g , các c h ấ t (linh d ư ỡ n g được h ấ p t h u q u a t h à n h ơ n g t i ê u hĩa v à o m á u v à b i ế n t h à n h n g u y ê n liệu đ ể xâ y d ự n g cơ t hê . đ ể d ự t r ữ , đ ê c u n g c ấ p n ã n g l ư ợ n g c h o mọ i q u á t r ì n h sơng, đ ồ n g thịi n h ữ n g c h ấ t c ặ n b ã đ ượ c t h ả i r a n gồ i.

Vê m ặ t phơi s i n h học, h a i đ o ạ n đ ầ u (mi ệng) và cuối ( h ậ u m ơ n ) c ủ a ơ n g t i ê u hĩa b ất n g u ồ n t ừ lá phơi n g o à i cịn p h ầ n c h í n h cĩ n g u ồ n gốc t ừ lá nội p h ơ i bì.

T r o n g q u á t r ì n h p h á t t r i ể n c h ủ n g loại, ớ n h ữ n g dộng v ậ t đ ơn bào, h ệ t i ê u h ĩ a c h u a p h á t t r i ể n , q u á t r ì n h t i ê u h ĩ a được t h ự c hi ện t rự c t i ế p t r o n g tê b à o ( n h ư a m i b đ ù n g gi ã t ú c t h ư n h ậ n t h ứ c ă n : t h ự c b à o c ủ a b ạ c h cầu...). Đ ĩ là q u á t r ì n h t i ê u h ĩ a nội bào. T ừ d ộ n g v ặ t r u ộ t k h o a n g d ã cĩ túi ti êu h ỏ a n h ư n g c h ư a h ì n h t h à n h h ậ u m ơ n m à ơ n g t i ê u hĩa m ớ i c h ỉ cĩ m ộ t ]ỗ, v ừ a t h u n h ậ n v ậ t c h ấ t vào, v ừ a t h ả i b ã ra. T ừ d ộ n g v ậ t d a gai. ơ n g t i ê u h ĩ a pl iá t t r i ể n và đ ã cĩ m i ệ ng , h ậ u m ơ n . Đ ộ n g v ậ t r à n g <í t h a n g t i ế n h ĩ a cao, h ệ ti êu h ĩ a c à n g p h á t t r i ển và p h â n h ĩ a t h à n h n h i ề u p h ầ n p h ứ c t ạ p . t ừ m i ệ n g đ ế n h ậ u mơ n v à các t u y ế n ti êu hĩa. Q u á t r ì n h c h ế b i ế n t h ứ c An t h ự c h i ệ n t r o n g ơ n g t i ê u hĩa rồi được h ấ p t h u q u a t h à n h c ủ a n ĩ gọi là q u á t r ì n h l i ê u h ĩ a n g o ạ i bào.

T ù y v à o loại t h ứ c ă n ,

m ỗ i đ ộ n g v ạ t cịn p h á t t r i ể n t h ê m n h ữ n g p h ầ n đ ặ c b i ệ t n h ư d i ê u v à d ạ d à y cơ c ủ a c h i m , d ạ đ à y b ố n túi c ủ a động v ậ t n h a i lại...

C ấ u t ạ o h ệ t i ê u h ĩ a c ủ a người dược coi là h o à n c h ỉ n h n h ấ t , đ i ể n h ì n h c h o

các

lồi ă n t ạ p , d ạ d à y m ộ t t ú i ( h ì n h 9.1). Hộ t i ê u h ĩ a h a o gồm các p h ầ n c h í n h : - K h o a n g m i ệ n g , t r o n g d ĩ cĩ r ă n g . lưỡi, h ầ u , các t u y ế n nước bọl.

- T h ự c q u ả n . - D ạ d à y .

- T á t r à n g , r u ộ t n o n . r u ộ t già. t u y ế n tụy, gan. - T r ự c t r à n g và h ậ u m ơn .

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 108 -108 )

×