0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Hinh 8.6 Thí nghiệm tuấn hồn bắt chéo

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 106 -108 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

Hinh 8.6 Thí nghiệm tuấn hồn bắt chéo

Khi b ị t k h í q u ả n hoặc c h o t hơ I r ự r t i ế p k h í CO., ở con c h ĩ t h ứ n h ấ t , t a s ẽ t h ấ y n h ị p độ h ơ h ấ p c ủ a con t h ứ h a i t ă n g lên. s ỏ dĩ n h ư v ậ y l à do n ồ n g độ k h í C 0 2 t r o n g m á u con ch ĩ t h ứ n h ấ t t ă n g lên n h ư n g lại được d ẫ n lên đ ẩ u con c hĩ t h ứ h a i t r o n g k h i n h ị p h ơ h ấ p ở con chĩ t h ứ n h ấ t lại k h ơ n g t á n g vì được n u ơ i h ằ n g m á u b ì n h t h ư ờ n g c ủ a c on c h ĩ t h ứ hai.

4.2.3. Các

y ế u

tố khác ảnh hướng dè

hơ hấp

- H u y ế t áp: Khi h u y ế t á p t ả n g thì hơ h ấ p g i ả m và ngược lọi. T ạ i v ù n g c u n g đ ộ n g m ạ c h c h ủ v à x o a n g đ ộ n g mạ c h c á n h , ngồ i các t h ụ q u a n h ĩ a học, c ị n cĩ các t h u q u a n á p lực. Do vậy. k hi h u vế t á p t ả n g h o ă c gi ảm, các t h ụ q u a n á p lực ở đ â y bị

kích t h í c h , rồi t r u y ề n vổ h à n h tùy. n g u y ê n nh iì n nã y cĩ tho (‘ủ n g g â y h ư n g p h á n

t r u n g k h u v ậ n m ạ c h và hơ hap.

- C ả m g iá c đ a u : c ả m giác đ a u

t hơ gâ y ra

rác

t r ạ n g t h á i t h ớ n h a n h , t h ỏ c h ậ m h o ặ c n g ư n g t h ở p h ụ t h u ộ c vào t í n h c h ấ t , c ư ờ n g độ, n g u y ê n n h â n , t hờ i g i a n c ủ a c â m g iá c đ a u . Nĩ cịn p h ụ t h u ộ c t r ạ n g t h á i t h ầ n k i n h của người bị đ a u .

- N h i ệ t độ: N h i ệ t độ cao gâ y thỏ n h a n h . N g u y ê n n h ã n cĩ t h ể do t r u n g k h u đ i ể u n h i ộ t ỏ h y p o t h a l a m u s bị kích t h í ch g â y r a

cấc

p h á n ứ n g l à m h ạ t h â n n h i ệ t , t r o n g đĩ

h ơ h ấ p . L ạ n h đ ột ngột l à m n g ư n g t h ỏ mộ t thịi g i a n n g ắ n rồi s a u đố lại t h ơ n h a n h m ộ t t h ịi g i a n . - P h ả n x ạ h o v à h ắ t hơi: M à n g n h ầ y k h í q u ả n , p h ế q u ả n bị kích t hí c h gây r a p h ả n x ạ h o Lức là s ự đ a y m ạ n h hơi r a n g o à i lúc t h a n h q u ả n đ a n g k h é p lại. K h i m à n g n h ầ y k h o a n g mũ i bị kích Lhíeh (ví d ụ hơi a m o n i a c ) s ẽ g â y p h ả n xạ co p h ế q u ả n , h í t v à o s â u v à c h ậ m n h ư n g tiếp n g a y là đ ộ ng t á c t h ở r a n h a n h v à m ạ n h , đố l à . p h ằ n xạ h ắ t hơi.

•»*«

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 106 -108 )

×