0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

nh ân tỏ bào đều nằm ơch ính giữa (rịn gọi \ỉ\ kiơu cấu tạo lien bào) Như vậy, cĩ thơ

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 71 -73 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

nh ân tỏ bào đều nằm ơch ính giữa (rịn gọi \ỉ\ kiơu cấu tạo lien bào) Như vậy, cĩ thơ

coi cơ t i m là d ạ n g t r u n g g i a n giừa cơ vAn và

rơ trơn.

T h à n h t â m t h ấ t và t â m nhì dược c ấ u t ạ o t ừ h a i k h ơ i co' r i ê n g hiệt. T h à n h t â m n h ĩ đượ c c ấ u t ạ o t ừ hai lớp

cơ: Lớp n g o à i là n h ữ n g sợi cờ v ị n g h o ặ c

cơ n g a n g c h u n g

c h o cà h a i t â m n h ì . lớp t r o n g là n h ữ n g sởi cị (lọ(‘ r i ê n g ch o t ừ n g t â m nhĩ. T h à n h t â m t h ấ t gồm 3 lốp: lớp ngồi và t r o n g

cùng là lĩp cơ dọc h o ặ c xi(Mi, lớp g i ữ a là cị

võn«í. liỏp n g o à i m ĩ n g 1'Uỉn và Éĩồro r ‘ir

*{'}\

rhuiìK

rẢ Hĩii t â m t h ấ t . I / í p tfiữa

d à y hịn Víỉ g ố m các sợi Í‘(1 v ị n g nrii tf r h n t ừ n g Lãm t h a t . T h à n h t â m t h ấ t t r ả i d à y hơn Ifun t h ấ t p h a i k h o ả n g 3 - õmni, (liơu n à y p h ù hợp với c h ứ c n ă n g co b ĩ p c ủ a h a i 1 Am t h ấ ỉ : t â m I h ấ t t r á i p h ả i co m ạ n h hờn d ế Síin ra m ộ t c ơ n g lớn h ờn t a m t h ấ t phỉii ( ỉ i ữ a k h ơ i cớ t â m n hĩ v à t â m ihỉYt r ĩ một h ệ 1 h ố n g nơi là c ác sợi P u r k i n j e cĩ m à u s à n g . k í c h t hướ c lớn l à m cho tim t rỏ t h à n h một. khối t h ơ n g n h ấ t , h o ạ t đ ộ n g n h ị p n h à n g .

H in h 7 .3 . cấu tạo tim

1.1.3. Van tim

V a n t i m cĩ c ấ u t ạ o b ằ n g mơ liên k ế ụ k h ơ n g cĩ m ạ c h m á u . M ộ t d ầ u cơ" đ ị n h v à o m ấ u lồi cơ t ừ t h à n h t r o n g c ủ a t â m t h ấ t bởi các sợi g â n Đ ầ u t ự do t h ì h ư ớ n g x u ơ n g b u ồ n g t r á i v à p h ả i . N g o ài h a i lá (trái) và b a lá ( p hả i ) c hí nh, cịn cĩ t h ê m c ác lá p h ụ .

Ố lồ t h ơ n g với d ộ n g m ạ c h phơi, d ộ n g m ạ c h c h ủ c ũ n g cĩ Gấu t ạ o v a n , đĩ là c ác v a n b á n n g u y ệ t h a y tỏ c h i m đ ể giữ cho m á u k h ơ n g c h ả y ngược lại t â m t h ấ t .

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 71 -73 )

×