0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

CHƯƠNG VIII HỆ HƠ HẤP

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 89 -89 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

CHƯƠNG VIII HỆ HƠ HẤP

HỆ HƠ HẤP

H ơ h ấ p là q u á t r ì n h t r a o đổi k h í liên t ụ c g i ữ a mơi t r ư ờ n g v à cơ th ơ. Mọi h ộ t h ơ n g s ơ n g ( t r ừ m ộ t s ố vi k h u ẩ n y ế m khí) c h i tồn t ạ i v à p h á t t r i ể n k h i n ĩ t h ư ờ n g x u y ê n đ ư ợ c c u n g c ấ p n à n g lượng q u a s ự oxy h ĩ a các c h ấ t d i n h d ư ỡ n g . C ả k h í o xv v à c h ấ t d i n h d ư ỡ n g đ ê u được l ấ y t ừ mơi t r ư ờ n g x u n g q u a n h . K ế t q u ả c ủ a q u á t r ì n h oxy h ĩ a lại s ả n s i n h r a k h í C 0 2 và HọO

mơi t r ư ờ n g b ê n t r o n g cơ t h ể v à c ầ n p h ả i dược đ à o t h ả i r a ngồ i. C h í n h vì vậy, t h u n h ậ n

0-J

v à o và t h ả i c o , , H , 0 r a k h ỏ i cơ t h ể là n h u c ầ u cĩ t í n h c h ấ t s ố n g cịn c ủ a cơ t h ê . Đ ộ n g v ậ t c à n g ở t h a n g t i ế n h ĩ a cao. s ự t h i ế u

0.,

v à t h ừ a CO., t r o n g cơ t h ể c à n g đ ẩ y n h a n h đ ế n s ự d i ệ t vong.

T r o n g q u á t r ì n h p h á t t r i ể n c h ủ n g loại, hơ h ấ p cĩ h a i h ì n h t h ứ c p h ổ b iê n.

- Ớ các đ ộ n g v ậ t đơn bào, h ơ h ấ p là s ự k h u ế c h t á n k h í t r ự c t i ế p q u a m à n g t ế bà o.

- Ở c ác đ ộ n g v ậ t đ a bào. hơ h ấ p do cơ q u a n hơ h ấ p đ ả m n h i ệ m . Cơ q u a n h ị h ấ p p h á t t r i ể n d ầ n t ừ t h ấ p đ ế n cao, t ừ dơn g i ả n đ ế n p h ứ c t ạ p d ồ n g t hờ i p h ụ t h u ộ c và t h í c h n g h i với mơi t r ư ờ n g sơng.

H a i mơi t r ư ờ n g s ố n g c h í n h cĩ t á c đ ộ n g t r ự c t i ế p đ ế n s ự p h á t t r i ể n cơ q u a n h ơ h ấ p v à c h ứ c n ă n g hơ h ấ p c ủ a đ ộ n g v ậ t là mơi i r ư ờ n g n ư ớ c v à m ơ i t r ư ờ n g t r ê n c ạ n ( t r o n g đ ĩ gồ m c ả t r ê n k hơng) , ơ mơi t r ư ờ n g nước, cơ q u a n h ơ h ấ p l à m a n g v à d a cị n

mơi trường trên cạn là khí quản và phơi (cĩ một v à i nhĩm dộng v ậ t tu y s ố ng dưới

n ư ớ c n h ư n g v ẫ n t h ở b ằ n g k h í q u ầ n và phơi n h ư cá heo...).

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 89 -89 )

×