0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

.4 Sự điều hịa tiết dịch tụy

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 124 -125 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

43 .4 Sự điều hịa tiết dịch tụy

P h a t h ầ n k i n h : d â y sơ X đ i ể u h ị a h o ạ t đ ộ n g c ủ a t u v ế n t ụ y . K í c h t h í c h d â y X g â y t à n g t i ế t dị ch tụy. ( C ầ n lưu ý k h i c ắ t d â y sơ" X đ i ề u t r ị l o é t d ạ d à y , p h á i c h ọ n lọc cáo n h á n h đ ể k h ơ n g g â y ả n h h ư ơ n g c h o t u y ế n tụy). - P h a t h ể dịch: m ộ t s ố h o r m o n do n i ê m m ạ c r u ộ t t i ế t r a t h a m g ia q u á t r ì n h đ i ể u h ị a t i ế t dị ch tụy: S o c r e t i n là m ộ t c h ấ t t i ế t c ủ a đ o ạ n đ ầ u r u ộ t non. Nĩ đ ư ợ c t i ế t r a k h i cĩ HC1 t ừ d ạ (lày x u ố n g k í c h t h í c h v à o n i ê m m ạ c . S e c r e t i n » g ấ m v à o m á u v à k í c h t h í c h các n a n g t u y ế n t ụ y l à m t ă n g t i ế t nướ c v à N a H C 0 3. S e c r e t i n c ũ n g k í c h t h í c h t ă n g t i ế t m ậ t g a n n ê n cịn gọi là h e p t o c r i n i n . P a n c r e o z y m i n c ũ n g do n i ê m m ạ c đ o ạ n đ ầ u r u ộ t n o n t i ế t r a k h i bị c á c s ả n p h ẩ m t i ê u h ĩ a c ủ a p r o t e i n v à li pi d k í c h t h í c h . Nĩ t h ấ m và o m á u v à k í c h t h í c h các n a n g t ụ y , g â y t i ế t d ị c h t ụ y cĩ n h i ề u e n z y m t i ê u h ĩ a . C h ấ t n à y c ũ n g k í c h t h í c h g â y co t ú i m ậ t , đ ẩ y m ậ t v à o t á t r à n g n ê n gọi là c h o l e s c y s t o k i n i n . B ằ n g t h ự c n g h i ệ m t i ê m d u n g d ị c h HC1 v à các s ấ n p h ẩ m t i ê u h ĩ a c ủ a p r o t e i n , lipid n h ư p e p t o n , acid béo... v à o t á t r à n g c ũ n g g â y t ă n g t i ế t d ị c h tụy.

4.4. D ịch m ậ t

4 .4 .1 . S ự tiế t d ịc h mật

M ậ t CỈO c ác t ế b à o g a n bài t i ế t ( h ì n h 9.7.A. B)

T r o n g lúc đ a n g ăn . dịch m ậ t bài t i ế t ra đi theo ơ n g m ậ t c h ủ d ẫ n đ ế n b ĩ n g W a t e r , l à nơi đ ầ u ố n g m ậ t c h ủ và ơ n g t ụ y n h ậ p lại, cố và o t á t r à n g . Khi n g ư n g An, d ị c h m ậ t t ậ p t r u n g và o túi m ậ t n ằ m m ặ t t r o n g gan. Ớ t ú i m ậ t cĩ q u á t r ì n h tá i h ấ p t h u nướ c m ộ t p h ầ n làm cho m ặ t d ặ c hơ n t ừ 4 - 1 0 l ầ n so với k h i mới t ị ế t ra.

M ậ t đượ c các t ế b à o gan s ả n x u ấ t liên t ục t r o n g n gày. T r o n g 24 giờ, cĩ k h o ả n g 5 0 0 - 1 00 0 m l d ị c h m ậ t dược bài tiết.

ì

Tĩnh mạch trung tâm đi tới tĩnh mạch gan Tĩnh mạch gian thùy xuất g

phát từ tĩnh mạch cừa

Hinh 9.7. c ấ u tạo của gan

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 124 -125 )

×