0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Tiêu hĩa hĩa học

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 113 -115 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

2. TIÊU HĨA Ỏ KHOANG MIỆNG (CAVUM ORIS) VÀ THỰC QUẢN (OESOPHAGUS)

2.2.2. Tiêu hĩa hĩa học

T i ê u h ĩ a h ĩ a học ớ m i ệ n g d o eiv/ym n i a nước bọt t h ự c hiện. D â y chi là giỉii (loạn mở đ ầ u c u a q u á t r ì n h t i ê u h ĩ a h ĩ a học. T i ê u hĩa h ĩ a học là p h ụ . Do n ướ c bọt c hỉ cĩ m ộ t e n z y m d u v n h ấ t là a m y l a s e ( c ù n g gọi là p t y a l i n ) cho n õ n p r o t e i n , lipid c h ư a đ ượ c p h â n giải, ch ỉ cĩ g l uc i d được p h á n giái đ ế n giai đ o ạ n đ ư ờ n g k é p là c h ủ y ế u ( đ ư ờ n g d e x t r i n ) .

N ư ớc bọt t r o n g m i ệ n g là do các t u y ế n n h ỏ t r o n g n i ê m m ạ c và 3 đơi t u y ế n dưới h à m . dưới lưỡi, m a n g t a i t i ế t r a dơ vào. Các t u y ế n n h ỏ t r o n g n i ê m m ạ c t i ế t r a c h ấ t n h ầ y m u x i n là c h ủ y ế u . T r o n g b a đỏi t u y ế n lớn. cĩ h a i loại t ế bào: t ế b à o t u y ế n t h a n h và t ế b ả o t u y ế n n h ầ y . T ê b à o t u y ế n t h a n h t i ế t d ị c h l o ã n g cĩ n h i ề u e n z y m , t ế b à o t u y ế n n h ầ y t i ế t d ị c h đ ặ c cĩ n h i ề u c h ấ t n h ầ y . T u y ế n m a n g t a i cỉược* c ấ u t ạ o c h ủ y ế u là t ế b à o t u y ế n t h a n h n ê n nước b ọ t loang, cĩ n h i ề u e n z y m . T u y ế n dưới lười được c â u t ạ o c h ủ y ế u là t ế b à o t u y ế n n h ầ y , nước b ọ t đặc, n h i ề u c h ấ t n h ầ y , ơ t u y ế n dướ i h à m . h a i loại t ế b à o b à n g n h a u , n ướ c bọt tiết r a là h ỗ n hợp.

ơ người, t r o n g 24 giờ. nước b ọ t t i e t r a k h o ả n g 1 500ml. N ước bọt là d ị c h I r o n g ' m à u t r á n g đ ụ c v à n h ầ y ; đ ộ p H t r u n g t í n h : k h o á n g 7. Nưĩc c h i ế m 98%. cịn lại 2 % là c á c c h ấ t h ữ u và vơ cơ. C h ấ t h ữ u rơ gồm (M)zym p t v a l i n và c h ấ t n h ầ y . C h ấ t v ơ

gồ m c ác m u ơ i N a , K, Ca, p h o s p h a t . b i c a r b o n a t . Khi clộ p H t â n g ( k iể m) , c ác m u ố i calci c a r b o n a t v à p h o s p h a t s ẽ k ế t t ủ a t h à n h c ao c h â n r ă n g . N go ài r a , t r o n g n ướ c b ọ t c ịn cĩ m ộ t l ư ợ n g e n z y m l y z o z v m cĩ t á c d ụ n g k h ử t r ù n g .

L ư ợ n g n ư ớ c b ọ t dược t i ế t r a p h ụ t h u ộ c v à o độ k hĩ c ủ a t h ứ c ă n . c á c loại t h ứ c ă n cĩ t h ể An đ ư ợ c h a y k h ơ n g . T h ứ c ă n c à n g khơ. nướ c b ọt t i ế t r a c à n g n h i ề u . T h ứ c ă n cĩ p H k i ề m h a y acid, n ướ c b ọ t c ũ n g được liơt r a n h i ề u hơ n đ ể t r u n g liồ. T h ứ c An k h ơ n g à n được, n ướ c b ọ t í t e n z y m : ngược lọi. nước b ọ t cĩ c h ứ a n h i ề u e n z v m và c h ấ t n h ầ y . P a v l o v đ ã t i ế n h à n h m ổ các ơ n g (lẫn t u v ố n nước bọt và c h o đỏ r a n go ài k h o a n g m i ệ n g đ ể n g h i ê n c ứ u các p h ả n xạ t i ế t nước b ọt k h ơ n g v à cĩ đ i ề u k i ệ n ( p h ư ơ n g p h á p t r ư ờ n g diễn). C á c p h ả n x ạ t i ế t nước b ọt k h ơ n g đ i ề u k i ệ n x u ấ t h i ệ n k h i t h ụ q u a n ở n i ê m m ạ c m i ệ n g đượ c k í c h t h í c h . X u n g h ư r tn g t â m về t r u n g k h u t i ế t nước b ọ t ở h à n h t ủ y v à c á c h ạ c h g i a o c ả m đ ố t cỏ VIII và l ư n g 1. ố h à n h t ủ y. n h â n nướ c b ọt t r ê n g â y bài t i ế t c h o t u y ế n dưới h à m , dưới lưỡi; n h á n nước bọt dưới g â y t i ế t cho t u y ế n m a n g ta i. C á c x u n g h ư ớ n g t â m di th(H) d â y lười h ầ u ( s ố IX). Đ ư ờ n g ly t â m

t h e n nil;mil Víìn d ộ n ^ (iâv mill (sơ VII) ílõn I u y ê n (luỏ) h à m . (him lưoi; n i l;ì 111ì vộlì (lÙMỊi' ilỉìy \ù(ù h a u (sơ IX) (lên linrh lỉii ro Ị <l(‘n l u v õ n nianíi lãi. (Yic sợi ^ i a o c á m ( u;ỉ >iínjĩ c h á t x á m t.uy sơ II Ị* (lõi r ũ \ III va liíiụí I c h ạ v clrìi lụirh r õ í rõ n vA t ừ h ạ c h en t r ơ n . cnc scli s a u hạelì clinv rlt»n luvcMt nư(V họt.

NuVíc bọl cịn (lưọV tiỏt q u a r á c |)li;» 11 xạ cĩ <liẽu kiện n h ư khi n h ì n , n g h e l ẽ n các í h ứ c â n . H ì n h (láng, mùi vị. m à u sac. <]iiang c a n l ì bữỉi an... r ù n g g â y p h ả n xạ ti(‘t mí<ù‘ bo! cĩ (liốu k iệ n . Pavlov đ;'i ì h í m h l ập (lược các p h á n xạ tiét nước bọt đ i ề u k)('*n VỚI n n h s á n g , t i ế n g chuơng- ■

3. TIÊU HĨA ớ DẠ DÀY (VENTRICULUR HAY G A ST E R)

3 . 1 . C â u t ạ o ( h ì n h 9.ÍỈA)

Dạ d à y ln p h ầ n p h ì n h lổn n h ấ t r u n ỏ n g liơu hĩa. n á m t r o n g k h o a n g b ụ n g .

n g ư ờ i t r ư ở n g t h à n h t h ê tích dạt k h o ắ n g 3 lít. Khi (lĩi. (lạ d à y d ẹ p . k í c h t h ư ớ c bé. n n m s á t cị h o à n h . Khi cĩ (lầy t hức á n , ilạ d à y p h ì n h lon. p h ầ n đ á y n g a n g với rốn.

T h à n h d ạ d à y dược c ấ u t ạo bới 3 lỏp C(j trơn: lớp cơ dọc ỏ n gồ i, lớp cơ v ị n g

gi lìa. lớp cơ c h é o tr on g. Hao p h ủ t o à n bộ m ộ t I r o n s là n i c m m ạ c cĩ r ấ t n h i ề u n ế p n h à n , ( ì i i ì a lớp t r ơ n và ni êm m ạ c LƠ c h ứ c t h ầ n k i n h là đ á m rối ( h a y t ù n g ) M o i s s n c T v à A u e r b a c h .

Hinh 9.3.A. c ấ u tạo c ủ a dạ dày

H ì n h d ạ n g d ạ đ à y là mộ t túi hơi c o n g voi bị c o n g b é p h í a p h ả i v à bị c o n g lớn p h í a t r á i . D ầ u plìía t r ẽ n bị' r o n g \)ĩ cỏ lỗ t h ơ n g với t h ự c q u a n gọi là t â m vị. D ạ đ à y

t h ơ n g x u ỏ n g t á t r à n g (Ịua lồ mĩn vị. X u n g q u a n h mơn vị cỏ v ị n g (■(.< t h á i lỉỏ d ĩ n g mõ m ơ n vị. Lớp n i ê m m ạ c ờ cláv

cỏ

nốỊ) £â|> l à m t h à n h một v a n vị. Lớp tơ bà o t h ư ợ n g 1)1 c ủ a n i ê m m ạ c h ì n h l a n g t r ụ . cỏ n h i ề u t u y ỏ n l iỏt )"<\ c h ấ t n h ầ y và dịch vị.

T h a n kinlì ( d â y sơ X) và m ạ r h m á u d ưọc p h íì n bố c h ú vơu t h e o h a i lùỉ c o n g lớn và bĩ.

3. 2. C h ứ c n ă n g t i ê u h ỏ a c ủ a d ạ d à y

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 113 -115 )

×