0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Sự ĐIỀU HỊA HOẠT ĐỘNG TIM MẠCH

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 83 -84 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

4. Sự ĐIỀU HỊA HOẠT ĐỘNG TIM MẠCH

4.1. Sự điểu hịa hoạt động tim

4.1.1. Sự diều hịa thần kinh

H ệ t h ầ n k i n h t h a m gi a d i ề u h ị a h o ạ t d ộn g c ủ a tim là hộ t h ầ n k i n h t h ự c v ậ i g ồ m t h ầ n k i n h g i a o c ả m và p h ĩ giao c ám.

- T r u n g k h u t h ầ n k i n h giao c a m đ i ề u k h i ể n tim n ằ m ở s ừ n g b ê n c h ấ t x á m c ủ a đ o ạ n t ủ y s ố n g n g ự c 1 - 5. Các sợi giao c ả m n à y c hạy d ế n h ạ c h s a o ( h ạ c h s a o do h ạ c h g i a o c ả m c ủ a d o t n g ự c (lưng) 1 và h ạ c h gi ao c á m cổ dưới t ạ o t h à n h ) . T ừ h ạ c h g i a o c ả m c ổ t r ê n , cố g i ữ a và h ạ c h sao, các sợi giao c ả m vsau h ạ c h c h ạ y đ ế n t i m . C ác sợi g i a o c ả m s a u h ạ c h p h í a p h ả i cơ t h ế c h ủ y ế u c h ạ y tiến h ạ c h x o a n g n h ĩ , d i ề u h ị a h ạ c h n à y v à p h ầ n t â m nh ĩ. Cịn các sợi g ia o c á m s a u h ạ c h p h í a t r á i cơ t h ơ c h ủ y ế u c h ạ y đ ế n h ạ c h n h ĩ t h á t v à t à m t h á t đ ế đ i ê u h ị a p h ầ n này.

T á c d ụ n g c ủ a t h ầ n k i n h gi ao c á m đối với lim là: + T ă n g h ư n g p h ấ n cơ tim

+ T ă n g tốc độ (lẫn t r u y ề n h ư n g p h ấ n t r o n g Lim + T ă n g t ầ n s ố

00

t im, làm t im h o ạ t đ ộ n g n h a n h hơn + T ă n g c ư ờ n g độ co ú m , l à m cho t i m h o ạ t tlộng m ạ n h hớn.

- T r u n g k h u t h ầ n k i n h phĩ gi ao c a m d i ê u hị a hoại đ ộ n g c ủ a t i m n ằ m I r o n g h à n h t ủ y , n h â n d â y sơ X. C ác n h á n h p h ĩ gi ao c ả m tách khổi t h â n c h u n g c ủ a d â y sơ X

v ù n g cổ r ồi c h ạ y q u a d á m rối tim, đ ế n các h ạ c h t rơ n tim. P h ầ n lớn c ác sựi c u a c ủ a n h á n h d â y

X b ê n p h a i c h ạ y đ ế n h ạ c h x o a n g nhĩ. mộ t p h ầ n n h ỏ c h ạ y đ ế n h ạ c h n h ĩ t h á t . N g ư ợ c lại, p h ầ n lỏn các sợi c ù a n h á n h (lây sơ X b ê n t r á i c h ạ y đ ơ n h ạ c h n h ĩ t h ấ t , m ộ t p h ầ n n h ổ c h ạ y đ ế n h ạ c h xoang. 0 t r ơ n t im. scíi g i a o r á m v à p h ĩ g i a o c á m di c h u n g với n h a u .

* ( ì i a m h ư n g p h â n nf 1

1111

+ ( l i â m tốc độ (lần Lruvổn h ư n g p h ấ n t r o n g u m + G i ả m c ườn g (tộ co

11

+ G i á m n h ị p tim.

N ê u ( l ù n g d ị n g điộn c âm ứníí kích ỉ hích t r ự c ti cp vào d â y g i a o c ả m . t r o n đổ thị ghi sõ t h ấ y cá t ầ n sơ và biên độ (’(> tiíìì (lều t ã n g . Khi kích t h í c h v à o d â y p h ĩ g i a o r a m . u m đ ậ p c h ậ m lại. yế u (lấn và n p i í n g h á n

giai đoạ n t á m t r ư ơ n g ( h ì n h 7 . SA.

H)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 83 -84 )

×