0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Đường cắt; 2 Bờ cong bẻ và lớn 3 Dạ dày lớn; 4 Dạ dày bé; 5 Ống thốt; 6 Thực quản

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 120 -123 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

1. Đường cắt; 2 Bờ cong bẻ và lớn 3 Dạ dày lớn; 4 Dạ dày bé; 5 Ống thốt; 6 Thực quản

Đ â y là p h ư ơ n g p h á p t ư ơ n g dơi h o à n t h i ệ n n h ấ t , ơ n g c ắ t dọc t ừ p h í a h ạ vị lên l â m vị dọc t h e o h a i d ư ờ n g bờ c o n g rồi k h â u lại t h à n h lúi d ạ d à y bĩ. đ ầ u t r ẽ n c ư a d ạ d à y bé v ầ n nơi l i ề n với d ạ d à y cịn đ ầ u cỉưới d ặ t ơ n g t h o á t đ ể đ ư a r a n g ồ i t h à n h b ụ n g . P h ư ơ n g p h á p n à y cĩ líu đ i ể m là v ừ a l ấy d ượ c dịch vị t i n h k h i ế t v ừ a n g h i ê n c ứu được đ ầ y đ ủ t á c d ụ n g cơ học c ủ a t h ứ c ă n k h i t á c d ụ n g t r ự c t i ế p v à o d ạ d à y . lại r ủ n g n g h i ê n c ứ u đượ c ả n h h ư ờ n g đ i ể u h ị a c ủ a p h a t h a n k i n h ( h ì n h 9.5.B.C).

4. TIÊU HĨA ỏ R U Ộ T NON (INTESTINUM TENUE)

4 . 1 . C â u t ạ o

R u ộ t n o n l à đ o ạ n g i ữ a và đ à i n h ấ t c ủ a ỏ n g t i ê u hĩa. 0 người, đĩ là m ộ t ơng. dà i t ừ 3 - 6 m. r ộ n g 4 c m. g ấ p 2 - ‘1 l ầ n c h i ề u c ao cơ t h ể . ơ đ ộ n g v ậ t ă n cỏ. r u ộ t cị n dà i

h ơ n v à g ấ p tĩi 2 0 l ần.

R u ộ t n o n c h i a l à m 3 d o ạ n c h í n h . Đ o ạ n đ ầ u k h o ả n g 2 0 c m gọi là t á t r à n g . O n g t ụ y v à ố n g m ậ t đ ố v à đ o ạ n đ ầ u c ủ a t á t r à n g . H a i đ o ạ n t i ế p t h o o là h ồ n g t r à n g , c h i ế m k h o ả n g 2/5 c h i ể u d ài và hồi t r à n g c h i ế m 3/5 c h i ề u dài c ủ a r u ộ t .

T h à n h r u ộ t n o n đ ượ c c ấ u t ạ o bởi 2 lớp cơ t rơ n: cơ dọc ở n g o à i v à cơ v ị n g ở t r on g. Lớp t r o n g c ù n g là n i ê m m ạ c r u ộ t . N i ê m m ạ c r u ộ t cĩ r ấ t n h i ề u l ơ ng r u ộ t l à m cho m ặ t t r o n g c ủ a r u ộ t n h ư m ộ t lớp n h u n g (cịn gọi là n h u n g m a o) . X e n k ẽ t r o n g lớp lơng n h u n g , cĩ r ấ t n h i ề u t u y ế n t i ế t r a c h ấ t n h ầ y v à dịch r u ộ t . N g o à i r a , c ị n cĩ h ệ t h ơ n g t h ầ n k i n h , m ạ c h m á u v à m ạ c h b ạ c h h u y ế t t ừ t h à n h cơ p h â n b ố v à o c ác l ơ ng n h u n g dơ t i ế p n h ậ n c ác c h ấ t d i n h dưỡng. ơ p h ầ n n i ê m m ạ c t á t r à n g , cĩ m ộ t loại t u v ế n l à B r u n n e r , d ạ n g t r ư n g g i a n c ủ a t u y ế n ỏ p h ầ n m ơ n vị d ạ d à y và t u y ế n r u ộ t . C h ấ t t i ế t là c h ấ t n h ầ y . T u y ế n r u ộ t c h í n h là t u y ế n L i e b e r k u h n . p h â n b ố k h ấ p n i ê m m ạ c r u ộ t non, t i ế t r a d ị c h r u ộ t . 4. 2. C ử đ ộ n g c ơ

học c ủ a r u ộ t n o n

R u ộ t n o n cĩ c ả c h ì n h t h ứ c c ử đ ộ n g cơ học n h ư s a u : 4 .2 .L C o that từ n g p h ầ n : c h ủ y ế u d o c ơ vịng g â y ra Khi t ừ n g đ o ạ n r u ộ t co t h ắ t s ẽ l à m t i ế t d i ệ n r u ộ t h ẹ p lại. T á c d ụ n g c h í n h là x á o t r ộ n t h ứ c à n , l à m c h o t h ứ c ă n n g ấ m dị ch t i ê u h ĩ a ỏ t ừ n g đ o ạ n . 4.2.2. C ử dộng q u ả lấc C h ú y ế u l à d o lớp cơ dọc c ủ a r u ộ t t h a y n h a u co g i à n , l à m c h o c á c đ o ạ n r u ộ t t r ư ờ n di t r ư ờ n lại. T á c d ụ n g c h í n h là x á o t r ộ n t h ứ c ă n , t r á n h ứ đ ọ n g , t ă n g c ư ờ n g tốc độ t i ê u h ĩ a . h ấ p t h u .

D â y là d ạ n g (‘ử độ ng n h ị p n h à n g . I;m t r u y ề n t ừ t r^n ( p h í a d ạ d à v) x u ơ n g d ê n r u ộ t gin. voi toi: (lộ k h o á n g '5m/s. (' I lop cd v ị n g v ã dọc đ ể u t h a m gia v à o c ử d ộ n g tiny. T á c đ ộ n g c h í n h là đ ẩ y liĩn tục t l úí r ã n t ừ t r ê n x u ỏ n g dưới, l à m cho q u á t r ì n h h ấ p t h ụ t h ứ c ă n dề d à n g hờn. Khi l)ị Vì<*m r u ộ t , ngộ độc. củ đ ộ n g n à y t ă n g m ạ n h , cỏ 1 h e g ầ y ỉa c h ả y .

4 .2 .4 . C ứ d ộ n g p h ả n nhu (lịng

Đ á y là củ đ ộ n g n h u đ ộ n g ngược, c h i ế u t ừ p h í a r u ộ t g i à di lên. C ử đ ộ n g n à y đ ẩ y t h ứ c ă n t h e o c h i ể u n gượ c lại. l à m cho q u á t r i n h ti êu hĩa v à h ấ p t h u t r i ệ t đ ế hơn.

K hi bị nơn, cừ đ ộ n g p h ả n n h u động t ă n g r ấ t m ạ n h ở t ấ t c ả các đ o ạ n c ủ a ố n g Liêu h ỏa . k ê cả r u ộ t , d ạ dày. i hựo q u n n l à m t h ứ c ă n t ố n g q u a m i ệ n g r a ngồ i. T r ư ờ n g hợp cử đ ộ n g p h á n n h u đ ộ n g t à n g q u á m ạ n h và k h ơ n g đ ề u cĩ t h ể g â y b ệ n h l ồ n g r u ộ t , n h ấ t l à ỏ t r ẻ e m t u ối ả n sữa.

4.2.5. Đ iều hịa các cử động: ị r u ộ t non, cỉo đ á m rơì t h ầ n k i n h A u e r b a c h . T h ầ n

k i n h p h ĩ g i a o c ả m ( d â y s ố X) và m ộ t sơ h o r m o n đ ườ n g t i ê u h ĩ a , a c e t y l c h o l i n l à m l ã n g c ử d ộ n g r u ộ t . N g ư ợc lại, t h ầ n k i n h giao c ả m , a d r e n a l i n l à m g i ả m c ử đ ộ n g r u ộ t . Kích t h í c h t ạ i c h ỗ n h ư khi vi é m r u ộ t h a y bị g i u n , cử đ ộn g r u ộ t t ă n g lên. 4 . 3 . D ị c h t ụ y 4.2 J . C ử (lộng nhu độn%

4 J . I . T u y ến tụy (hình 9.6)

Ơng mật chủ

Tụy đảo Langerhans (tb a tiết ra glucagon, tế bào (3 tiết ra insulin

C á c tế bào nang tiết ra enzym

C ác tế bào trung tâm tiết ra NaHCOj và H20 Nang tụy

D ị c h t ụ y do t u y ê n t ụ y ngoại tiết g a y ra. T ụ y (ỊHmcrea) là t u y ế n p h a . P h ẩ n nội t i ế t g ồ m c ác t ế b à o t ậ p hợp t h à n h các d á o L a n g e r h a n s . t i ơt r a h o r m o n . P h ẩ n n g o ạ i t i ê t g ồ m r ấ t n h i ề u n a n g , t r o n g mỗi n a n g cỏ hai loại t ế bào: t ế bà o n a n g v à t ê h à o t r u n g t â m . C á c n a n g dược bao bọc bởi mỏ hồn kết, b ê n t r o n g cĩ m ạ c h m á u , d â y t h ầ n k i n h v à c ác ố n g tiết. O n g t iế t c ủ a n a n g (lẫn dịch t ụ y dơ v à o ơ n g tụv. là ơ n g lớn n ằ m dọc t h e o t r ụ c c ủ a t u y ế n. O n g t ụ y đỏ dịch t ụy vào đ o ạ n đ ầ u tố t r à n g , c ù n g nơi với ơ n g m ậ t c hủ.

T ế b à o n a n g t i ế t r a các e n z ym t i ê u hĩa.

T ế b à o t r u n g t â m t i ế t r a nước, các c h ấ t vơ cơ. q u a n t r ọ n g n h ấ t là mu ối N a H C O *

4 .3 .2 . T h à n h p h ấ n c ù a d ịc h tụy

D ị c h t ụ y t i n h k h i ế t là một dị ch lổng, hơi q u á n h , t r o n g s uố t, k h ơ n g m à u , p H là 7 ,8 - 8,4. ơ ng ưịi, t r o n g ru ột , n g à y đ ê m . t ụ y t i ế t r a k h o á n g 1 5 0 0 ml d ịc h tụy.

T h à n h p h ầ n c ủ a dịch t ụy gồm nước c h i ếm 98,5%, c h ấ t vơ cơ 0,7 - 0.8%, c h ấ t h ữ u cơ 0,7 - 0,8%. C á c c h ấ t vơ cơ cĩ N a + , K f . C a + + , c r , S 0 4 , H C 0 3 . Q u a n t r ọ n g n h ấ t l à NaHCO;*. C á c c h ấ t h ữ u cơ ba o gồm các e n z y m p h â n gi ải p r o t e i n , lipid, g l uc i đ , n g o à i r a c ịn m ộ t í t b ạ c h c ầu , globulin.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 120 -123 )

×