0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Bi ngưng kế t Khơng ngưng kết.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 66 -67 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

Bi ngưng kế t Khơng ngưng kết.

Nhu' vậy. m á u n h ĩ m I (()> cĩ th ỏ t r u y ề n cho người t h u ộ c n h ĩ m 1. II. III. IV và ÊĨỌ

1

In n h ĩ m c h u y ê n cho. M á u n h ĩ m II (A) cho người r ù n g n h ĩ m v à n h ĩ m IV. M á u n h ĩ m i l l (B) c h o n g ườ i c ù n g n h ĩ m và n h ĩ m IV. M á u n h ĩ m IV (AB) chí cho cỉưực ngiíỡi c ù n g n h ỏ m v à gọi là n h ĩ m c h u v ỏ n n h ậ n , ("ĩ t h ê tĩm t a t t r o n g sờ đồ s a u :

C ỉ ỉ )

I I /

__ọ*

I I < — ------------------------- 7 > I V t v

^ I I I ■

T u y tr uyề n với khơi lượng it. vn W lý thuyết là cho phép nhưn g c ù n g ít khi thực

h i ệ n . N g a y t r o n g t r ư ờ n g hợp t r u y ề n infill c ù n g n h ĩ m , c ũ n g c ầ n t h i ế t p h ả i l à m p h ả n ứ n g c h é o l ầ n cuối c ù n g tr ước k h i t r u y ề n . P h ư ơ n g p h á p là r ạ c h n h ẹ t r ê n cla t a y ngiKii dược t r u y ề n c h o m á u c h ả y ra. rồi n h ỏ t r ự c ti êp một vài g iọ t m á u đ ị n h t r u y ề n lê n v e t r ạ c h và q u a n s á t . H i ệ n n ay , n h ị và o kỹ t h u ậ t t á c h c á c t h à n h p h ầ n r i ê n g

biệt của máu. người ta thường tiến hành truyền m áu lừng phần, ví CỈỊ1 chi tr uyền huyỏl iương hoặc h ồn g cầ u hoặc tiểu c ẩu riêng hiệt.

7.2. Hộ thống Rh

L a n đ s L e i n r r v à

Wiener

(1940) cịn n h ậ n t h ấ y h u y ế t t ư ơ n g m á u t h ỏ đượ c m i ề n

địch 1)01 m áu lồi kh ỉ v à n g (M ac a c us rhesus)

cỏ

khả năng

ngưng

kết h ồng cầu của khỉ v à n g v à cá hồn g c ầu người đã p h á t hiện y ế u tỏ Rh t r o n g m á u kh í và trong máu

người.

N h ữ n g người (‘ĩ y ế u t ố Rh t r o n g m á u gọi là r h e s u s clương ( R h +) cịn n h ữ n g người k h ơ n g cĩ gọi là r h e s u s ả m ( Rl r) .

K h á n g t h ê c h ơ n g R h + k h ơ n g cĩ s a n n h ư

a và (5 t r o n g h u y ế t t ư ơ n g m à n ĩ chỉ

hình t h à n h ơ nh ữ n g người R l r s a u khi đã nhận nhiều lan một lượng m á u cĩ k h á n g

n g u y ê n R h + . K h á n g t h ể n à y được ký lìiộu là

rlì,

nĩ p h á t t r i ể n c h ậ m , t h ư ờ n g 2 - 3 i h ố n g s a u k h i n h ậ n k h á n g n g u y ê n Rlì+ . nĩ mới cỏ p h á n ứng. K h i đ ã đ ượ c t ạ o ra ,

T r ư ờ n g hợp n g u y lnểni n h ấ t do n g ií ng

kời n g u y n i Kh l ạ o r a lã khi k é t hơn.

người c h a R h + cịn m ẹ R l r . Khi mọ <•(’> i ha i. thni nhi ỉhoo

cì\’f\

m a n g f t h + . Rh sị cĩ m ạ l t r o n g l ấ t cả

CÁC

lơ b à o rù.-i t h a i nlìi mfi k h ơ n g plìiii chì r i r n g ờ h ồ n g c ấ u . Khi các tơ b à o v à h ồ n g c ầ u t h n i nlìi bị t hố i biên. you lơ Kli được giãi p h ỏ n g v à o (lịch t h ổ t h a i n h i. T ừ d ị c h t h ể t h a i nhi. Rlì sè khiiíVh tủn q u a màn<í n h a u t h a i s n n j ' (‘(ỉ t h ể mẹ. Vì m ẹ là R l r n ê n t r o n g m á u mọ xuál h i ệ n k h á n g t ho r h c h ỏ n g Kh. ơ l ẩ n c h ử a đ ầ u , lượ ng k h á n g t h ể rlì t r o n g m á u m ẹ cơn ít n h ư n g t ừ l a n c h ứ a t h ử h a i t r ơ di. l ượ ng r h t ă n g lẽn và q u a m á u mẹ, k h u e r h t á n s a n g t h a i nhi g â y r a p h à n ứ n g n g ư n g kết h ồ n g c ầ u

ờ t h a i nhi. I)o vậy. t ừ l a n c h ứ a t h ứ h a i t rở di r ấ t d ề bị s ấ y t h á i ,

đ è n o n h o ặ c t h ậ m c h í t h a i nlìi c h ế t t r o n g b ụ n g mẹ. Tr é d è n o n r a t ơ m y ê u và rất ílề t ử vong.

7.3. Các hệ t h ố n g nhĩm máu khác

N g o à i h ệ A B O v à Rh. t r o n g m á u người, cịn r ấ t n h i ề u hộ k h á c n h ư k h á n g n g u y ê n . Kell, k h á n g n g u y ê n F v k h á n g n g u y ê n s (thuộc h ệ t h ơ n g M N S s ) . N g ườ i t a c ũ n g cịn p h á t lìiộn các k h á n g t h ế c ủ a hộ t h ơ n g K i d d s , c á r k h á n g t he c h ơ n g M. N, p. L e a, L e \ . . T r o n g t r u y ề n m á u t h ơ n g t hườ ng, các h ệ t h ơ n g n à y ít n g u y h i ế m n h ư n g c h ú n g cĩ ý n g h í a k h i n g h i ê n c ứu di t r u y ề n h u y ế t học, ứ n g d ụ n g t r o n g p h á p y.

ơ c ác lồi đ ộ n g v ậ t . c ủ n g cĩ n h i ề u hộ. Vi (lụ: ở bị cĩ tới 70 loại n h ư A. B. c . I). J... m à q u a n t r ọ n g n h ấ t l à hộ B cĩ tới 27 k h á n g t h ê ( n g ư n g k ế t tố) k h á c n h a u , ơ n g ự a , cĩ 10 n g ư n g k ế t n g u y ê n : lợn cĩ 19. cừu ('ĩ 6...

T r o n g t h ự c t ế c ấ y g h é p

q u a n v à mỏ. p h à n ứ n g c ủ a k h á n g t h ể với p r o t e i n lạ là n g u y ê n n h â n g â y r a h i ệ n t ượng loại t r ừ s i n h học. C h í n h p h á n ứ n g n g ư n g k ế t c ủ a m á u c ũ n g t h a m g i a q u á t r ì n h này.

Xét nghiệm ngưng kết nguyên và ngưng kết tố là một phương pháp đê xác

m i n h n g u ồ n

gốc h u y ế t t h ơ n g c ủ a n h ữ n g t r ư ờ n g hợp n g h i v ấ n bơi vì c h ú n g đ ể u

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 66 -67 )

×