0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

CHỨC NĂNG CỦA TIM

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 75 -76 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

2. CHỨC NĂNG CỦA TIM

T r o n g cơ t h ể , t i m h o ạ t đ ộ n g co - g i ã n n h ị p n h à n g t h e o c h u kỳ. d ư a m á u di k h ắ p cơ t h ế đ ồ n g t h ời đ ư a m á u l ê n phối đ ể t h ự c h i ệ n q u á t r ì n h t r a o đối k h í và t h á i các s ả n p h ẩ m t h ừ a c ủ a q u á t r ì n h t r a o dổi c hốt . Ti m ho ạt đ ộn g n h ư m ộ t " m á y bớm" .

C h u kỳ h o ạ t đ ộ n g c ủ a t i m b ắ t đ ầ u t ừ t â m nhĩ p hả i. T â m n h ĩ p h ả i co t r ư ớ c t â m n h ĩ t r á i k h o ả n g 0,01 gi ây - 0.03 gi ây ( g ần n h ư đ ồn g thịi). C ả h a i t â m n h ĩ co t r o n g 1/10 giây, rồi g i ã n t r o n g 7/10 giây. Khi t â m n h ì n g ừ n g co. 2 t â m t h ấ t co d ồ n g thời t r o n g 3 / 10 g i â v v à s a u đĩ g i ã n 5/10 giây. N h ư vậy, m ộ t c h u k ỳ h o ạ t d ộ n g t i m là 8/10 giây, t r o n g đĩ t h ì t i m co ( p h a t â m t h u ) là 4/10 giây v à t h ì t i m g i ã n ( p h a t â m t r ư ơ n g ) là 4/1 0 giây.

Ở p h a t â m t r ư ơ n g , t â m t h ấ t g i ã n ra. m ộ t lượng m á u t ừ t â m n h ĩ được đ ổ n h a n h x u ố n g t á m t h ấ t . K h i h a i t â m n h ĩ co. á p lực m á u t r o n g b u ồ n g t â m n h ĩ t ă n g l à m mơ v a n 2 l á v à 3 lá, Lơng n ố t m á u x u ố n g h a i b u ồ n g t â m t h ấ t . K h i h a i t â m t h ấ t co. á p lực m á u t r o n g b u ồ n g t â m t h ấ t t ă n g , đ ĩ n g v a n 2 lá và 3 lá c h ặ n d ư ờ n g m á u t r ỏ lại t â m n h ĩ , m á u đ ư ợ c t ố n g vào c u n g đ ộ n g m ạ c h c h ủ và đ ộ n g m ạ c h phổi rồi v à o hộ d ộ n g m ạ c h . S a u k h i m á u được t ơ n g h ế t và o d ộ ng mạ c h , t â m t h ấ t n g ừ n g co. C ả t i m n g h ỉ t r o n g 4 /1 0 g i â y rồi m ộ t c h u kỳ mới lại b ắ t d ầ u .

T r o n g c h u k ỳ t i m , do s ự d ĩ n g mĩ c ủ a các v a n và sự h o ạ t đ ộ n g c ủ a crt t i m ( n h ấ t là cơ t â m t h ấ t ) l à m x u ấ t h i ệ n cáo â m t h a n h ( t i ến g tim): t i ế n g t i m t h ứ n h ấ t ( T i ) c ủ n g gọi là “t i ê n g t â m t h u ” x u ấ t h i ệ n ỏ đ ầ u thì t â m t h u do s ự co cơ t ầ m t h ấ t và d ĩ n g c á c v a n 2 lá, 3 lá g ả y ra. T i ê n g t â m t h u m ạ n h , đục. t r ầ m và kéo d à i k h o á n g 0 , 0 8 - 0 , 12 giây, được n g h e rõ

v ù n g m ỏ m lim. T i ế n g I h ứ 2 (T2) cịn gọi là “t i ế n g t â m t r ư ớ n g ” x u ấ t h i ệ n ớ đ ầ u t h ì t â m t r ư ơ n g đo s ự (lĩng c ác v a n t ổ c h i m

ở gốc đ ộ n g

m ạ c h c h ủ v à đ ộ n g m ạ c h phơi gâ y ra. T i ế n g t â m t r ư ơ n g n h ẹ . t h a n h , gọn v à k é o d ài k h o ả n g 0, 05 - 0 , 0 8 giây, dược n g h e r õ ở p h ầ n g iữa và gốc t i m. N h ờ t í n h i ệ u â m cĩ t h ê c h u y ể n t h à n h t í n h i ệ u điện, người t a c h ế tạ o r a một t â m t h a n h k ý đ ê g h i t i ê n g t i m v à c h u y ể n t h à n h t â m t h a n h đồ.

Với c h u k ỳ h o ạ t đ ộ n g 0,8 giây, n h ị p t i m

ở người t r u n g b ì n h là 75 n h ị p / p h ú t ,

Iia n k h o ả n g 7 0 • 80. n ữ 75 - 85. N h ị p t i m t h a y dổi t h e o lồi. N h ị p t i m cịn t h a y đổi t h e o t r ạ n g t h á i s i n h lý: Khi ngủ, g i ả m ( k h o á n g 20%): k h i lao d ộ ng , n h ị p t i m t ă n " : n h i ệ t đ ộ cơ t h ể v à mơ i t r ư ờ n g t ă n g , n h ị p t i m t ă n g . T r o n g n g à y , n h ị p t i m bu ổi s á n g c h ậ m h ơ n b uổ i c h i ề u .

2.1. Chức năng bơm máu theo chu kỳ (Chu chuyên tim)

Động vật

Nhịp tim/phút

Đĩng vặt

Nhịp tim/phút

Voi

25-40

Chĩ

70-80

Trâu

40-50

Mèo

110- 130

Nghé

45 - 55

Chuột

720 - 780

Bị

50 - 70

Dơi

600 - 900

Lợn

80-90

Gá. vịt

240 - 400

T r o n g mỗi c h u ký hoạt độntf ru:i lim. t á m ilìàt

(\hy (lưực m ộ t k h ơ i l ư ợ ng m á u

vào d ộ n g m ạ r l i . gọi là “t h ổ tích <•<) li nì" Ớ người. k h o ơ n g 7 0ml : n g ự a n ặ n g 5 0 0 k g . k h o á n g sr>() ml: bị n ậ n ^ 50()k^. klìOỉinu iĩHOml: cừu ~>0kg. k h o á n g Õ5ml: c hỏ 10kg. k h o á n g 1 lml. Thỏ lích co lim nhfin VƠI tan sơ ro tim 1 phút dược gọi ln “t h ể tích phút*' cịn

ị*()\

là l ư u lượng tim. Trị sơ thố tích p h ú l dược d ù n g dơ t í n h c ơ n g n à n g c ủ a t i m . Dĩ là lực đ â y do sự co hĩp cua lim l ạ o r;ì (lổ d ẩ y m ộ t k h ơ i l ư ợ n g m á u t ư ơ n g

tliíơiiíí thơ tích phút, vượt (Ịuá sức cán nia địng máu (tuơng (lường huyết áp).

2 . 2 . Q u i l u ậ t h ư n g p h â n c ú n c ơ t i m

K h ư p h ấ n t r ơ n đ ã bict.

C(i

Lim cáu t ạ o th eo kiou liõn bào. d ư ợ c coi là d ạ n g t r u n g I»i;m c ú n

rd v á n và cơ tron. Vì vẠy. (lạc di êm h ư n g p h ấ n c ủ a

cơ t i m cĩ h a i giai đ o ạ n

i-lunh:

- ( ỉ i a i (loạn t r ơ tuyệt, đối t ư ơ n g ứ n g với p h a ( a m thu . Lúc n à y . mọi d ạ n g k í c h t.hu'h t ừ hơn n g o ả i h a y t ừ các h ạ c h t r ơ n tim (lỏn. tim đ ề u k h ơ n g p h ả n ứ n g h a y k h ơ n g t i ế p n h ậ n . G i a i đ o ạ n n à y c ủa

t im k h á dài. clo vậy, cơ t i m c h ỉ co bĩp t ừ n g n h ị p (1(1II (lộc m à k h ơ n g co r u n g ( r u n g r ă n g c ưa h a y r u n g t r ơ n n h ư cơ v â n ).

* G i a i đ o ạ n t r ơ t ư ớ n g dơi t ư ơ n g ử n g với p h a t â m t rương. K h i t i m b ắ t d ầ u g i ã n , nịu cỏ n h ị p kích t h í c h mới đơn sớm hơn t h e o c h u kỳ b ì nh t h ư ờ n g , t i m s ẽ p h ả n ứ n g lại b ằ n g m ộ t n h ị p co được gọi là “ngoại t â m thu" . Ti ế p t heo, n h ị p co n g o ạ i t â m t h u là t h o i k ỳ n g h ỉ d à i hơ n t r o n g c h u kỳ b ì n h t h ườ n g, dược gọi là “n g h ỉ b ù ” ( h ì n h 7.5).

2

H in h 7 .5 . Đổ thị hoạt động tim ếch

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 75 -76 )

×