0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Vơ liên sườn ngo ài là cơ hít vào cịn cơ liên sườn trong tha mg ia động tác thở ra

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 96 -97 )

- Các kích thích vào gAn cơ khỏỊ) (la và các rơ quan phân tích như thị giác,

Vơ liên sườn ngo ài là cơ hít vào cịn cơ liên sườn trong tha mg ia động tác thở ra

(t ác (l ụn g n à y k h ơ n g lớn).

2.1.4. Động tác thở ra cố sức

X ê u t h ỏ r a cơ sức, m ộ t sơ" cơ t h a m g ia l à m h ạ t h ấ p t h ê m x ư ơ n g s ư ờ n và đ ẩ v cơ h o à n h lê n c a o h ổ n . C á c cơ t h a m gia gồm cĩ: cơ r ă n g c ư a b é t r ư ố c - s a u , cơ t a m g iá c c ủ a x ư ơ n g ức, cơ v u ơ n g t h ắ t lưng, các C‘ơ t h à n h b ụ n g n h ư cơ t r é o to, t r é o bé, cơ n g a n g , cơ t h ẳ n g to.

2.2. S ự l i ê n q u a n g i ữ a l ổ n g n g ự c v à p h ố i - á p lự c â m

2.2.7.

Thành lĩng ngực cĩ tỉnh dàn hổi

T r ạ n g t h á i b ì n h t h ư ờ n g c ủ a n ĩ là k hi t h ở r a . K h i hít vào, do c ác cơ co l à m t ă n g I h ể tích l ồ n g ngực , s a u dĩ c h í n h sức đ à n hồi lại đ ư a nĩ vể t r ạ n g t h á i b a n đ ầ u .

Phổi c ũ n g cĩ t í n h đ à n hồi lớn. N ế u c ắ t l ấ y m ộ t ph ổi ế c h ( h a y c ủ a đ ộ n g v ậ t ) cịn n g u y ê n v ẹ n và d ù n g b ơ m bơm k h ơ n g k h í q ư a k h í q u ả n , ph ổi s ẽ c ă n g p h ồ n g l ê n n h ư một b ỏ n g c a o s u . N ế u mở k h í q u ả n , ph ơi s ẽ xẹ p x u ốn g. B ì n h t h ư ờ n g , ph ối l u ơ n

t r ạ n g t h á i c ă n g s á t t h à n h l ồn g n g ự c cả k h i t h ở r a v à khi h í t vào. N g u y ê n n h â n là do á p lực k h ơ n g khí . Cĩ t h ể q u a n s á t c ử d ộ n g t h ụ đ ộ n g c ủ a p h ổi t h e o s ự g i ã n nở c ủ a l ồn g n g ự c q u a m ơ h ì n h F u n k e - B o n d e r s : S ử d ụ n g m ộ t b ì n h t h ủ y t i n h t h ủ n g đ á y . ở m i ệ n g b ì n h cĩ n ú t c ao s u k í n v à cho x u y ê n q u a n ú t h a i ơ n g t h ủ y t i n h : m ộ t ố n g c h ạ c đơi nối với h a i b ĩ n g cao s u ( h o ặc h a i p h ổi ếch) t h ơ n g với k h ơ n g k h í , mộ t ố n g cĩ k h ĩ a đ ĩ n g mở. ơ t h à n h b i n h , m ộ t p h í a cĩ lỗ t h ơ n g được b ị t b ằ n g m à n g cao s u . m ộ t p h í a g ắ n với m ộ t á p kế. D á y b ì n h được b ị t k í n b à n g m à n g c ao s u cĩ n ú m đ ể cĩ t h ể đ ẩ y lên, k é o x uơng. M à n g c a o s u bịt đ á y n à y t ư ợ n g t r ư n g ch o cơ h o à n h . L à m t h í n g h i ệ m v à q u a n s át:

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 96 -97 )

×