0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Hình 5.21 Chuyển hĩa của Oestrogen

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 35 -37 )

T á c cỉụng c h í n h c ủ a O e s t r o g e n là:

+ L à n h ữ n g h o r m o n giới t í n h g â y đ ộ n g dục, p h á t t r i ể n các cơ q u a n s i n h d ụ c v à c á c đ ặ c đ i ể m s i n h d ụ c t h ử cấp ở đ ộ n g v ậ t cái và p h ụ nữ. Gi ai đ o ạ n t r ư ớ c d ậ y thì. t h a m g i a p h á t t r i ể n

t h ể và giới t í n h . Bát d ầ u t ừ tu ổi đ ậ y thì. cĩ V n g h í a q u a n t r ọ n g , t h ú c đ ẩ y t r ứ n g p h á t tri ển, c h í n v à r ụ n g . P h á i t r i ể n n i ê m m ạ c t ứ c u n g t r o n g c h u k ỳ k i n h n g u y ệ t , hĩ a s ừ n g te b à o â m dạo.

T ă n g r ư ờ n g c h u y ế n hĩa, với jzhmd Ihi I;inj; pliíin £>i;u l ã m g i ả m (lường h u y ỏ L VVỉi lipid t a n g (lự trữ mcì (lưới (In mọi rnrb VƯ.-I phơi (I;»IÌÌ <lọị> tfiỏi tính, khi thi ếu n ;I n h a y

gỉ\y

c h ứ n g béo phì (lo mo H< li

\ ụ

qu;ỉ lìhĩru kiiùn^ (lượr p h á n £íiíũ do (‘h ì n h o e s t r o g e n ) . Vĩi p r o t e i n , kích thích lơnư hộp p r n l r i n l i m

C(í

í hơ p h á t t r i ể n n h ấ t là v ù n g m ỏ n g , c h ậ u liỏĩìg. T ă n g

láng

hộp ARN. ììliat là ARX t h ơ n g t i n. Với nước và m u ĩ ì k h o á n g , cĩ t á c d ụ n g giữ niíớc va nuiĩi ( h à m lơựnp r a o cĩ t h ê g â y p h ù t r ư ớ c k i n h n g u y ệ t h a y k h i t h a i n gh én) .

o n a m

ịi)ớ\.

c ù n g cĩ m ộ t

hỉỢnịí,

nho horiììon cĩ

\iìc

d ụ n g t á n g sinlì. l à m cho t u y ê n t i ề n liệt, t ú i t i n h , ơ n g d ầ n l i nh ph ái t r i ể n

11

h ư n g h à m l ư ợ n g c a o (Liêm o e s t r o g e n ) lại g â y n ữ hĩa, t eo t i n h ho;ì)i. ức chê bài tiếi a n d r o g e n s .

- Khi b a o n o ã n c h í n , t r ứ n g

rụnịi

khĩi n an g, các lỏ b à o n a n g c ị n lại bị n h i ễ m s nc tỏ m à u v à n g và p h á t t r i ể n t h à n h I hị v à n g (lioantf lho). Khi t ồ n t ạ i v à h o ạ t d ộ n g thơ v à n p t iơt r a m ộ t h o r m o n là protfostoron. là một sloroiđ r ĩ 21 c a c b o n . N ĩ c ủ n g duo'c t i ế t r a m ộ t l ư ợ n g n h ỏ t ừ p h a n vo luvên t r ơ n t h ậ n , t i n h h o à n v à n h a u t h a i .

N ế u t r ứ n g được t h ụ t i n h và làm tĩ. hormoiì n à y

cổ

tác d ụ n g d ư ỡ n g t h a i , g i ú p t h a i l à m tố. p h á t t r i ê n t r o n g n i ê m mạc từ cung. Cho tiên t h á n g t h ứ 5 c ủ a thời kỳ t h a i n g h é n , t h ế v à n g mới te o d ẩ n và g iâ m tiết.

N ế u t r ứ n g k h ơ n g dược t h ụ t i nh , t hố v à n g too ngay và b i ế n m ấ t ỏ n h ữ n g n g à y r u ơ i r ủ a c h u k ỳ k i n h n g u y ệ t .

P r o g e s t e r o n là h o r m o n d ư ỡ n g tha i (Ịiian t r ọ n g n h â u t h i ế u nĩ. t h a i k h ơ n g p h á t ỉ rÙMì được. N ĩ cịn cĩ t á c d ụ n g làm phãt triơn cơ tứ cung, m ề m m ạ i v à k h ơ n g co bĩp. linn n i ê m m ạ r í.ứ c u n g phát. I r iẽ n n i ạ nh khi mnnK lliíỉi. N ĩ r ị n

t á c d ụ n g kích I h í c h b à i t i ế t p r o l a c t i n , l à m t ă n g p h á t tr i ển các ơ ng sữii c ủ a t u y ế n vú.

- N g a y k hi h ợp t ứ b ắ t d ầ u l à m lí) () lu cunp. túi phơi c ù n g được h ì n h t h à n h và p h á i t r i r n . Khi l ú i phơi lớn lên t h à n h n h a u t h a i thì c h i ế m g ầ n h ế t t ứ c u n g . T h a i n h i (lược nối vối n h a u t h a i q u a cuơng rốn và tổn tại t ro ng bọc m à n g ối, cĩ d ẩ y địch. \ ’ù(V ỏi t r a o đổi t ự do với t h ể dịch cùn mọ ( t r ừ h ổ n g cầu) là mơi t r ư ờ n g t r a o đổi c ác r h ấ t đ i n h d ư ỡ n g g i ữ a t h a i n h i và n^uời mọ. Dâ y c ù n g là k h o á n g (tệm c h o t h a i và I r u v ổ n á p lực k h i t ử c u n g co bĩp.

Khi b a t đ ầ u h ì n h t h à n h , túi phơi vá s a u là n h a u thai t i ê t r a h o r m o n là H C G (ỏ người = H u m a n C h o r i o n i c G o n ad o tr o pi n ) là một g l y c o p r o t e i n g ồ m h a i c h u ỗi p o l y p e p t u ỉ

a

v à (ỉ, t r ọ n g lượ ng p h â n t ư c h u n g lị 16.000 g i ơ n g với c á c h o r m o n c ủ a I h ù y t r ư ớ c t u y ê n y e n là F S H . I,H. T S i l .

T á c d ụ n g c ủ a HCCi là d u y tri và p h á i t r i ế n t h ể vàng, kích t h í c h t h ế v à n g t i ê t p r o g e s l e r o n . kí ch t h í c h tiêi nlìù tố.

S ự

cố

m ậ t s ỏ m c ủ a H(!G t r o n g infill và nước giai người Ị) ụi n ữ cĩ t h a i n g a y t ừ lUỉV.i d ầ u (ỉa dược* ứ n g tiling t r o n g pỉuíịim p h á p chrùì đ o á n t h a i s ớ m. Cĩ n h i ề u p h ư ơ n g p h á p . ì i h ư n g t h ơ n g d ụ n g Iiháì i;i:

Cholesterol

: :

D^hydroepiandrosterone

ị '

Androsienedione

4 1

Estrone

4

OH OH i OH

Testosterone

6

I OH

Estradiol

CH

Dihydrotestostercne 3t:f (/- Androstanediol

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 35 -37 )

×