0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

TUYẾN SINH DỤC

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 32 -35 )

T u y ơ n s i n h d ụ c ỏ’ n a m giới v à d ộ n g vật dực là t i n h h o à n , c ủ a n ữ giới và đ ộ n g vật c ai là b u ồ n g t r ứ n g . Đ â y là n h ữ n g t u y ê n pha , v ừ a nội tiết, v ừ a n g o ạ i ti ết : n g o ạ i

11ỊL i à t ạ o r a t i n h í r ù n g v à t r ứ n g - n ộ i liíH là t i ế t (‘á o h o r m o n s i n h d ụ c . c ả t i n h h o à n

và b u ồ n g t r ứ n g đ ề u í 5 n g u ồ n gơc phơi t h a i t ừ m a m n i ệ u • s i n h dục. 7 . 1 . T u y ế n s i n h d ụ c đ ự c

G i a i (loạn b à o t h a i , h a i t i n h h o à n plìál t n ơ n t r o n g hĩc b ụ ng : đ ơ n t h á n g t h ứ 8, c h ú n g c h u y ê n x u ố n g đ á y bìu và n ằ m t r o n g bìu s u ố t dời.

Mồi ( i n h h o à n cĩ m à n g xơ b a o q u a n h , m à n g n à y chin r a n h i ề u v á c h n g ă n (mơi i m h h o à n cĩ k h o ả n g 3 0 0 nga n) : t r o n g mồi n g ă n , cĩ các ơntf s i n h t i n h d à i ư ơ n k h ú c , ( ' á c ơ n g s i n h t i n h t ậ p t r u n g vổ ố n g (inn lin h rồi c h ạ y lên m à o t i n h h o à n v à di l ê n bợ c h ậ u , v ị n g tới b à n g q u a n g , ơ đây, ố n y (lẫn t i n h p h â n n h á n h , m ộ t n h á n h v à o t ú i t i n h , n h á n h k i a v à o t u y ế n t i ế n liệt o p hí a dưới b à n g q u a n g , cuơi c ù n g n h ậ p v à o n i ệ u d ạ o . Xon k ẽ các ố n g s i n h t i n h t r o n g các n g ă n c ủ a t i n h h o à n là cốc t ế b à o k ẽ ( h a y cịn gọi là c á c t ế b à o Leyđig). T h à n h ổ n g s i n h t i n h là lớp l i ê n b à o s ả n x u ấ t r a t i n h t r ù n g cịn t ế b à o k ẽ s ả n x u ấ t r a liormon.

Khi c át bỏ t i n h h o à n ( t h i ê n đ ộ n g v(it dể nuơi và các q u a n h o ạ n n g à y xưa), con v ậ t bé o hơn. m ấ t t í n h h u n g d ữ r ủ a giơng dục ( h ì n h Õ.-.9). 0 người m ấ t t i n h h o à n t r ư ớ c t u ổi d ậ y th i. t h â n h ì n h người phá i t r i ể n cao do s ụ n liên h ợ p k h ơ n g bị h ạ n c h c p h á i t r i ể n , c ác xiíờng (lài l ã n g m ạ n h . T h o á i biên các dặo (liêm s i n h d ụ c p h ụ n h ư k h ơ n g cỏ rãiL k h ơ n g cĩ l ơn g m u , lơng nách, da m ị n m à n g n h ư con gái, g i ọ n g nĩi

t h a n h cao. C á c bộ p h ậ n sinh dục k h ơ n g p h á i triển, bất. lực v à k h ơ n g cĩ con (lược. N ế u c ắ t s a u t u ổ i d ậ y thì. cĩ í t biến đổi bê n go ài n h ư n g túi t i n h v à t u v ế n t i ề n liệt teo lại c ị n k h ả n ă n g s i n h dục n h ư n g k h ơ n g cĩ con.

H ìn h 5 .1 9 . Sự cắt và ghép tuyên sinh dục ở gà

- C á c h o r m o n s i n h dục đực gọi c h u n g là a n d r o g e n s

(ở p h ầ n vỏ t u y ế n t r ê n t h ậ n

c ũ n g cĩ h o r m o n n à y ) ( h ì n h 5.20). C ác t ế bà o Leydig s ả n x u ấ t r a t e s t o s t e r o n t h u ộ c

nhĩm steroid, cĩ 19 cacbon. Ngoồi ra, cịn mội sơ khác như androsteron.

androstadiol... Hàm lượng testosteron trong huyết tương nam giới trướng thành là

7 0 0 m g / 1 0 0 m l ,

ở t r ẻ e m 40 mg / 100ml,

n ữ giới 40 mg / 100ml.

C á c h o r m o n s i n h dụ c đ ực cĩ t ác d ụ n g n h ư sau:

- K í c h t h í c h s ự p h á t t r i ể n giới t í n h n g a y t ừ t r o n g bà o t h a i và h ì n h t h à n h giới t í n h đ ự c ở t h a i nhi.

ở g i a i đ o ạ n t r ư ớ c tuổi d ậ y thì, h à m lượ ng cịn chấp n h ư n g đ ế n t u ổi d ậ y thì, h à m l ư ợ n g t ă n g cao. l à m p h á t t r i ể n m ạ n h các dặc đi ểm s i n h d ụ c giới t í n h t h ứ c ấ p n h ư

cơ q u a n s i n h dục, mọc r â u . gi ọng t r ầ m , t i nh t ì n h h u n g d ữ đ ố n g thời k í c h t h í c h

q u á t r ì n h s i n h t i n h t r ù n g , d i n h d ư ỡ n g t i n h t r ù n g c h u y ể n s a n g giai đ o ạ n c h í n .

- T h a m g i a q u á t r ì n h c h u y ể n hĩa l à m p h á t t r i ể n cơ thể. T ă n g t ổ n g h ợ p p r o t e i n , c â n b ằ n g n i t ơ d ươ ng .

T ă n g dị h ĩ a lipicì và h u y đ ộn g lipid ( t h i ế u sẽ béo hcín) cịn với g l uc i d t h ì t ă n g t ổ n g h ợ p g ly c og en ở cơ. C h ú n g c ũ n g cĩ t á c d ụ n g giữ muối N a Ol v à n ư ớ c ( t i êm l e s t o s t e r o n l i ề u c a o g â y phù). L à m t ă n g c h u y ê n hĩa erf sờ.

• Hi ểu h ị a h o ạ t d ộn g nội tie! s i n h d ụ c đực co sự t h a m gia c ủ a h ệ t h ẩ n k i n h t r u n g ư ơ n g t ừ vỏ n à o đơn hệ limbir

Vít h y p o t h a l a m u s .

C(i

c h ố liơn h ệ n g ư ợ c dượ c t h ự c h i ộn t h ơ n g q u a h y p o t h a l a m u s l u y ế n y ê n và l u y ế n s i n h d ụ c vối h à m l ư ợ n g

rắc h o r m o n c ủ a c h ú n g .

OH

I

1

o o

Androsterone

Etíocholanolone

H ìn h 5 .2 0 . Sự chuyến hĩa của Testosteron

7. 2. T u y ế n s i n h d ụ c c á i

T u y ế n s i n h d ụ c cái là h a i b u ồ n g t r ứ n g h ì n h t r á i xoan, kí ch t h ư ớ c k h o ả n g 3 X 1,5 X l e m . T r o n g b u ồ n g tr ứn g, cĩ n h i ề u n a n g t r ứ n g (srọi là n a n g D e G r a a í ) . Mỗi n a n g cĩ c h ứ a m ộ t t r ứ n g . Sơ s in h, mỗi người cĩ k h o ả n g 3 0 . 0 0 0 - 3 0 0 . 0 0 0 n a n g , đ ế n lúc d ậ y t h ì c h ỉ cịn k h o a n g 400 - 500 n a n g t r ứ n g cĩ k h ả n ă n g p h á t t r i ể n , c h í n v à

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 32 -35 )

×