0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Hình 5.1 9 Sự cắt và ghép tuyên sinh dục ở gà

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 33 -34 )

- C á c h o r m o n s i n h dục đực gọi c h u n g là a n d r o g e n s

(ở

p h ầ n vỏ t u y ế n t r ê n t h ậ n c ũ n g cĩ h o r m o n n à y ) ( h ì n h 5.20). C ác t ế bà o Leydig s ả n x u ấ t r a t e s t o s t e r o n t h u ộ c

nhĩm steroid, cĩ 19 cacbon. Ngoồi ra, cịn mội sơ khác như androsteron.

androstadiol... Hàm lượng testosteron trong huyết tương nam giới trướng thành là

7 0 0 m g / 1 0 0 m l ,

t r ẻ e m 40 mg / 100ml,

n ữ giới 40 mg / 100ml.

C á c h o r m o n s i n h dụ c đ ực cĩ t ác d ụ n g n h ư sau:

- K í c h t h í c h s ự p h á t t r i ể n giới t í n h n g a y t ừ t r o n g bà o t h a i và h ì n h t h à n h giới t í n h đ ự c ở t h a i nhi.

ở g i a i đ o ạ n t r ư ớ c tuổi d ậ y thì, h à m lượ ng cịn chấp n h ư n g đ ế n t u ổi d ậ y thì, h à m l ư ợ n g t ă n g cao. l à m p h á t t r i ể n m ạ n h các dặc đi ểm s i n h d ụ c giới t í n h t h ứ c ấ p n h ư

q u a n s i n h dục, mọc r â u . gi ọng t r ầ m , t i nh t ì n h h u n g d ữ đ ố n g thời k í c h t h í c h q u á t r ì n h s i n h t i n h t r ù n g , d i n h d ư ỡ n g t i n h t r ù n g c h u y ể n s a n g giai đ o ạ n c h í n .

- T h a m g i a q u á t r ì n h c h u y ể n hĩa l à m p h á t t r i ể n cơ thể. T ă n g t ổ n g h ợ p p r o t e i n , c â n b ằ n g n i t ơ d ươ ng .

T ă n g dị h ĩ a lipicì và h u y đ ộn g lipid ( t h i ế u sẽ béo hcín) cịn với g l uc i d t h ì t ă n g t ổ n g h ợ p g ly c og en ở cơ. C h ú n g c ũ n g cĩ t á c d ụ n g giữ muối N a Ol v à n ư ớ c ( t i êm l e s t o s t e r o n l i ề u c a o g â y phù). L à m t ă n g c h u y ê n hĩa erf sờ.

• Hi ểu h ị a h o ạ t d ộn g nội tie! s i n h d ụ c đực co sự t h a m gia c ủ a h ệ t h ẩ n k i n h t r u n g ư ơ n g t ừ vỏ n à o đơn hệ limbir

Vít

h y p o t h a l a m u s .

C(i

c h ố liơn h ệ n g ư ợ c dượ c t h ự c h i ộn t h ơ n g q u a h y p o t h a l a m u s l u y ế n y ê n và l u y ế n s i n h d ụ c vối h à m l ư ợ n g

rắc

h o r m o n c ủ a c h ú n g .

OH

I

1

o o

Androsterone Etíocholanolone

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 33 -34 )

×