0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

-o phần tâm vị

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 115 -120 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

-o phần tâm vị

T â m vị k h ơ n g cĩ cơ v ị n g t h ắ t n h ư m ơ n vị m à chỉ được d ĩ n g m ỏ n h ị lớp n i ê m m ạ o d à y l ê n v à cơ h o à n h bọc x u n g q u a n h , do v ậ v t â m vị đ ĩ n g k h ơ n g c h ặ t n h ư m ơ n vị. T â m vị mở k h i t h ứ c ă n c h u y ê n tỏi p h ầ n cuơi c ủ a t h ự c q u ả n , (lo k íc h t h í c h c ủ a t h ứ c ă n ớ p h ầ n n à y v à t h e o cị c h ế c ủ a p h ả n x ạ r u ộ t , t â m vị m ở c h o t h ứ c ã n d ồ n và o d ạ d à y . T h ứ c ă n cỉồn v à o d ạ d à y l à m t r u n g h ị a h ố t pH acid c ủ a d ị c h vị l à n g u y ê n n h â n l à m t â m vị đ ĩ n g lại. N h ư vậy, s a u khi mỏ, t á m vị lại lộp tức* đ ĩ n g lai. C h u kỷ mở t â m vị t i ế p t h e o c h ỉ x ả y r a khi độ pH c ủ a đị ch vị t r ỏ lại b ì n h t h ư ờ n g . Đ i ể u dĩ n g a n c ả n s ự t r à o n g ư ợ c t r ở lại t h ự c q u â n củíi t h ứ c án. N ế u lượ ng acid t r o n g d ị c h vị được bài l i ế t n h i ề u (ví d ụ t r o n g c h ứ n g v iê m loét) l à m Lâm vị d ề m ỏ h ơn g â y r a s ự ọ’ hơi. Ợ c h u n.

* ơ p h ẩ n th ă n v à h ạ L'ị

Lú c d ạ d à y t r ơ n g vồng, cấc (lợt co bĩp r ú n d ạ d à y yơu và t h ư a . Khi c á m g i á c đĩi

t ă n g d ầ n . n h ị p co c ù n g Láng d ầ n cá vồ t ầ n sơ và c ư ờn g clộ rồi đ ơ n n h ữ n g cơn co m ạ n h , được gọi là "co b ĩp dĩi”.

S a u khi ă n 10 - 2 0 p h ú t , b ắt đ ầ u cĩ các cứ (lộng n h u đ ộ n g t h e o clìiểu t ừ t r ê n x u ơ n g dưới với t ầ n sơ 2 0 n h ị p / p h ú t . C ứ d ộ n g n à y l à m k h ơi t h ứ c An (lược c h u y ế n d ộ n g t h e o c h i ề u t ừ t r ê n x u ơ n g s át hai b ê n t h à n h d ạ d à y và nhồi t ừ dưới len (j c h í n h g iừa . A p lực t r o n g d ạ d à y c ũ n g l a n g lên t ừ p h ầ n t h â n k h o á n g 10 - 4 ( ) m m H g đơn p h ầ n h ạ vị d ạ t 20 - H O m m H g . Độ acid ciiỉì (lịch vị c à n g t ả n g , eo bĩp' c à n g m ạ n h . Co bĩ|) n à y l à m c h o t h ứ c a n n g ấ m đ ề u dịHi vị V.1 c h u y ê n x u ố n g p h á n h ạ vị. ơ p h í m h ạ

vị. t h à n h

d à y . CO Imp m ạ n h , t hức ;m dược n g h i ề n nát. n h à o t r ộ n với dị ch vị để h i ê n I h à n h m ộ t dịch lơng gọi la "vị tra p" rồi dược c h u y ê n q u a m ơ n vị x u ơ n g t á t r à n g ( h ì n h 9.3B).

Hinh 9.3.B. c ử động co bĩp của dạ dày

ơ p h a n m ơ n vị

B ì n h t h ư ờ n g , m ơ n vị v ẫ n hơi lìé mỏ n h ư n g khi bủ a ă n b ắ t đ ầ u , dị ch vị t â m lý t i ế t ra m ộ t l ư ợ ng HC] rơi x u ố n g tá t r à n g và t ừ t á t r à n g , kích t h í c h n g ượ c lại m ơ n vị l à m m ơ n vị được (lĩng c h ặ t lại. Mỗi n h ị p co c ủ a d ạ d à y sè g â y á p lực l à m mở m ơ n vị và m ộ t l ư ợ n g ”vị t r ấ p " được đ ẩ y x u ồn g t á t r à n g . Vị t r á p cĩ độ a c i d c a o l à m t r u n g h ị a bớt đ ộ k i ể m c ủ a p H dịch t ụ y lì đ â y c h í n h là n g u v ẻ n n h â n l à m m ơ n vị đ ĩ n g lại c h o đ ế n k h i mơi t r ư ờ n g k i ề m ớ tá t r à n g t r ở lại b ìn h t hường. N h ư v ậ y , n h u đ ộ n g d ạ d à y và mơi t r ư ờ n g acid c ủ a vị t r á p , mơi t r ư ị n g k i ề m c ủa t á t r à n g là n g u y ê n n h â n d ĩ n g và m ở m ơ n vị.

Thờ i g i a n t h ứ c á n lưu lại t r o n g dạ (lây t ù y t h uộ c bá n c h ấ t t h ứ c ă n . S a u k h i ă n 4 gi('ỉ 30 p h ú t , p h ầ n lớn t h ứ c à n cỉược c h u y ể n x u ơ n g tá t r à n g n h ư n g p h ả i s a u 6 * 7 giị mỏi hot. Th ời g i a n với t ừ n g loại n h ư s au: g luciđ s a u 2 - 3 giờ, p r o t e i n s a u 4 - 5 giị. lipiđ s a u 6 * 7 giờ. Ngồi ra . (rịn p h ụ t h u ộ c v à o tuổi, giỏi l í n h , m ứ c d ộ h o ạ t đ ộ n g c ủ a ctí t hể , t r ạ n g t h á i t â m lý.

S ụ co b ĩ p cơ học và s ự tích c h ứ a t h ứ c a n c ủ a d ạ dà y l à m (‘ho n gư ờ i v à đ ộ n g v ậ t à n t h à n h b ữ a c ác h n h a u 5 - 7 giị n h ư n g q u á t r ì n h tiêu hĩa h ấ p t h u d i ễ n r a li ên t ụ c t r o n g n gà y .

H o ạ t đ ộ n g cơ học c ủ a d ạ d à y cĩ t í n h c h ấ t t ự d ộ n g do các* đ á m rối M e i s s n e r và A u e r b a c h t r o n g t h à n h (lọ d à y đ iế u k h i ê n (cắt rời d ạ dà y khỏi cơ t h ể c ho và o d u n g cỉịch s i n h lỷ với n h i ệ t độ t h í ch hợp. (lạ d à y v ẫ n co bĩp tụ đ ộ n g m ộ t t h ờ i g i a n) . T r o n g

cơ thố, c á c d á m rối lại (lược t h ầ n k i n h p h ĩ g ia o c à m (day sơ X) đ i ể u k h i ể n . Khi c ắ t

d a y sơ X sỏ l à m g i ả m 00 b ĩp c ủ a dạ dày. cĩ t h ê gày ứ (lọng. C ắc c h ấ t t i ế t t r o n g ơ n g

t i ê u hĩa n h ư g a s t r i n , m ot i l i n cĩ tác (l ụng t ă n g c ường co bĩp. H i s t a m i n là c h ấ t c h u y ể n h ĩ a r ủ a h i s t i d i n c ù n g là m t ă n g c ường co bĩp dạ dày.

3 .2 .3 . S ự tiê u h ĩ a hĩa h ọ c ờ dạ (ỉà \

* C á u tạ o tu y ế n vị và s ự tiết dịch l ị (h ìn h 9 . 3 0

dãy

Lớp chát nháy (bào vệ cho biểu mỏ dạ dày) C á c té bảo nội tiết (tiết ra hormon gastrin; Hĩc dạ dày C á c tế báo cổ (tiết ra chất nhầy) C ác tế bào thành (tiết ra acid hydrochlohydric) C á c tế hào chính (tiết ra pepsinogen)

Hinh 9.3.c . c ấ u tạo tuyên vị của dạ dày

T r o n g n i ê m m ạ c d ạ d ày , cĩ r ấ t n h i ề u t u y ế n vị ti ết r a dị ch vị. Mỗi t u y ế n vị

được,

c ấ u t ạ o bơi c ác loại t ế b à o k h á c n h a u , t r o n g dĩ cĩ: + T ế b à o c h í n h t i ế t r a e n z y m p e p s i n o g e n v à các e n z v m t i ê u h ĩ a k há c. + T ế b à o t h à n h ( h a y cịn gọi là t ế b à o bờ) t i ế t r a HC1. + T ế b à o cơ t u y ế n t i ế t r a c h ấ t n h ầ y m ux in . + T ế b à o nội ti ết ti ết r a h o r m o n g a s t r i n . C ấ u t ạ o c ủ a t u y ế n vị c õ n g t ạ o r a các túi d ự n g dịch vị. T r ê n b ề m ặ t p h ủ lốp c h ấ t n h ầ y đ ể b ả o v ệ t á c d ụ n g c ủ a c h í n h dịch vị. Tạ i v ù n g t h â n d ạ d à y , t u y ế n vị cĩ n h i ề u Lê b à o c h í n h v à bờ n ê n dịch vị cĩ n h i ê u e n z y m p e p s i n o g e n v à a c i d HC1.

- Đ iề u h ị a tiế t click vị d o th ầ n k in h và th è d ịch

+ P h a t h ầ n k i n h : t r o n g p h a t h ầ n k i n h , cĩ h a i loại p h ả n x ạ g â y t i ế t d ị c h vị,

đ ĩ l à :

P h a n xạ cĩ đ i ề u kiện: do h ì n h d á n g , m à u sắc, m ù i vị c ủ a t h ứ c ăn. k h u n g c ả n h b ữ a a n , thời g i a n trước c ủ a các b ữ a ăn... R i ê n g vối con người, t h ơ n g q u a lịi nĩi v à c h ữ v i ế t d ề u cổ t h ể g â y tiết dịch vị. Dịch vị n à y dược gọi là “dị ch vị t â m lý” , t h ư ờ n g cĩ n h i ề u e n z y m .

P h á n xạ k h ơ n g (liéu k i m ihụv hiện ihnnji f|\i;ì t h á n k i n h gĩiio r â m VM ịilin r;im: t u y lỉhiơn. t.âr- ilụn*i CII.-I Vii;m rỉim k h õ n*4 rị r à n g . T r u n " k h u ịĩiao c â m t h ; I ni gìiì t r o n g p h á n \i) nà y lìiinì ị -Vint! I>ĨM rlúil x a m IUY s ị n g đ o ạ n lưnii (ngực) sơ

■ 10. P h ấ n c h ú y ế u gũv tici In III ẩ n k i n h phĩ gino Ciì.ĩì. Khi t h ứ c â n íá(' tlụnỊỊ vào

m ĩ m m n c <lạ dày. r á c t h ụ q u a n bị kích t hí ch và xunií h ư ớ n g t ầ m Lruyển về t r u n g k h u <) h à n h lũy. X u n g ly t á m i h r o (lâv sỏ X c h ạ y đơn (lạ dày. Các n h á n h d â y sỏ X lỉic <Jộn<í v à o đ á m rối M o i s s n c r vã t ù các đ á m rm. cĩ r;k* sợi c h ạ y (lỏn t u y è n vị r ũ a h i r m m ạ r fiy lict dịch vị. Khi cãi 1)0 (l;ìy X hoặc ức chỏ l)ằntf a t r o p i n thi s ự bài ÙƠL ilirli vị <ộ:mi. v ỏ i p h à n xạ rĩ đi ếu kiện. r á c kích t h í ch r ủ a t h ử r ã n ỏ k h o a n g m i ệ n g CĨUIỊÍ ịíAy kích t hí c h liỏt dịch vị ngíiv t r ùo c khi t h ứ c ĩin t á c đ ộ n g t r ự c t iơp v à o d ạ

ilịy

+ P h a t h ơ dịch:

( ’ác t u y ê n vị v ù n g h a n g vị tiơt ra n h i ề u g a s t r i n (qua kí ch t h í c h d â y số’X v à r á c >;in p h â m t i ê u hĩ a c ua p r o t e i n lá c iiõntí q u a d á m rỏi A u e r b a c h ) . G a s l r i n t h ấ m và o m; m im' lại v ù n y t h â n (lạ dày. kích tlnrli các t u y ê n vị <) (lây Liìng c ư ị n g hài t i ế t (lịch vị |)o vậy. khi t lì ức ă n ilA v à o đĩn <l;i ii;\v. s ự tiêt liịrh vị s è n h i ề u h ơn uiai (loạn 1 r un e (gitti (loạn t â m lý).

H i s t a m i n . s à n p h ẩ m c h u y ể n hĩa c ù a l i i s t i đ m t ác d ộ n g và o c h ấ t t h ụ c â m H , c ủ a lỏ b à o v i ề n l à m t ả n g tiêt HC1 clơn liíột m ì n h . HC1 h o ạ t h ĩ a p e p s i n o g e n . D ù n g t h u ố c ức ( hốCtì t h ụ (’â m H.J sẽ l à m g i â m tiỏt HCI đ ể di ều trị loét d ạ dà y.

(Yu* h o r m o n p h ầ n vổ l u y ỏ n trơi) t h ạ n t h u ộ c nh ĩm gl uc oco rt ic oi d c ũ n g cĩ tác đ ụ n g t ă n g t i ế t (lịch vị t u y k h ơ n g t r ụ c tiếp. Khi t h ầ n k i n h c à n g t h ẳ n g kéo dài. h o r m o n vơ t u y ế n t h ư ợ n g t h ậ n tiỏt n h i ế u cỏ t h e gâ v loĩi d ạ dày.

C h ấ t p r o s t a g l a n d i n do các mơ I r on y cơ t h e t i ế t ra. cỏ Lác d ụ n g g i ả m t i ế t dị ch vị.

- T h à n h p h ơ n của d ịch vị

Dịrli vị t i n h k h i ế t lá dịch long, ( r o n g s uỏt, k h ơ n g m à u v à q u ổ n h . Ti t r ị n g 1. 0008 • 1.0086. f)ộ pH c ù a dị ch vị n g u v õ n c h á i là 0.9 • 1.5: khi cĩ t h ứ c ă n lần. |)H = 1 .f> \l.~y. () người* t r o n g 24 giị, (lạ (liìv I i<M 1*M k h o ả n g 1.5 ■ 2 lít. dịclì vị.

T h à n h p h ầ n c ủ a dịch vị ba o gồm:

Nước: 9 8 • 99%

C á c c h ấ t h ữ u cơ: o.' pn

C á c chất, vơ cơ: 0, 65 - 0.85%

T h u ơ e c ác c h ấ t h ữ u co*, cĩ các (Mì/ym ti êu hĩa lìhií: p e p s i n , c h y m o s i n ( h a y

p r c s u r , r o ni n ) . l i pa s e và chất. n h a y imixin. Các chíVt vơ crỉ ba o g ồ m acid HC1: cấc m u n i c l o r u a c ủ a Na, K. Mg. a m m o n i u m : các s u l p h a t . p h o s p h a t : c ác ion s o , .

POị

. N a \ K \ ( V \ M g M.

- T á c d ụ n g c ủ a các c h ấ t n h ư sau

+ Ji nzy m p e ps in : p e p s i n được hãi tiết dưới d ạ n g p e p s i n o g e n k h ơ n g h o ạ t

p e p s i n là c ắ t c ác liên kết, popt id c ủ a p r o t e i n , p h â n Riiíi c h ú n g t h à n h c á c p o l y p o p t i d n h ư a l bu mo .s e v à p e p t o n .

+ E n z y m c h v m o s i n ( ha y p r e s u r . r e n i n ) p h â n giải s ữ a . h o ạ t đ ộ n g t r o n g mơi t r ư ờ n g a c i d cĩ p H tơi u'u là 4. N h ờ s ự cĩ m ặ t c u a ion C a + + . n ĩ p h á n g i á i c a z e i n o g e n

t r o n g s ữ a t ạ o t h à n h c a z e i n a t Ca k ế t t ú a ở d ạ dày, p h á n n h ũ t h a n h cịn lại c ủ a s ữ a c h u y ể n x u ố n g r u ộ t n o n đê t i ê u hĩa.

+ E n z y m l i p a s e h o ạ t đ ộ n g ở mơi t r ư ờ n g cĩ p H là 6, p h â n giái lipid d ã n h ũ i ư ớ n g b ằ n g c á c h c ắ t li ên k ế t e st p giữa glvxero] và acid béo. t ạ o t h à n h acid b é o và m o n o g l y x e r i t .

+ Acid HC1 cĩ t á c d ụ n g h o ạ t h ĩ a p e p s i n o g e n t h à n h p e p s i n v à t à n g c ư ờ n g t á c d ụ n g c ủ a p e p s i n b ằ n g các h t ạ o mơi t r ư ờ n g h o ạ t đ ộ n g tối ư u , p h á vỡ võ liên k ế t b a o bọc q u a n h c ác bĩ sợi cơ. hịa t a n các n u cl e o p r o t e i n . HC1 cịn cĩ t á c d ụ n g t i ê u d i ệ t vi k h u ẩ n , s á t t r ù n g t r o n g d ạ dày. t h ủ y p h â n cellulose c ủ a t h ự c v ậ t v à t h a m gi a cơ c h ế d ĩ n g m ờ m ơ n vị. S ự t ạ o t h à n h a c i d HC1 đẽ t h ự c h i ệ n q u a p h á n ứng: C O , + H , 0 + N a C l = HOI + NaíICO;, + C h ấ t n h ầ y m u x i n b a o gồm n h i ề u c h ấ t n h ư g l y c o p r o t e i n , m u c o p o l y s a c c h a r i t v à các s ả n p h ẩ m t i ê u hĩa r ủ a nĩ. Tác d ụ n g c h í n h c ủ a c h ấ t n h ầ y l à b ả o vệ n i ê m m ạ c d ạ d à y t r á n h khỏi tá c d ụ n g ă n mịn c ủ a e n z y m p e p s i n v à HC1. N gười t a c h o r ằ n g c h ấ t n h ầ y t r o n g dịch vị hịa t a n m ộ t p h ầ n HCI v à p e p s i n , k ế t t ủ a c h ú n g , t ạ o t h à n h m ộ t lớp k iề m b a o p h ủ n i ê m mạc. S ự bài t i ế t c h ấ t n h ầ y g i ả m , n i ê m m ạ c bị ă n m ị n g â y loét. Ngồi ra. m ộ t gly c op ro te i n đặ c b i ệ t t ạ o p h ứ c vĩi v i t a m i n B,., v à g ắ n v à o c h ấ t t i ế p n h ậ n đ ặ c h i ệ u ớ n i ê m m ạ c r u ộ t n o n , l à m c h o v i t a m i n B|., dượ c h ấ p t h u d ễ d à n g . Do vậy. s ự g i á m t i ê t c h ấ t n h ầ y n à y d ư a đ ế n s ự g i ả m h ấ p t h u v i t a m i n B r , và g â y b ệ n h t h i ế u m á u á c tí nh.

3. 3 . P h ư ơ n g p h á p m ổ d ạ d à y đ ế l â y d ị c h vị n g h i ê n c ứ u

Đ ề h i ể u b i ế t đ ầ y đ ủ về t h à n h p h ầ n , t í n h c h ấ t r ủ a d ị c h vị. t ừ l â u . ngườ i La đ ã t ì m tịi c ác p h ư ơ n g p h á p đê l ấy được dịch vị t ừ d ạ dày. L ú c đ ầ u , p h ư ơ n g p h á p p h ơ b i ế n là c h o người và d ộ n g v ậ t n u ố t một m i ế n " bơng h a y b ọ t b i ể n cĩ d â v nối. s a u t hời g i a n n h ấ t đ ị n h , ké o c h ú n g r a rồi v ắ t lấ y dịch vị. Hoặc c h o m ộ t ơ n g c a o s u v à o d ạ d à y q u a m i ệ n g rồi d ù n g brim t i ê m h ú t dịch vị ra.

Vê s a u , m ộ t sơ' t á c giá d ư a r a các p h ư ơ n g p h á p m ơ t r ư ờ n g d i ễ n đ ê i h u dược n h i ề u d ị c h vị hơn. Đ i ể n h ì n h là các p h ư ơ n g p h á p s au:

3 .3 .ỉ . P h ư ơ n g p h á p mơ (lạ d àV lớn c ủ a B a x o v (1842)

Ơ n g t i ế n h à n h g â y mê. mơ b ụ n g rồi chọc t h ủ n g d ạ d à y v à đ ặ t v à o lỗ t h ủ n g m ộ t ơ n g t h o á t h ằ n g k i m loại. M ộ t d ầ u k h â u c h ặ t và o t h à n h d ạ d à y , đ ầ u k i a đ ư a r a n g o à i t h à n h b ụ n g cơ đ ị n h và o da. S a u k h i c h ă m sĩc cho l à n h v ế t t h ư ơ n g , ơ n g t i ế n h à n h n g h i ê n c ứ u b ằ n g các h cho chĩ ă n và lấy địch vị q u a ố n g t h o á t ớ t h à n h b ụ n g . L ư ợ n g d ị c h vị n h i ề u n h ư n g t h ư ờ n g l ẫ n t h ứ c á n . k h ơ n g đ ượ c t i n h k h i ế t .

O n g r á i t i ê n p h ư ơ n g p h á p c ủ a Bnxov b ằ n g c;ích vừa mỏ đ ặ t ơ n g thối, (i d ạ d à y n h ư ỉỉaxov. đ ồ n g thời m ơ và c ắ t (lỏi t h ự c q u a n , đ ư a hai d ấ u r a n g o à i d a cơ v à cơ (lịnh lại. Khi c h o clìĩ ă n , t h ứ c ă n k h ơ n g v à o dược dạ (lày m à rơi q u a lỗ t r ẽ n cố. T r ư ờ n g hợp n à y l áy dượ c dịch vị l i n h khiết, n h ư n g lại mắc m ộ t n h ư ợ c đ i ể m k h á c là k h ơ n g n g h i ê n c ứ u dược d ị c h vị k hi t hức á n Lác d ụ n g trực ti ếp v à o d ạ d à v ( h ì n h 9.4)

3.3.2. Phương pháp bừa ân giũ cùa Pavlov ( ÍH89)

Hình 9.4.Thi nghiệm bữa ăn giả (Pavlov)

3 .3 .3 . P h ư ơ n g p h á p m ổ d ạ dày bé c ủ a ỉỉe id e n h e in (18 79)

O n g t i ế n h à n h c ắ t n g a n g bị c ong bé v à bờ cong lớn c ủ a d ạ d à y n h ữ n g h ì n h t a m giác, rồi k h â u k í n lại t h à n h các t ú i nhỏ. ở đ ầ u cĩ đ ặ t mộ t ố n g t h o á t b ằ n g k i m loại v à d ầ u k ia c u a ơ n g đ ư a r a n g o à i t h à n h b ụ n g đ ề l ấy dịch vị. P h ư ơ n g p h á p n à y c ũ n g m ắ c m ộ t n h ư ợ c đ i ể m l à v ế t c ắ t n g a n g bị c on g đà l à m đ ứ t h ệ m ạ c h m á u v à d â y t h ầ n k i n h dược p h â n h ố dọc t h e o h a i bờ c ong này. Do vậy, ả n h h ư ở n g c ủ a p h a t h ầ n k i n h k h ơ n g cỉượr rõ r ệ t ( h ì n h 9.5.A).

Hinh 9.5. A Phương pháp mổ da dày bẻ cùa Heidenhein. B Phươnq pháp mổ dạ dày bé của Pavlov


Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 115 -120 )

×