0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

1.34ml nghía là 100ml mail kơt hợp (lu'nv: 1.34 X 15 = 20ml

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 103 -104 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

1.34ml nghía là 100ml mail kơt hợp (lu'nv: 1.34 X 15 = 20ml

Khi p h â n á p ().,

m ứ c lOOmmlỉg, số’ lượiìíí ()., k ế t lìỢp với h e m o g l o b i n là 2 0 m l .

Khi phân áp 0 2 là 40mmMK, so lượng (X kết hợp là 15ml. Ntfhia là lượng 0., dược

giải p h ĩ n g t ừ lOOml k h i (lốn mơ là 5ml (20 - 15 - 5ml).

L ú c cơ t h ể h o ạ t đ ộ n g m ạ n h , cồn n h i ề u oxy. p h â n áị) () . ỏ mỏ g i ả m x u ơ n g t.hâp hcin. c ị n k h o ả n g l õ m m H g , lượng Ov kết lìỢp với H b c ù n g c h í cịn k h o ả n g õ m l và n h ư v ậ y . lOOml m á u c u n g c a p cho mơ lượng 0> t ă n g g ấ p b a l ầ n (20 - 5 = l õ m l (),). T u y s ự gi ải p h ĩ n g (X t ừ Hb(), (lược t ự đ ộ n g t â n g lên do p h á n á p ()., ớ m ơ g i á m s o n g c ù n g k h ơ n g đ ủ c u n g c ấ p cho n h u c ẩ u ()_> c ủ a cờ t h ể t ã n g lẽn tỏi 15 l ầ n k h i h o ạ t d ộ n g m ạ n h v à k é o dài. T r o n g t r ư ờ n g hợp này. n h ờ l ư u lượng t i m t ă n g l ê n 5 l ầ n c h o n ơn

nhu cầu cx, của cơ thể vẫn được đảm báo 3 X 5 = 15 lần.

3.3.2. Sự vận chuyển c o

2

K h í CO., đ ư ợ c v ậ n c h u y ể n t r o n g m á u c ũ n g t h ơ n g q u a 2 d ạ n g : h ị a t a n v à kế t hợp.

- D ạ n g h ị a t a n : k h í CO_, cỉo q u á t r ì n h t r a o dổi c h ấ t s i n h r a t r o n g t ế b à o và mơ. được k h u ế c h t á n v à o m a o m ạ c h t h ơ n g q u a s ự t r a o dổi k h í ở mơ ( p h ầ n t r ê n ) . M ộ t p h ầ n k h í CO* v à o m á u dược gi ữ lại t r o n g h u y ế t t ươ n g dưới d ạ n g h ị a t a n v à v ậ n c h u y ể n đ ế n ph ổi . T r o n g 100ml m á u , cĩ 0 , 2 m l k h í C 0 2 được h ị a t a n , c h i ế m k h o ả n g

4%

t o à n bộ k h í (XX v ậ n c h u y ể n vổ mơ. - D ạ n g k ế t hợp:

+ COo k ế t h ợ p với H.jO c ủ a h u y ế t t ương. M ộ t lượng k h í CO., v à o m á u . p h á n ứ n g với I L O c ủ a h u y ế t t ươ ng, t ạ o t l ì à n h acid c ar b on ic . Acid n à y lại p h â n ly n g a y đ ổ

tạo thành ion H+ và ion bicarbonat HCOị"

CO, + H ,0 <-> H,CO< <--> H+ + HCO.r

N h ư v ậ y ,

t r o n g h u y ế t tương, ngồi d ạ n g h ị n t a n ,

COỵ

cịn được v ậ n c h u y ê n cỉưới d ạ n g c á c i o n b i e a r b o n a t . Lượng k h í CO.. k ế t hợp với H. ,0

h ư v ế t t ư ơ n g k h ơ n g n h i ề u , t r o n g 1 0 0 m l m á u , chỉ cĩ k h o a n g 0.1 - 0 .3 ml CO.; v ậ n c h u y ể n dưới d ạ n g k ế t hợ p n à y .

+ COo k ế t h ợ p với H , 0 t r o n g h ồ n g cầu: p h ầ n lớn k h í C 0 2 t h ấ m q u a m à n g v à o t r o n g h ồ n g c ầ u . ơ đ â y cỏ h a i p h â n ứ n g x â y r a là CO.J k ế t h ợ p với h e m o g l o b i n và k ết h ợ p với n ước. L ư ợ n g k h í 0 0 2 k ế t họp với nước c h i ế m k h o ả n g 65 % t ơ n g s ơ k h í C0>, t ứ c là k h o ả n g 3 m l c o . t r o n g 100ml m á u ( h ì n h 6.3.A).

P h ả n ứ n g n à y cĩ s ự xúc t á c c ủ a e n z y m c a r b o a n h y d r a s e n ê n x ả y r a r ấ t n h a n h . C ù n g n h ư t r o n g h u y ế t t ương, p h ả n ứ n g t ạ o t h à n h a rid c a r b o n i c và t i ế p t ụ c p h â n ly c h o r a ion H + v à ion b i c a r b o n a t Ỉ I C O ;ì. Các ion í l + s in h r a k ế t hợp vỏi h e m o g l o b i n t ạ o t h à n h m ộ t a c i d y ế u gọi là acid hemoglobinic:

Mill) hi hệ (lộm q u a n t rọn g r ũ ; I m;m đe (h(‘ii hịí! (lõ pH CÚM m ân . (V)M CỈ\Cinn

li(‘() thấm <|UỈI màng liongeiiu. ÌM huvH lifting rĩi Vr'm chuvến về phơi. t)ỏ giữ cfm

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 103 -104 )

×