0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

thể tính được nhịp tim

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 78 -80 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

thể tính được nhịp tim

T i m n ằ m lệ ch với t r ụ c dọc cơ t h ể 40“ t ừ pha i s a n g trái, t ừ t r ị n x u ố n g dưới. Vi vậy, v e ct ơ t ố n g h ợ p c ủ a đ i ệ n t im clìính là t r ụ c £Ìài p h ẫ u t ừ gơc t i m đ ỏ n m ỏ m t i m gọi là t r ụ c đ i ệ n t im.

Đ i ệ n t h ế p h á t s i n h s ẽ la n t ỏa r a t r ê n b ể m ặ t cơ t h ể t h e o t r ạ c đ i ệ n t i m. N ế u lấy 2 đ i ể m là n á c h t r á i và p h ả i l à m 2 đ ỉ n h cịn đ ỉ nh t h ứ 3 n ằ m t r ơ n t r ụ c dọc cơ t h ể . cĩ t h ê vẽ được m ộ t t a m g i á c đ ề u gọi là t a m giấc đ i ệ n tim ( h a y t a m g iá c E i n t h o v e n ) . T r o n g t a m g i á c n à y , t i m n ằ m

vị t r í t r u n g t ầ m . c hế ch t h e o h ư ớ n g p h ả i - t r á i , t r ụ c đ i ệ n t i m t ạ o t h à n h m ộ t gĩc

a

với c ạ n h c ủ a t a m giác T ừ gốc t i m v à m ỏ m t i m , các d ư ờ n g s ức l a n t ỏ a r a các v ù n g k h á c n h a u c ủ a cơ th ể. Do đĩ. n ế u k ẻ các đ ư ờ n g v u ơ n g gĩc t ừ gơc v à m ỏ m t i m x u ố n g 3 c ạ n h c ủ a t a m giác, t a sẽ dược các ve ctơ t h à n h p h ầ n c ủ a đ i ệ n t i m, t r o n g đĩ ve ct ơ t r ơ n c ạ n h p h í a p h á i lớn hơn ở c ạ n h p h í a t r ê n v à c ạ n h p h í a t r á i . C h í n h vì vậv. cĩ t h ể đ ặ t đ i ệ n cực ĩ ngồi da để ghi lại đ i ệ n t i m gọi là các “d ạ o t r ì n h g h i đ i ệ n t i m

bản": - Đ ạ o t r ì n h I: t a y p h ả i - t a y t r á i (Dị) - Đ ạ o t r ì n h II: t a y p h ả i - c h â n t r á i (D2) - Đ ạ o t r ì n h III: t a y t r á i - c h â n t r á i (D;<) Đ i ệ n t h ế g hi được ở D 2 = I)j + D;?. Đĩ là c á c h g h i ‘‘l ư ỡ n g cực”.

N gười t a c ũ n g cị n ghi t h e o các h đơn

cực

m à c h ủ y ế u là các đ ạ o t r ì n h “đ ơ n cực” t r ư ố c n g ự c Vj, V.,,

V:Ị> v.ịy

V;-„

V(ị

b ằ n g c á c h nối 3 d i ệ n cực t a y p há i , t a y t r á i v à c h â n t r á i với n h a u q u a c ác đ i ệ n t r ở l à m m ộ t cực cịn cực kia đ ặ t t r ự c t i ế p lê n n g ự c t ạ i các vị t r í t ừ 1 - 6 t r ê n h ì n h c h i ế u c ủ a t i m ỏ lồng ngực. Ngồi r a , k h i c ầ n t h i ế t c ị n cĩ t h ể g h i đ ạ o t r ì n h l ư ơ n g cực n gực (CR: n gực - t a y phải; CL: n gực - t a y t r á i ; OF: n g ự c - c h â n t r á i ) và c á c đ ạ o t r ì n h đơn cực chi được t á n g c ường (a VL: g hi d i ệ n t h ế t ừ t a y t r á i ; a VR: t ừ t a y p h ả i : a VF: t ừ c h â n trái).

Đ i ệ n t i m ghi được t r ê n b ă n g giấv c ủ a má y đ i ệ n tim gọi là " đ i ệ n t â m d ồ ” . T r o n g mỗi c h u k ỳ t i m, x u ấ t h i ệ n mộ t d i ệ n t i m cĩ các s ĩng và h ì n h d ạ n g d ặ c t r ư n g , b a o g ồ m 5 r ă n g P Q R S T .

- S ĩ n g p p h ả n á n h q u á t r ì n h ho ạt đ ộ n g r ủ a t â m nhĩ.

- P h ứ c h ợp Q R S p h ả n á n h q u á t r ì n h ho ạt đ ộ n g r ủ a t á m t h ấ t . - S ĩ n g T p h ả n á n h s ự p h ụ c hồi c ủ a t â m t h ấ t s a u một c h u kỳ.

- T ừ p - Q cĩ m ộ t k h o ả n g cách n ằ m n g a n g n g ắ n , đĩ là lúc diộn t hơ b ằ n g 0 khi k ế t t h ú c giai đ o ạ n n h ĩ h ư n g p h ấ n và t h ấ t b á t đ ẩ u co.

- T ừ s - T v à T - p là h a i k h o ả n g c á c h n a m n g a n g dài. K h o ả n g s - T là s ự b i ê n dổi ở cơ t h ấ t t ừ h ế t k h ử cực cỉỏn b ắ t d ầ u t ái

rực.

K h o á n g T - p t ư ờ n g ứ n g với giai đ o ạ n t â m t r ư ơ n g .

B i ê n độ c ác s ĩ ng, k h o ả n g thời g i a n kéo dà i c ủ a các sĩng, k h o ả n g c á c h g i ữ a các s ĩng, h ì n h d ạ n g c ủ a các s ĩ n g là n h ữ n g chi sỏ q u a n t r ọ n g đơ xĩt. (lốn m ộ t đ i ệ n t i m ỏ t r ạ n g t h á i b ì n h t h ư ờ n g h a y cĩ n h ữ n g biểu hiộn b ộ n h lý c ùa lim.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 78 -80 )

×