0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

CHƯƠNG XI HỆ SINH DỤC

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 156 -156 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

CHƯƠNG XI HỆ SINH DỤC

HỆ SINH DỤC

Vế n g u ồ n gốc p h ơ i t h a i , hộ s i n h d ụ c b ắ t n g u ồ n t ừ lá t r u n g p h ơ i bì. T u y r ấ t k h á c n h a u vể c h ứ c n ă n g vĩi h ệ t i ơt n i ệ u s o n g cả h a i hộ n à y lại r ấ t g i ơ n g n h a u vê n g u ồ n gốc p h á t s i nl ì v à gi ải p h ẫ u (lịnh k h u . h ã i h ệ cĩ mỏi liên q u a n m ậ t t h i ế t v à cĩ m ộ t vài hộ p h ậ n c h u n g n h a u . Do vậy. người t a l ại h a y d ù n g t ừ g h é p h ệ n i ệ u - s i n h dục .

C á c t u y ế n s i n h d ụ c ở người được h ì n h t h à n h t ừ t u ầ n t h ứ 8 t r o n g g i a i đ o ạ n b à o t hai, t u y n h i ê n , vể giới t í n h thì đ à được q u y ế t đ ị n h t ừ lúc t h ụ t i n h do t r ứ n g được kơt h ợ p với t i n h t r ù n g X h a y Y. C â u t ạ o bê n ngồi c ủ a cơ q u a n s i n h d ụ c đ ự c h o ặ c cái t r o n g h à o t h a i cĩ t r ả i q u a m ộ t giai đ o ạ n t r u n g t í n h , c h ư a p h â n b i ệ t rõ. S a u k h i p h â n h ĩ a . c h ú n g p h á t t r i ể n t h à n h h a i cơ q u a n r i ê n g biệt. T r o n g q u á t r ì n h p h á t t r i ể n dĩ. cơ q u a n s i n h d ụ c cái ít b i ê n đổi h ơn so

VỚI

cơ q u a n s i n h d ụ c đực, c ị n g i ữ n h i ề u n é t g ầ n g i ơ n g với thịi kỳ t r u n g t í n h . Các c ấ u tạo c ú a h a i cơ q u a n s i n h d ụ c (lực v à cái cĩ n h i ề u đ i ể m t ư ơ n g đồng. 1.1. C ấ u t ạ o h ệ s i n h d ụ c d ự c ( h ì n h l l . l . A ) H ệ s i n h d ụ c đ ụ c g ồm h a i p h ầ n : p h ầ n t r o n g cơ t h ế gồ m cĩ c á c t u y ế n s i n h dục, ( l ư ờn g d ầ n t i n h ; p h ầ n n gồ i cĩ bìu (ha.v hạ n a n g ) và ngọc h à n h . 1. CẤU TẠ O HỆ SINH DỤC Hình 11.1.A.

C ấ u tạo cơ quan sin h dục đực 1 Ống dẫn tinh; 2 Xương mu; 3 Tuyến tiền liệt; 4. Tổ chức cương (thể hang); 5 Xoang máu; 6 Tổ chức cương (thể

xịp); 7. Niệu đạo; 8. Quy đầu; 9. Bao quy đẩu; 10. Bìu; 1 1 . Tinh hồn; 12 . Mào tinh hồn; 1 3 . Tuyến Cowper; 14. Hặu mịn;

15 . Trực trảng; 16 . Túi tinh dịch,17 . Bàng quang; 18. Niệu quản.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 156 -156 )

×