0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Fibrin khơng hịa tan

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 62 -66 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

Fibrin khơng hịa tan

Khi sợi fi br i n h ì n h t h à n h ' c h ú n g kơt t h à n h m ạ n g 1

1

101 VÍ

1

giữ

cíxc

t ẽ b n o m;iu t r o n g đĩ. t ạ o t h à n h

cục m á u (1)011 m á u ) bịt kín vơi t h ư ơ n g clơ c ầ m m á u . S a u k hi

h ì n h t h à n h m ộ t thịi g i a n , r ụ c m ấ u sẽ co lại và t rơ n m ậ t

rục m á u đ ỏ n g r ỏ (lịch

t r o n g , m à u v à n g n h ạ t gọi là h u y ế t tliiinh. H u y ế t thnnlì ỉà h u y é t t ư ơ n g k h ơ n g cĩ f i b r i n o g e n và một s ơ y ơ u tố*'đỏng m á u khá c. T r o n g h u y ê t t h a n h cỏ n h i ề u i h r o m b i n . klìi n h ỏ h u y ế t t h a n h n à v và o m á u k há c, sỏ g ã y (lơng rất n h a n h .

C ục m á u s a u m ộ t thời g i a n t ừ vài £ÌỜ đ ế n vài ngày t ù y loại m á u , s ẽ t a n . Sờ dĩ v ậ y vì t r o n g h u y ế t t ư ơ n g cịn cĩ p l a s m i n o g e n , ( n a i (loạn d ầ u . p l a s m i n o g e n

ở d ạ n g

k hơ n g h o ạ t động, về s au chuyển th àn h d ạ n g hoạt, dộng p la sm in . P l a s m i n rĩ tỈU'

d ụ n g p h â n h ủ y c ác p r o t e i n n h ư fibrin, f i h r i no p ep t id . p r o t h r o m b i n (cát

('Àu

nối a r g i n i n - lisin) d o dĩ, c ụ c m á u d ỏ n g bị l a n ra. 6 .4 . S ự c h ố n g đ ơ n g m á u t r o n g c ớ t h ế T r o n g h ệ m ạ c h , m á u luơn ỏ t h ê lỏng là do t r o n g m á u cĩ c ác chất, c h ơ n g d ơ n g t ự n h i ê n và do c ấ u t ạ o c ủ a t h à n h mạ ch. - Lớ p nội m ơ t r o n g t h à n h m ạ c h luơ n t r o n n h ẵ n , t i ể u c á u k h ơ n g bị p h á h ủ y , k h ơ n g b á m v à o t h à n h t ừ n g đ á m và do đĩ, k h ơ n g cĩ t r o m b o p l a s t i n nội s i n h I r o n g m á u . - T r ê n bề m ặ t lĩp nội mơ, cịn cĩ mộ t lớp p r o t e i n r ấ t m ỏ n g , m a n g đ i ệ n tích ả m . cĩ k h ả n ă n g n g ă n c ả n t i ể u c ầ u d í n h vào nội mơ.

- T r o n g m á u , cĩ các c h ấ t c h ố n g đ ơ n g t ự nhiên;

+ C h ấ t k h á n g t r o m b o p l a s t i n : C h ấ t n à y l à m c l ì ậ m s ự h ì n h t h à n h t r o m b o p l a s t i n h u y ế t t ư ơ n g v à t r u n g h ị a n h ù n g t r o m b o p l a s t i n h u y ế t t ư ơ n g đ à đượ c h ì n h t h à n h . C h ú n g g ắ n v à o y ế u tơ" VIII (chơng h e m o p h i l i e ) v à c ả y ế u tơ" IX ( C h r i s t m a s ) l à m g i ả m h i ệ u q u ả c ủ a các y ế u tơ n à y t r o n g s ự t ạ o t h ả n h t r o m b o p l a s t i n ở g i a i đ o ạ n I nĩi t r ên .

+ C h ấ t k h á n g t h r o m b i n : S a u k hi đơng, lượng t h r o m b i n cịn lại s è g a n v à o f i b r i n m à k h ơ n g k h u ế c h t á n s a n g p h ầ n m á n c h ư a đơng.

F i b r i n gọi là c h ã t k h á n g t h r o m b i n I. ( ' h ấ t k h á n g t h r o m b i n II g i ơ n g n h ư H e p a r i n . C h ấ t k h á n g t h r o m b i n III dưới h ì n h t h ứ c m e t a t h r o m b i n . C h ấ t k h á n g t h r o m b i n IV ức c h ế h o ạ t đ ộ n g c ưa p r o t h r o m b i n .

+ H e p a r i n : là m ộ t m u e o p o l y s a e c h a r i t do các tê hào t u y ế n ti ết r a . C á c l ê b à o n à y cĩ m ặ t ỏ m a o m ạ c h phổi, ga n. H à m l ượ ng h e p a r i n t r o n g m á u là 0.01 mg/10'Oml m á u . H e p a r i n t ạ o h ợ p c h â t với p r o a c c e l e r i n là m cho p r o a c c e l e r i n Lự d o g i ả m bớt. T h i ế u p r o a c c e l e r i n (yơu tơ" V) se c ả n t r ỏ q u á t r ì n h c h u y ế n p r o t h r o m b i n t h à n h t h r o m b i n .

- C á c c h ấ t c h ơ n g d ơ n g khác:

D ù n g m u ố i o x a l a t , ci tra t. . . d ể k h ử ion C a ++ cĩ t á c d ụ n g c h ố n g (lơng. C ầ n l ư u ý r ằ n g t u y c i t r a t k h ơ n g độc n h ư n g n ế u người n h ậ n m á u c h ố n g đ ơ n g b ằ n g c i t r a t bị

v r u Ị(;in h one t r u y ề n <Ịiiá n h ; m h iíi <‘lỉ<> ci!r;il klìỏnịỉ Mru h u y kịp. đ ơ n g thíỉị

n>n ( ’a * f sê gâv c o d in g (co It‘t.an<js). cĩ khi n^iiy Ị)j('iìì.

6. 5 . ( á c b ệ n h ư a c h á y m á u

l ỉ ệ n h t h i ê u p r o c o n v e r t i n (yêu In VII) và llìiốu p r o t h r o m b i n (yêu t ố í í ) do cỏ h ệ n h Ịían. t h i ế u v i t a m i n K. rối loạn lì;V|» t h u lipid.

- Bộ nh ư a c h â v m á u ( he mo p hi ih i) (-lo:

+ ( ii í im y ê u lơ VIII c h ơ n g h e mo p hi l i c , c h i ế m k h o á n g 75% t r ư ờ n g h ợ p (bệnh' ÙỈI c h á y m á u cơ đi ên) .

+ T h i ê u y ê u t ỏ IX ( C h n s t m n s ) c h i èm k h o á n g 1 r»°M.

+ T h i ê u y ê u t ỏ XI (ti ến t h o m i ỉ o p l n s t i n h uy ơt Hiring) c h i ế m k h o á n g 5 - 10%. - B ệ n h i h i ế u t i ế u c ẩ u ( t h r o m b o c y t o p e n i a )

Hộnh t h i ế u t i ê u Gầu h ã m s i n h do vơ s i n h t ủ y xương, clơ 1)Ị n h i ễ m p h ĩ n g xạ. t l n ơ u m á u ác t í n h .

7. NHỊM MÁU

K hố i l ư ợ n g m á u c ủ a cơ Ihỏ là một chí ti êu s i n h lý luơn được d u y t r ì ơ n đ ị n h . I)o vậy. k h i m ấ t m á u d o c h ấ n t hương, p h ẫ u t h u ậ t , b ã n g h u y ế t k h i s i n h .. . cơ t h ê c ầ n p h á i dược bổ s u n g m ộ t lượ ng m á u . T r o n g t h ự c tê t r u v ể n m á u . k h ơ n g p h ả i t r ư ờ n g hỢị) n à o c ù n g t h à n h c ơ n g m à

cĩ t r ư ờ n g hợp gâ y t ử vong do h ồ n g c ầ u bị n g ư n g kết.

N g u y e n n h ã n đ ư a đ ế n k ế t q u á t r ẽ n là do m á u được p h â n r a t h à n h n h i ề u n h ĩ m kh;í<* n h a u , t h u ộ c các h ệ k h á c n h a u . Kill m á u (lê t r u y ề n và m á u người n h ậ n k h ơ n g p h ù h ợ p với n h a u , l à m x u ấ t hi ện t ư ơ n g t á c m i ễ n dịch íĩAv n g ư n g k ế t h ổ n g c ầu .

7.1. Hộ nhĩm máu ABO

N g h i e n c ử u m á u người và độntf vật., người t.íi phát, h i ệ n r a

cấc y ơ u t ố k h á c

n h a u :

T r ẽ n m à n g h ồ n g c ầ u , cĩ h ai you t ố gọi là n g ư n g kốt n g u y ê n A và H. T r o n g h u y ế t t ư ơ n g ,

cỏ ha i y ế u t ố gọi là n g ư n g kết L ố a n p h a v à b e t a .

K h ơ n g p h ả i người n à o c ủ n g cĩ đ ú 1 y ế u tơ nĩi t rơn m à đ ư ợ e p h â n c h i a r a l à m

A

n h ĩ m người k h á c n h a u : * N h ĩ m [: g ồ m n h ữ n g người: T r ê n m à n g h ồ n g c ầ u . k h ơ n g cỏ n g i í n g k ế t n g u y ê n A và B. '[’r o n g h u y ế t t ư ơ n g , cỏ cá hai n g ư n g k ê t t ố u và p. * N h ĩ m II: g ồ m n h ữ n g người: T r ê n m à n g h ồ n g c ẩ u , ch i cĩ A. k h ỏ n g cĩ M. Tron«r h u y ế t t ư ơ n g , c h ỉ cĩ

\\. k h ơ n g cĩ a.

* N h ĩ m llỉ: gồ m n h ù n g người:

T r ê n m à n g h ồ n g c á u . chỉ cỏ B. k h ơ n g cĩ A T r o n g h u y ế t lifting. chí cĩ (X. k h ơ n g cĩ |t. - N h ĩ m IV: gồ m n h ữ n g người:

T r ê n m à n g h ồ n g c ầu . cĩ cả A v à B. T r o n g h u y ế t t ư ơ n g , k h ơ n g cĩ cà

a và p).

N g ư n g k ế t t ố a l u ơ n dối l ập với n g ư n g kịt n g u y ề n /V c ị n n g ư n g k ế t t ố p lại (lối l ập với n g ư n g k ế t n g u y ê n B. Khi A g ặ p a và B g ặ p p thì h ồ n g c ầ u bị n g u ’n<í kế t. I)o đĩ. t h u ộ c h ệ n h ĩ m m á u ABO. cĩ 4 n h ĩ m n h ư s a u ( t he o L a n d s t e i n e r ) :

Tên nhĩm máu

Ngưng kết nguyén

Ngưng kết tĩ

1 hay 0

Khơng

u , ị \

II hay A

A

Hi hay B

B

<<

IV hay AB

AB

khơng

ơ V i ệ t N a m , tỉ lệ p h ầ n t r ă m số’ người t h u ộ c các n h ĩ m m á u n h ư s a u :

Nhĩm máu

Người Kinh

Người Mường

Người Táy

0

48,35

33,56

30,73

A

19,46

14,20

32.46

B

27,94

45,54

35,93

AB

4,24

6,68

0.86

Ti lệ p h ầ n t r ă m n h ĩ m m á u t h a y đổi t h e o c h ủ n g tộc.

P h ả n ứ n g n g ự n g k ê t hồng Gầu thực chài là sự t ư ơ n g tác miền dịch giữa k h á n g n g u y ê n - k h á n g t h ể . N g ư n g k ế t n g u y ê n A. B là các k h á n g n g u y ê n cĩ b ả n c h ấ t p o l y s a c c h a r i t . Cịn n g ư n g k ế t tơ

a và p là c ác k h á n g t h ơ IgM cĩ b á n c h ấ t là

g lo bu li n.

T r o n g t h ự c h à n h t r u y ề n m á u . khi chi t r u y ề n m ộ t l ư ợ n g ÍL k h o ả n g dưới 0,251 h a y m ộ t dơ n VỊ t r u y ề n m á u . người t a cĩ t h ê c h ỉ c h ú ý đ ế n h ồ n g c ầ u n gư ờ i c h o và h u y ế t t ư ơ n g người n h ậ n . Sở đi n h ư v ậ v vì với khơi lượng í t c ủ a m á u c h o k h i v à o

t h ể cĩ t h ể h ị a đ ồ n g với khơi lượng lớn c ủ a m á u n h ậ n . T u y n h i ê n , p h ả i t r á n h s ự dốỉ k h á n g m i ề n d ị c h g i ữ a h ồ n g c ầ u người cho và h u y ế t t ư ơ n g người n h ậ n ( h u y ế t t ư ơ n g người c h o với k h ơ i l ư ợ n g ít sẽ hịa đ ồ n g n h a n h , m ặ c d ù v ẫ n cĩ t r ư ờ n g h ợ p đối k h á n g với h ồ n g c ầ u người nhận). Do vậy, cĩ t h ể t r u y ề n t h e o b à n g s a u :

"—— t ương máu nhận

Hĩng cáu máu cho

1 II a III 1* IV 0

1

- o * - - - ỉỉ - A + - + - III - B + ■+ - - IV - AB +• + + -

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 62 -66 )

×