0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

TUYỂN TRÉN THẬN

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 28 -29 )

T u y ê n ỉ i v n (.hạn g om hai t u y ê n nho. n a m ú p t r ơ n hai q u á t h ậ n .

T r o n g mỗi t u y ê n n h ỏ lại cĩ hai p h a n r i ê n g h i ệ t là p h ẩ n vổ v à p h ầ n t ủ y. H a i p h a n n à y k h á c n h a u cả về n g u ồ n gỏc phơi t h a i lãn c hức nàng.

6 . 1 . P h ầ n v ổ t u y ê n t r ê n t h ậ n

Vo t u y ế n t r ê n t h ậ n cĩ n g u ồ n

gĩc

phơi t h a i t ừ lá phơi g iữa ( m e s o d e r m e ) , cĩ to r l ú í c t u y ế n đ i ê n h ì n h , t i ê t r a n h i ế u h o r m o n q u a n t r ụ n g được gọi c h u n g là các <rort icoid.

XluiỢe n à n g p h ầ n vỏ t uy ến : t h i n g h i ệ m cát bổ một b ê n c ủ a t u y ế n ở đ ộ n g vạt b ậ c CĨH) v à người k h ơ n g g â y rối loạn n g h i ê m t r ọn g, t u y ế n t r ê n t h ậ n p h í a b ê n c ị n lại to r a đ ê b ù t r ừ .

Khi c ấ t bỏ cá h a i b ê n , x uấ t hiộn

các

rối loạn n g h i ê m t r ọ n g , đ ộ n g v ệ t c h ế t s a u và i n g à y . T r i ệ u c h ứ n g đ ặ c t r ư n g n h ấ t là vơ lực rồi d e n các t r i ộ u c h ứ n g n h ư rối l o ạ n l i ê u h ĩa , bỏ ă n . n ơ n m ử a , đi lỏng: rỏi loạn t h ầ n k i n h n h ư co g i ậ t ,

00

c ứ n g . G i ả m t h ể i r ọ n g n h a n h . T i ế p t h e o s a u là hạ t h a n n h i ệ t , h ạ huy ết á p rồi t r ụ y t i m m ạ c h và c h ế t . N g o à i r a , cịn g â y rối loạn c h u y ê n h ỏ a nước, muốỉ k h o á n g , p r o t e i n , g l uc i d . G i a m c h u y ể n h ĩ a cơ sở 15 - 30%, pin

111

sức dể k h à n g .

• Ư u n ă n g p h ầ n vổ t u y ế n : t h í n g h i ệ m g h é p ho ạt ’ tiơm t h e m h o r m o n p h ầ n vỏ t u y ế n t h ấ y r ằ n g m u ơ i ă n N a C l và gluc ose h u y ế t t a n g , gi âm K, t à n g h u y ế t á p . t ă n g (lự t r ữ g ly c og en . T r o n g nước tiểu, h à m lượng N a và Cl g i â m n h ư n g K v à u r ê t ă n g . N ặ n g

t h ể g â y p h ù p h ổi do ử

nước.

L à m cho con v ậ t đ ậ y thì sớm, x u ấ t h i ệ n c ác (tặc t í n h s i n h d ụ c đ ự c v à n a m giới. X u ấ t b i ệ n b ộ n h C u s h i n g k h i cĩ u ở t ê b à o vỏ Luyến. B ệ n h n h â n b é o dị d ạng: béo

m ặ t , cổ, t h ậ n , b ụ n g n h ư n g c ác chi t h ì g ầ y di. T a n g h u y ế t á p . d á i t h á o đường. xiMng xơp.

- H o r m o n p h ầ n vỏ t u y ế n r ĩ n g u ồ n gốc c h o l es t er ol (là s ả n p h â m c ủ a lipiđ) và t h u ộ c n h ĩ m s t e r o i d . C á c h o r m o n n à y c ủ a p h ầ n vỏ t u y ế n gọi là c o r t i c o s t e r o i d g ồ m 21 c a r b o n và c h i a r a l à m 3 n hĩ m: n h ĩ m đ i ề u h ị a muối ( m i n e r a l o c o r l i e o i d e s ) , n h ĩ m d i ề u h ị a đ ư ờ n g ( gl ucocorticoiđes) và n h ĩ m đi ều hịa s i n h d ụ c n a m ( a l d r o g e n e s ) .

+ N h ĩ m điểu hịa muối: điều hịa chuyển hĩa nước và muơi k ho án g , CỈĨ là CÁC.

s t e r o i t k h ơ n g cĩ oxy ớ vị t r í c . do lớp lố b à o h ì n h c ầ u t r o n g p h á n vỏ t i ế t r a . H o r m o n c h í n h c ú a n h ĩ m là desoxycorticostCTon. alcỉosteron ( hì nh 5.16).

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 28 -29 )

×