0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Sự làm tổ c Sự phát triển của nhau tha

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 171 -173 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

B. Sự làm tổ c Sự phát triển của nhau tha

Nhung mao màng nuơi

Lá phơi ngồi Lá phơi giữa Lá phơi trong

Thừng đm rốn Túi noản hồng

Khoang ngồi phĩi

Mãng ối

Lá phỏi giữa và các nguyên bào màng nuơi hình thành nên màng đệm

rnoi

Niệu nang TÚI nơn hồng

Hình 11.8. S ự làm tổ c ủ a hợp tử v à phát triển nhau thai

M á u m ẹ v à m á u c ủ a t h a i k h ơ n g t r ộ n l ẫ n với n h a u m à c hì t r a o đổi c h ấ t d i n h d ư ỡ n g, k h í q u a m à n g n g á n cách t h ố n g q u a c u ơ n g rịn. ("ho đ ế n k hi s i n h đè, n h a u

th a i ớ người là m ột dĩa dày 2 - 3cm với (lường kính k h o a n g 15 • 2 0 c m , n ặ n g k h o ả n g

í).5

kự, ( h ìn h 1 1.10).

T ứ r u n g người m ẹ c ủng lớn flan lèn c ù n g với thai. S a u 6 th á n g , đ á y tứ c u n g dã n g a n tf tới rố n : s a u 8 th á n g , n g a n g m é p (lưới ngực. S a u 9 th á n g , t ử c u n g n ặ n g g ấ p 2'l lầiì so với b a n đ ầ u k h i cĩ th ai. T h a i n ằ m tro n g tử c u n g th e o h ư ớ n g đ ầ u c h ú c x u ỏ n g p h í a dưới.

Thời g i a n m a n g t h a i c u a người là 280 n g à y (9 th á n g 10 ngày ). T h ờ i g i a n n à y t h a y dối t ù y lồi d ộ n g vật. Vi dụ: t r a u .‘i i o ngày: bị 280 ngày; lựn 115 n g à y ; c h ĩ 62 ng ày: m è o 58 n g à y ; th ỏ 30 ngày.

Nhung mao màng đệm cùa nhau thai

Hình 11.9. S ự phát triển của thai trong tử cung

2.2.5, Đ ẻ và n u ơ i con bang sứa

Khi đ ủ th ờ i g ia n m a n g th a i, người m ẹ và dộng v ậ t cái th ự c h iệ n đ ộ n g t á c đẻ, đĩ là q u á t r ì n h đ ẩ y t h a i n h i ra khỏi tứ c u n g . S in h dẻ b ắ t đ ầ u b ằ n g h à n g lo ạ t s ự co bĩp c ủ a tứ c u n g . S ự co bĩp n à y t ă n g d ầ n lên về cường độ vồ t ầ n số, là m c h o c ổ t ử c u n g mớ r ộ n g đ ư ị n g k í n h đ ế n 10cm. Cĩ t h ể c h ia đ ộn g tác d ẻ th à n h b a g ia i đ o ạ n :

- G ia i đ o ạ n 1 (kéo d à i k h o ả n g 12 giờ): t h a i c h u y ể n tới p h ầ n cổ t ử c u n g , m à n g ối vỏ. nước ối c h ả y r a làm trơ n â m đạo.

- G ia i đ o ạ n 2 (kéo d à i k h o ả n g 20 p h ứ t - 1 giị): cố tử c u n g mỏ rộ n g , cơ t ử c u n g

Víi cơ t h à n h b ụ n g phối hợp co bĩp m ạ n h , tống th a i r a ngồi. C u ơ n g r ố n c ủ a t h a i

- G ia i đ o ạ n 3 ( t ừ 10 I5 p h ú t ): n h a u th a i b o n g khỏi m à n g tử c u n g v à đượ c đ ấ y r a n gồi.

Hình 11.10. Câu tạo nhau thai

1. Niêm mạc tử cung; 2. Tiểu đm của cơ thể mẹ; 3. Tiểu tm của cơ thể mẹ; 4. Nhung m ao màng đệm; 5. C á c hốc chứa đầy máu mẹ; 6. Tuần hồn của thai nhi đi đến các mao mạch của nhung mao màng đệm;

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 171 -173 )

×