0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

.3, Vai trị của dịch tụy

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 123 -124 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

43 .3, Vai trị của dịch tụy

- E n z y m t r y p s i n : T r y p s i n được t i ế t r a dưới d ạ n g t r y p s i n o g e n k h ơ n g h o ạ t đ ộ n g r ồ i n h ờ e n z v m e n t e r o k i n a s e t ừ r u ộ t l e n h o ạ t hĩa c h u y ể n t h à n h t r v p s i n h o ạ t động. C h í n h t r y p s i n mới được h o ạ t hĩa và mơi t r ư ờ n g cĩ pH = 7,9 c ũ n g cĩ k h ả n ă n g h o ạ t h ĩ a t r v p s i n o g e n .

T r y p s i n h o ạ t đ ộ n g tối ư u vối pH = 8. nỏ p h â n giải p r o t e i n b ằ n g c ác h c á t c ác liên k ế t p e p t i d cĩ p h ầ n - C 0 0 H thuộc các acid ãttìin k i ề m tạ o t h à n h các c h u ỗi p o l i p e p t i d .

- C h y m o t r y p s i n c ũ n g dược ti ết r a dưới d ạ n g k h ơ n g h o ạ t đ ộ n g c h y m o t r y p s i n o g e n rồi n h ờ t r y p s i n h o ạ t hĩ a để c h u y ể n t h à n h cỉạng h o ạ t đ ộ n g c h v m o t r y p s i n . Mơi t r ư ờ n g tơi líu c h o c h v m o t r y p s i n cĩ p H = 8. Nĩ c ắ t các li ên k ế t p e p t i t cĩ p h a n - C O O H t h u ộ c các a c i d a m i n cĩ n h â n thơm, t ạo t h à n h các c h u ỗi p o l i p e p t i d .

- C a r b o x y p o l y p e p t i đ a s e được t i ế t ở d ạ n g k h ơn g h o ạ t đ ộ n g p r o c a r b o x y p o l v p e p t i d a s e rồi n h ờ t r y p s i n h o ạ t hỏa, c h u y ể n t h à n h d ạ n g h o ạ t động. Mơi t r ư ờ n g tổì ư u cho e n z y m n à y h o ạ t đ ộ n g cĩ p H = 8. Nĩ p h â n giải c hu ỗi p o l y p e p t i d b à n g c ác h c ắ t rời a ci d a m i n d ử n g ở đ ầ u c c ủ a chuỗi. Acid a m i n tiếp t h e o lại t r ở t h à n h d ứ n g ớ đ ẩ u c

c ủ a c h u ỗ i v à l ại bị c ắ t rịi r a khỏi chuỗi.

C ù n g với p e p s i n c ủ a dạ dày, các e n z v m p h à n giải p r o t e i n c ủ a dị ch t ụ y cĩ t ác d ụ n g t i ê u h ĩ a p r o t e i n b i ế n t h à n h các acid a m i n để h ấ p t h ụ . T r o n g s ố đĩ. t r y p s i n là q u a n t r ọ n g n h ấ t . M ộ t sơ đ ậ u và t h ự c v ậ t cĩ c h ứ a a n t i t r y p s i n là c h ấ t ức c h ế e n z v m

Li pnso địch t ụ y h o ạ t d ộ n g ỏ mơi t r ư ờ n g tơi ưu cĩ p H = 6,8. L i p a s e c ắ t đ ứ t các h ê n k ế t o s t e g\ữĩ\ glycer ol vĩi acrid béo. do đ ĩ nỏ p h ả n gi ái c ác t r i g l y c e r i t c ủ a lipid

(là n h ũ t ư ớ n g hĩa bời dị ch m ậ t , t ạ o t h à n h m o n o g l y r e r i l . a c i d bé o v à glycerol.

P h ơ s p h o l i p a s e c ắ t các liên k ế i e s t e g i ữ a glycerol với acicỉ p h o s p h o r i c , d o đĩ t h a m g i a p h â n gi ải p h o s p h o l i p i d t h à n h m ộ t p h o s p h a t v à m ộ t d i g l y c e r i t . D i g l v c e r i t s e 1)Ị l i p a s e p h a n giải tiêp.

C h o l e s t e r o l e s t e r a s e p h â n g i ả i e s t e c ủ a c h o l e s t e r o l v à các s t e r o l ( n h ữ n g s t e r o i d ) c ủ a t h ứ c án , c h o r a acid bé o v à s t er o l .

Với b a c n z y m c ủ a n h ĩ m p h â n g i ả i lipid. mọi loại lipid t r o n g t h ứ c ă n đ ể u được t.iẻu h ĩ a h ế t .

• A m y l a s e dị ch t ụ y: e n z y m n à y h o ạ t đ ộ n g t r o n g mơi t r ư ờ n g tối ư u cĩ p H = 7 , l .

c á t li ên k ế t 1 - 4 a n p h a g l u c o z i t c ủ a c ả t i n h b ộ t s ố n g v à c h í n c ho r a m a l t o s e .

• M a l t a s e : p h ả n g i ả i đ ư ờ n g m a l t o s e t h à n h glucose.

N h ư v ạy. g l uc i d c ũ n g được t i ê u h ĩ a h o à n t o à n ở đây. C ả b a n h ĩ m e n z y m p h â n giái p r o t e i n , lipid, g l u c i d c ủ a d ịc h t ụ y. g i ú p c h o q u á t r ì n h t i ê u h ĩ a h ĩ a h ọ c g ầ n n h ư h o à n t ấ t . Do vậy, n ế u bị b ộ n h lý l à m g i ả m t i ế t d ị c h t ụ v s ẽ g â y rối l o ạ n c h o q u á t r ì n h t i ê u hĩa , h ấ p t h u c ủ a cơ t h ể . T r o n g b ệ n h s u y d i n h d ư ỡ n g , t u y ế n t ụ y b ị t e o lại.

- N a H C O s d ị c h t ụ y cĩ v a i t r ị r ấ t q u a n t r ọ n g , t ư ơ n g t ự n h ư HC1 c ủ a d ị c h vị: nĩ t ạ o r a mơi t r ư ờ n g cĩ p H t h í c h h ợ p c h o c ác e n z y m h o ạ t động.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 123 -124 )

×