0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

CHỨC NĂNG ĐIỂU HỊA NỘI DỊCH CỦA THẬN

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 148 -151 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

3. CHỨC NĂNG ĐIỂU HỊA NỘI DỊCH CỦA THẬN

3 . 1 . K h á i n i ệ m c h u n g

C á c h ệ t h ố n g s ơ n g d ù ờ m ứ c độ n à o c ủ n g chỉ tồn t ại và p h á t t r i ể n k h i mơi

t r ư ờ n g b ê n t r o n g (nội mơi) l uơ n luơn ốn đ ị n h và c â n bằng.

P h ầ n q u a n t r ọ n g cĩ t í n h c h ấ t quvct. đ ị n h c ủ a nội mơi là d ị c h thể. Dị ch t h ể b a o ÉỊồm t ổ n g k h ơ i l ư ợ n g c ủ a các dịch nội bà o và n go ại bà o (dịch n g o ạ i b à o g ồ m h u y ế t t ư ơ n g v à dị ch g i a n bào).

S ự đ i ề u h ị a d ịc h t h ể (nội dịch) n h ằ m đ ả m b ả o cho t h ể tích v à c ác c h ấ t h ị a t a n t r o n g dĩ l u ơ n l u ơ n h ằ n g đ ị n h . Vì vậy, di ều hịa nội địch c h í n h l à s ự k i ổ m t r a khơi l ư ợ n g nước v à m u ố i k h o á n g được cơ t h ể t h u n h ậ n và t h ả i r a h à n g n g à y .

ớ t r ạ n g t h á i s i n h lý b ì n h t h ư ờ n g , người v à đ ộ n g v ậ t t h ơ n g q u a k h ẩ u p h ầ n ă n , n ư ớ c n ơ n g , t i ế p n h ậ n vào cơ t h ê một khỏi lượng nước và m u ố i k h o á n g n h ấ t đ ị n h

t r o n g n g à y. KỈ1ƠÌ l ư ợ ng n à y c â n b ằ n g với k h ối lượng m à cơ t h ể t h ả i r a n g o à i q u a các con đ ư ờ n g bài t i ế t k h á c n h a u .

ơ ngườ i t r ư ở n g t h à n h , k hơ i lượng nước v à muối k h o á n g v à o v à r a khỏi cơ t h ê đ ư ợ c ) h â n c h i a n h ư s a u (xem bang):

.... "■ ■" .................... >

Vào cơ thè R a khỏi cơ thể

Nước (ml/ngày) Uống 2500 Trong thức ăn 500 Khi thở ra 400 Mổ hơi 900 Phản 200 Nước tiểu 15 0 0 Tổng số 3000 Tổng số 3000 Muối (g/ngồy) Thức ăn 10,5 Mồ hỏi 0,25

Phân 0.25 Nước tiểu 10,00 Tổng s ố 10,5 Tổng sổ 10 ,5

ơ người và d ộ n g v ậ t bậ c cao ( thú) , d i ề u h ỏ a khơi l ư ợ n g nướ c và m u ồ i k h o á n g dược t h ự c h i ệ n c h ú y ế u q u a q u á t r ì n h t ạ o nước t i ể u và t h à n h p h ầ n c á c c h ấ t h ị a t a n t r o n g n ướ c t i ể u n g h ĩ a là t h ơ n g q u a c hức n ã n g lọc, t á i h ấ p t h u v à b à i t i ế t c ủ a t h ậ n .

3 . 2 . S ự đ i ể u h ị a n ư ớ c

H a i y ế u tỏ c h ủ y ế u t h a m gia d i ề u h ị a n ướ c t r o n g cơ t h ể l à á p s u ấ t t h ẩ m t h á u v à á p l ực t h ủ y t ĩ n h c ủ a m á u .

3.2.1. S ự giảm kh ố i lượng nước nội dịch

T h ư ờ n g x u y ê n cơ t h ể m ấ t nước q u a k h í t h ổ r a , bốc m ồ hơi. Đ i ề u đĩ l à m g i ả m k h ố i l ư ợ n g n ướ c c ủ a nội dịch. S ự g i ả m kh ối l ư ợ n g nước s ẽ d ẫ n đ ế n :

- S ự t ă n g á p s u ấ t t h ẩ m t h ấ u . - S ự g i ả m á p lực t h ủ y t ĩ nh .

A p s u ấ t t h ẩ m t h ấ u t ă n g là n g u y ê n n h â n k í c h t h í c h v à o c á c t h ụ q u a n n h ậ n c ả m n ằ m ở h y p o t h a l a m u s t h u ộ c n ã o t r u n g g i a n c ủ a n ã o bộ. C á c t h ụ q u a n n à y m ộ t m ặ t l à m t ă n g c ả m giác k h á t đ ị i hỏi t â n g c ư ờ ng u ố n g nước, m ặ t k h á c k í c h t h í c h t h ù y s a u t u y ế n y ê n l à m t ă n g c ư ờ ng giải p h ĩ n g h o r m o n c h ơ n g b à i n i ệ u ( À D H h a y v a s o p r e s s i n ) . Đ ế n l ư ợ t m ì n h , A D H k í c h t h í c h ố n g t h ậ n l à m t ă n g s ự t á i h ấ p t h u n ướ c c ủ a c h ú n g . A p lực t h ủ y t ĩ n h g i ả m là n g u y ê n n h â n k í c h t h í c h c á c t h ụ q u a n á p lực n ằ m r ả i r á c ở h ệ m ạ c h m á u . Cá c t h ụ q u a n á p lực bị k í c h t hí ch, m ộ t m ặ t t h a m g i a k í c h t h í c h l à m t ă n g c ư ờ n g g i ả i p h ĩ n g h o r m o n A D H , m ặ t k h á c lại g â y co đ ộ n g m ạ c h t h ậ n l à m g i á m l ư u l ư ơ n g m á u đ ế n t h ậ n n g h ĩ a là l à m g i á m q u á t r ì n h lọc v à t ă n g t á i h ấ p t h u nước c ủ a t h ậ n .

K ế t q u ả là cơ t h ể t ă n g c ư ờn g u ơ n g nước, d ồ n g thời l ư ợ n g n ư ĩ c t i ể u h ì n h t h à n h í t v à đặc.

C h ứ n g đ á i t h á o n h ạ t x u ấ t h i ệ n k h i do n g u y ê n n h â n n à o đ ỏ l à m g i ả m s ự b à i t i ế l A D H c ủ a các t ế b à o t h ầ n k i n h t i ế t ở h y p o t h a l a m u s . Do dỏ, t h i ế u h o r m o n n à y giải

p h ĩ n g r a t ừ t h ù y s a u t u y ế n yên. B ệ n h n h ã n cĩ t h ể t i ể u t i ệ n tới 20 lít t r o n g m ộ t n g à y .

3.2.2. S ự tăng kh ỏ i lượng nước nội dịch

K h i kh ơi l ư ợ n g nướ c t ă n g t r o n g nội dịch sẽ l à m g i ả m á p s u ấ t t h ẩ m t h ấ u và t ă n g á p lực t h ủ y t ì nh .

S ự g i ả m á p s u ấ t t h ẩ m t h ấ u là n g u y ê n n h â n k í c h t h í c h c ác t h ụ q u a n n h ậ n c a m

ở h y p o t h a l a m u s . C á c t h ụ q u a n n à y một m ặ t l à m g i ả m c ả m g i á c k h á t do d ĩ cơ t h ể

g i ả m u ơ n g nước; m ặ t k h á c lại kích t h í c h l à m g i ả m s ự b à i t i ế t h o r m o n A D H , d o đĩ l à m g i ả m s ự t á i h ấ p t h u nước ỏ ố n g t h ậ n .

S ự l à n g á p lực t l ì ủ v t ĩ n h là nj ' uyon n h â n k í r h thìVh c á c t l ụi q u a n á p lực ở hộ m ạ c h l à m g ị ặ n m ạ c h d ơn (1 tlìẠn do ('In. l a n g c ư ị n ^ (ịUM t r ì n h lọc c ủ a t h ậ n . Mậl. k h á c CÙIÌ^<T) l á c d ụ n g l à m g i ả m bải liố( h o r m o n ADII.

Kỏt q u ả là cơ t hơ g i á m y ê u c áu 11011«» nước Víi lượng n ướ c t i ế u n h i ề u , l o ã n g được h ì n h t h à n h .

c à h a i t r ư ờ n g lìỢp t r ê n (lếu là m

c h o

khối lượng nước t r o n g cơ t h ê l u ơ n được ơn <1 ị lì lì. cẵn b ằ n g .

3. 3. S ự đ i ể u h ị a m u ố i

.Vluốĩ ă n N a C l là t h à n h p h ầ n c h ú y ê u t ạ o n ê n á p s u ấ t t h â m t h â u c ủ a m á u . I)o vậy. s ự (ỉiổu h ị a m u ơ i thực: c h ấ t là s ự d i ề u h ị a h à m lượng c ủ a i on Na*.

T r ư ờ n g h ợ p khơ i l ư ợ n g c ú a nước nội d ịc h g i ả m c ù n g đ ồ n g t h ị i l à m t ă n g h à m l ư ợ ng ion Na* c ủ a n ĩ ( t ả n g á p s u ấ t t h ẩ m t h ấ u ) .

N gược lại. khỏi l ư ợ n g nước t ã n g s ẽ l à m g i ả m h à m l ư ợ n g i o n Na*. S ự đ i ề u h ị a muối t r o n g d ị c h t h ể k h ơ n g t h ơ n g q u a t á c d ụ n g t r ự c ti ếp c ủ a A D H m à c h ị u s ự k i ể m t r a cún h o r m o n p h ầ n vỏ t u y ế n t r ơ n t h ậ n là a l d o s t e r o n . H o r m o n được t i ế t r a khi h à m lươ ng m u ơ i g i ả m . N ĩ cĩ t á c d ụ n g k í c h t h í c h s ự t á i h ấ p t h u i o n Na* c ủ a c ác ố ng t h ậ n . T h i ế u a l d o s t e r o n s ẽ l à m g i ả m s ự t á i h ấ p t h u ion N a \ C á c y ế u t ố cĩ t á c d ụ n g l à m t ă n g bài t i ế t a l d o s t e r o n được b ắ t d ầ u k h i t h ể tích h u y ế t t ư ơ n g g i ả m v à g â y t h i ế u muơi, ơ t h ậ n , lớp t ế bào v ù n g d ộ n g m ạ c h c ầ u t h ậ n p h á n ứ n g l ại s ự g i ả m đĩ b ằ n g các h giải p h ĩ n g r a e n z y m R e n i n , đ ổ v à o m á u . E n z y m R e n i n cĩ t á c d ụ n g h o ạ t h ĩ a m ộ t sơ" p r o t e i n c ủ a m á u là A n g i o t e n s i n o g e n , c h u y ể n s a n g d ạ n g h o ạ t d ộ n g A n g i o t e n s i n . S ự cỏ m ặ t c ủ a A n g i o t e n s i n t r o n g m á u k í c h t h í c h s ự gi ải p h ĩ n g a l d o s t e r o n t ừ p h á n vỏ t u y ế n t r ê n t h ậ n . A n g i o t e n s i n c ũ n g cĩ t á c đ ụ n g l à m co m ạ c h , t ă n g h u y ế t á p . Đ ồ n g thời t h ơ n g q u a n ão , g ả y r a c ả m giác k h á t .

K hi cơ t h ể bị m ấ t m u ơ i kéo dài. các t h ụ q u a n n h ậ n c ả m k h ơ n g bị k í c h t h í c h , t u y ế n y ê n k h ơ n g gi ải p h ĩ n g r a A DH và m ộ t t h ể tích lổn n ướ c t i ể u l o ã n g được h ì n h t h à n h . Q u a c á c h n à y . cơ t h ể t ự g i ả m khơ i l ư ợ n g nội dịch d ể t ă n g á p s u ấ t t h ẩ m t h ấ u . T r o n g m ồ hơi t h i ế u c ả nước và m uơ i, t h ư ờ n g c hỉ cĩ nước. H ậ u q u ả là cơ bị co c ứ n g ( c h u ộ t r ú t ) .

S ự l ấ y v à o q u á m ứ c c ủ a nước hoặc m u ơ i là n g u y ê n n h â n l à m t ă n g l ư ợ n g nước t i ế u t h ả i r a t h e o n g u y ẻ n t ắ c loại t h á i c h ấ t d ư t h ừ a . T u y n h i ê n , cơ t h ể n g ư ờ i cĩ k h ả n ă n g c h ị u d ự n g s ự t ă n g k h ơ i l ư ợ n g nước r ấ t lớn. N h ư n g đ i ề u dĩ k h ơ n g g i ơ n g với s ự t ă n g m u ố i b ởi vì m u ố i p h ả i di c h u y ê n t r ở lại t r o n g dịch t h ể do n ư ớ c t i ể u c ủ a n gườ i chi cĩ k h ả n ă n g c h ứ a d ự n g 5g m u ơ i t r o n g m ộ t l í t n g a y cả k h i n ồ n g đ ộ m u ơ i r ấ t cao. Đ i ề u dĩ giải t h í c h t ạ i s a o n h ữ n g l í nh t h ủ y bị t a i n ạ n t r ê n b i ể n k h ơ n g t h ể u ổ n g nước b i ể n dược. N ư ớ c b i ể n c h ứ a k h o á n g lOg m u ơ i mỗi lít, n h ư v ậ y n ế u u ố n g m ộ t l í t nước b i ế n s ẽ t h ả i r a 2 lít n ướ c t i ể u đ ế loại t h ã i m u ơ i t h ừ a .

T ĩ m lại. t h ơ n g q u a s ụ d i ề u h ị a mu ơ i và nước, t h ậ n đ ã t h a m gia q u á t r ì n h d i ề u h ị a n h ầ m d u y t r ì các h ằ n g sơ c ủ a nội dịch: d i ê u hị a á p s u ấ t t h ẩ m t h ấ u + đ i ể u h ị a độ p H + d i ề u h ị a h u y ế t á p + đ i ề u h ị a k h ơ i l ư ợ n g m á u + d i ế u h ị a c ả m g iá c k h á t

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 148 -151 )

×