0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

KHỐI LƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ CÁC TÍNH CHẤT LÝ HĨA HỌC CỦA MÁU

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 40 -42 )

2.1. Khố i l ư ơ n g m á u

f)c x á c (lịnh k h ơi l ư ợ ng m á u . cĩ t h ơ i l ù n g n h i ề u p h ư ơ n g p h á p k h á c n h a u :

* T i ê m v à o t ì n h m ạ c h mộ t lượng xnc d i n h c h ấ t m à u k h ơ n g dộc v à ít k h u ế c h t á n n h ư x a n h E v a n s , (lĩ Congo... rồi d ù n g p h ư ơ n g p h á p sác k ế tie x á c d ị n l ì t ỷ lộ (‘ủ a d n í n g t r o n g m á u .

C h o t h ơ m ộ t l ư ợ n g k h í oxvd c a r b o n (CO) n h ấ t đ ịn h rồi xác đ ị n h tỷ lộ c o t r o n g m á u .

- D ù n g p h o s p h o đ ồ n g vị tiêm vào l ì n h m ạ c h rồi t h e o dõi s ự h ị a l o ă n g t r o n g m á u .

Khi đ à b i ế t m ộ t t r o n g n h ũ n g n ồ n g độ nĩi t r ẽ n ,

CX)

t h ế t í n h đ ư ợ c k h ố i l ư ợ n g c h u n g c ủ a m á u .

0 người, kh ơi l ư ợ ng m á u c h i ế m 7 - 9% t r ọ n g lượntỉ cơ t h è ( v à o k h o ả n g 1/13). N g ườ i t r ư ở n g t h à n h cĩ k h o ả n g '1 - f> hì m á u . ơ n a m giỏi, lượ ng m á u lốn h ớ n ỏ n ữ giới.

Khơi l ư ợ n g m á u t h a y đổi t h e o lồi. Ví dụ: t ý lệ p h a n t r â m so với t r ọ n g l ư ợ n g cơ t h ê

c á k h o ả n g 3; ế ch 5,7; t h ỏ 5.5: mè o 6.6: chĩ 8 - 9; bồ c â u 9,2; n g ự a 9,8; b ị 8: lợn 4.6: g à 8,5.

T r o n g t r ạ n g t h á i s i n h ]ý b ìn h t h ư ờ n g . <*ĩ k h o á n g 1/2 m á u Ill'll t h ơ n g t r o m ạ c h cịn 1/2 dược d ự t r ữ ỏ các k h o cụ t hơ là ị lách k h o ả n g 16%. g a n 20%. dưới d a 10%. M á u ớ t r o n g k h o d ự t r ữ t h ư ờ n g "đạc" h ơn m á u lưu t h ơ n g (lo l ượ n g nitơc (lược h ấ p I h u h ĩ i . M á u d ự t r ữ dược’ h u y d ộ n g bỏ s u n g cho m á u lưu t h ơ n g t r o n g m ạ c h k h i cị t h ể mất. m á u , k h i lao d ộ n g

b ắ p kéo dà i. khi n h iệ t độ cơ t h ê t à n g (do s o i nĩ ng) h o ặ c t r o n g t r ạ n g t h á i n g ạ t thỏ. xúc c ả m m ạ n h . Khi k h ơi l ư ợ n g m á u g i ả m dột ngột, r ĩ i h ế g â y n g u y h i ế m c h o t í n h m ạ n g vì l à m cho h u y ế t á p g i ả m n h a n h . N ế u 3/4 lượ ng h ồ n g c ầ u m ấ t t ừ t ừ v ẫ n k h ơ n g g ả y c h ế t , n h ư n g n ế u m ấ t n h a n h 1/3 - 1/2 t ổn g lượ ng m á u thì cơ t h ể s ẽ c hết, n g h ĩ a là m ấ t n h a n h khơi l ư ợ n g m á u n g u y h i ể m hơn m ấ t t ừ l ừ h ồ n g c ầ u .

2.2. T h à n h p h ầ n m áu

L ấ y m á u , c h ơ n g đ ơ n g rồi cho và o ơ n g n g h i ệ m và li t â m . t a t h ấ y m á u được p h â n t h à n h h a i p h ầ n r õ rệt: - P h ầ n t r ê n t r o n g , m à u v à n g n h ạ t , c h i ê m 55 - 60% t h ê t íc h, dĩ là h u y ế t t ư ơ ng . - P h ẩ n dưới đặc, m à u đỏ t h ầ m , c h i ế m 40 - '45% t h ể t í c h, đ ố là c á c Lê b à o m á u . T r o n g các t ế b à o m á u t h ì s ố’ lương c h ủ v ế u là h ồ n g c ầ u c ịn b ạ c h c ầ u và t i ể u c ầ u c h i ê m tý ]ệ r ấ t t h ấ p ( h ì n h 6.1).

2.3. Các t ín h c h ấ t lý, hĩa học c ủ a m áu

2.3.1. Tỷ trọng của máu

ơ người, tỉ t r ọ n g c ủ a m á u là 1.051 • 1.060. t r o n g đĩ c ủ a r i ê n g h u y ế t t ư ơ n g là 1. 028 - 1,030. c ủ a n ơ n g h ồ n g c ầ u là 1,09 - 1.10. T ỷ t r ọ n g m á u t h a y đổi t h e o các lồi k h á c n h a u t u y k h ơ n g lỏn. Ví dụ. c ủ a lợn, bị cái. lừa, c ừ u là 1,04; c ủ a chĩ,

ịịh,

1)0 (lực, n g ự a là 1,06. Do h ồ n g c ầ u cĩ tý t r ọ n g lớn hơn h u y ế t t ư ơ n g cho n ê n n ế u đ ể m ộ t c ộ t m á u (đà c h ơ n g dơ n g) v ê n l ặ n g , s a u inột thời g i a n , h ồ n g c ầ u s ẽ l ắ n g x u ỗ n g p h í a dưới. Tố c dộ l á n g c ủ a h ồ n g c ầ u ( t r o n g m ộ t cột m á u cĩ tiết đ i ệ n n h ấ t đ ị n h ) là m ộ t c h ỉ t i ê u s i n h lý t r o n g x é t n g h i ệ m m á u .

23.2. Độ nhớt của máu

Độ n h ớ t ( h a y đ ộ q u á n h ) c h u n g c ủ a m á u so với nước là 5. t r o n g k h i đĩ c ủ a r i ê n g h u y ế t t ư ơ n g là 1,7 - 2.2. Độ n h ớ t c ủ a m á u do h ồ n g c ầ u và t h à n h p h ầ n p r o t e i n t r o n g h u y ế t t ư ơ n g q u y ế t đ ị n h . Do vậ y. độ n h ớ t t ả n g khi <‘ơ t h ể m ấ t nước (do ỉa c h á y , m ấ t n h i ề u mồ hơi t r o n g lao đ ộ n g h o ặ c c ả m d ột ngột...). T r ư ờ n g hợp m ấ t nước n h i ề u k h ơ n g n h ữ n g c hỉ l à m t h a y đối đ ộ n h ớ t m à cịn k è m t h e o s ự g i ả m h u y ế t áp. c ác t h à n h p h ầ n nội mơi m ấ t c â n b ằ n g , do đĩ, c ầ n p h ả i tiếp d u n g dịch s i n h lý c ho cơ t h ể .

A|) s u á t t h â m t h ấ u c ú n mmi (lo h ã m lướHự rúĩi r á c muơi k h o á n g vã c ủ a các p r o t o m h ị a l a n t r o n g h u y ế t lining q u yè t đị nh , ỉ ) â \ lii niộl

chi

t i ê u s i n h lý q u a n

I.roug V.

1

p h a ) l u ơ n (lược d u y t r i õ mĩi h;m<í sơ bỏì vi f;ir lẽ bà o v à c á c q u á t r i n h s i n h

học chi t ổ n t ạ i và t h ự c h i ệ n với một £i;i trị á p su;Vl t h á m t h ấ u n h ấ t đ ị n h .

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 40 -42 )

×