0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

BẠCH CẨU (LEUCOCYTES) VÀ Tiểu CẨU (THROMBOCYTES)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 53 -54 )

5.1. Câu tạ o và h ìn h d ạ n g c ủ a b ạc h cầ u (hình 6.1.)

B ạ c h c ầ u là n h ữ n g t ế b à o m á u cĩ k í c h t h ư ớ c lớn hơn h ồ n g c ầ u . t r u n g b ì n h v à o B ạ c h c ầ u là n h ữ n g t ế b à o m á u cĩ k í c h t h ư ớ c lớn hơn h ồ n g c ầ u . t r u n g b ì n h v à o k h o ả n g 9 - 1 8 m i c r o m ể t d ư ờ n g k í n h n h ư n g s ố l ư ợ n g t h ì í t hờn n h i ề u l ầ n s o với h ồ n g c ầ u . H ì n h d á n g c ủ a b ạ c h c ầ u k h ơ n g cơ" đ ị n h , c h ú n g cĩ k h ả n ă n g di d ộ n g t h e o k i ể u a m i b và cĩ k h ả n ả n g c h u i r a k h ỏ i t h à n h m ạ c h . B ạ c h c ầ u k h ơ n g chỉ t ổ n t ạ i t r o n g m á u m à cịn cĩ m ặ t t r o n g dịch b ạ c h huyết* d ị c h lìăo tủy, c á c h ạ c h b ạ c h h u y ế t và t ổ c h ứ c liên kết...

B ạ c h c ầ u là n h ữ n g t ế b à o cĩ n h â n và c h i a l à m h a i n h ĩ m :

* M ộ t n h ĩ m n h â n t r ị n lớn, t r o n g b à o t ư ơ n g cĩ các b à o q u a n và k h ơ n g cĩ các h ạ t b ắ t m à u đ ặ c t r ư n g .

- M ộ t n h ĩ m n h â n t h ư ờ n g c h i a t h à n h n h i ề u t h ù v v à cĩ c ác h ạ t b a i m à u d ặ c t r ư n g t r o n g b à o t ương.

T r o n g t h à n h p h ầ n c ấ u t ạo , n g o ài nước, b a c h c ầ u cĩ n h i ề u lipid n h ư c h o l e s t e r o l , l e ci t hi n, m ỡ t r u n g t í n h v à a c i d béo. S ự g i ầ u l i pi đ cĩ liên q u a n với c h ứ c n ă n g c h ơ n g n h i ễ m t r ù n g c ủ a b ạ c h c ầ u . B ạ c h c ầ u cị n cĩ a ci d a s c or bi c ( v i t a m i n C). c á c h ạ t g lyc ogen và các e n z y m n h ư o x y d a s e , p e r o x y đ a s e , c a t a l a s e , l i p as e, a m i l a s e , p r o t e a s e . Ngo ài ra, cịn m ộ t sơ c h ấ t d i ệ t t r ù n g .

5.2. Sỏ lượng bạch cầu

ơ người, t r o n g m á u lưu t h ơ n g , cĩ k h o ả n g 7 0 0 0 - 8 0 0 0 / m m \ T r ẻ e m s d s i n h

cổ

s ố lượ ng b ạ c h c ầ u lớn, k h o ả n g 2 0 . 0 0 0 / m m \ s a u đĩ g i á m d ầ n , m ộ t t u ổ i cịn 10.000/mm* và ổn đ ị n h

t u ổi 12. S a u k h i ă n . lao d ộ n g n ặ n g , t h á n g cuối thịi kỳ

cỏ

t h a i ỏ p h ụ nữ. s a u k h i đẻ, b ạ c h c ầ u hơi t ă n g . Khi đĩi. l ạ n h , b ạ c h c ầ u hơi g i ả m .

Các

h o r m o n t h y r o x i n , i n s u l i n l à m g i á m b ạ c h c ầ u cịn a d r e n a l i n , folliculin lại l à m t ă n g .

Loai (ngh»n/mm‘)Bạch cẩu Lồi (nghin /mnv)Bạch cấu Lợn lởn 20.000 Cứu 8.200

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 53 -54 )

×