0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

ỉ.2.1 B uồng trứng (ovarium) (hỉnh II.3 A)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 159 -163 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

ỉ.2.1 B uồng trứng (ovarium) (hỉnh II.3 A)

L à l u y ế n s i n h d ụ c c h í n h c ủ a n ữ giới, gồm h a i b u ồ n g n ằ m t r o n g hơ c h ậ u bé .

ha i p h í a (*ủa t ử c u n g . Là t u v ế n p h a . c h ứ c n ã n g n g o ại t i ế t là d ư ỡ n g t r ứ n g c h o t r ứ n g c hí n: c h ứ c n ă n g nội t i ế t là t i ế t r a h o r m o n s i n h d ụ c c ái o e s t r o g e n .

1.2. C â u t ạ o h ê s i n h d ụ c c á i ( h ì n h 11.2)

Hinh 11.2. Cảu tạo cơ quan sinh dục cái

1. Ong dẫn trứng (vịi Fallop); 2.Tử cung (Cơ từ cung); 3. Niêm mạc tử cung; 4. Bàng quang; 5. Xương mu; 6. Niệu đạo; 7. Âm đạo; 8. Âm vật; 9 Âm mơn; 10 Mơi bé; 1 1 . Mịi lớn; 12 . Phiễu vịi trứng; 13 . Buồng mu; 6. Niệu đạo; 7. Âm đạo; 8. Âm vật; 9 Âm mơn; 10 Mơi bé; 1 1 . Mịi lớn; 12 . Phiễu vịi trứng; 13 . Buồng

trứng; 14. Niệu quản. 15. c ổ tử cung; 16 Trực tràng; 1 7 . Hậu mơn

Đ ế n t u ổ i d ậ y t hì , mỗi b u ồ n g t r ứ n g cĩ h ì n h t r á i x o a n, d à i 3 - 4 c m, n ặ n g 5 • 6 g a m . S a u 35 tuổi , k í c h t h ư ớ c b ắ t đ ầ u g i ả m và s a u 50 - 55 tuổi (lúc h ế t k i n h ) t h ì teo lại. B u ồ n g I r ứ n g đ ượ c t r e o vào tử c u n g b ằ n g các d â y c h ằ n g v à m ộ t n ế p c ủ a m ạ c b ụ n g gọi là m ạ c t r e o b u ồ n g t r ứ n g . Q u a m ạ c tr eo , cĩ các d â y t h ầ n k i n h v à h ệ m ạ c h m ill c h ạ y vào. B u ồ n g t r ứ n g được bọc t r o n g m à n g liên k ế t sợi. T r o n g b u ồ n g t r ứ n g cĩ hai p h ầ n : p h ầ n vỏ v à p h ầ n tủy. Xen kẽ t r o n g en hai p h ầ n l à mơ l i ê n k ế t sợi xốp l à m t h à n h c h ấ t đ ệ m . P h ầ n t ủ y cĩ n h i ề u m ạ c h m á u v à b ạ c h h u y ế t , xốp h ơ n p h ầ n vỏ, cịn p h ầ n vỏ là nơi t ế b à o t r ứ n g chín. Cáo t ế b à o t r ứ n g non n a m dưới m à n g l i ê n k ế t và mỗi t r ứ n g ciược b a o bọc m ộ t lốp tơ b à o t h ư ợ n g l)ì. Mộ t t r ứ n g n o n cĩ t ế b à o t h ư ợ n g l)i b a o q u a n h l à m t h à n h n a n g t r ứ n g n g u y ê n t h ủ y (íblliculi o o p h o r i p r i m a r i i ) . ơ người, t ừ lúc ấ u t h ơ đ ế n t u ổi d ậ y thì cĩ r ấ t n h i ề u n a n g t r ứ n g n g u y ê n t h ú y : k h o ả n g 3 0 0 0 0 * •>00000. v ề s a u . đ a sơ các n a n g t r ứ n g n g u y ê n t h ủ y n à y t h o á i b iê n , chi cịn lại k h o ả n g 4 0 0 - 5 0 0 n a n g s ê p h á t t r i ể n d a y đ ú và cĩ k h á n ă n g đượ c t h ụ t i n h .

C a c t b h ạ t v

\ / T b tráng nguyên thuỳ Nhân —^ị-0 J r— Vùng trong suốt

Hinh 11.3. A. c ấ u tạo b u ĩ n g trứng (nhìn dưới kinh hiến vi); B. S ự chín và rụng trứng

( ịu ẳ t r ì n h t r ư ở n g t h à n h và chí n c ủ a t r ứ n g d i ê n r a n h ư s a u : Lớp t ế b à o t h ư ợ n g

bì b a o q u a n h t ế b à o t r ứ n g n on lúc đ ầ u chỉ cĩ m ộ t lớp t ế bào. s a u p h â n c h i a t h à n h n h i ề u lớp t ế b à o h ạ t . K h i n a n g t r ứ n g p h á t t r i ể n lớn dần, c ác t ế b à o h ạ t c ũ n g t i ê u b i ế n (lán. l à m x u ấ t h i ệ n c h í n h giữa n a n g m ộ t x o a n g c h ứ a đ ầ y dị ch n a n g . C á c t ế b à o h ạ t cịn líii í rỏ t h à n h một m à n g bọc ngồi, ( r o n g dĩ cĩ m ộ t nơi d à y h ơ n c h ứ a tê

ve s i c u l o s u s ) . M à n g b a o bọc n a n g t r ứ n g t r o n g s u ố t v à m ỏ n g . Khơi mơ liên k ế t x u n g q u a n h c ũ n g d à y l ên v à cĩ t á c d ụ n g b ả o vệ, xon k ẽ g i ữ a m à n g t r o n g s u ố t và k h ỏ i m ị liên k ế t l à m ạ n g m a o m ạ c h d à y . C h o d ế n k h i c hí n, n a n g t r ứ n g clạl k í c h t h ư ớ c k h o ả n g l c m . t ế b à o t r ứ n g b ê n t r o n g k h o á n g 0 . 1 5 - 0 s2 5 m m (là t ê b à o cĩ k í c h I Illicit' lớn n h ấ t t r o n g cơ thể). Đ ế n t u ổ i t r ư ơ n g t h à n h , t r o n g b u ồ n g t r ứ n g cĩ c h ứ a các n a n g t r ứ n g ỏ c á c giai đ o ạ n p h á t t r i ể n k h á c n h a u . N a n g t r ứ n g c h í n n ằ m s á t c ạ n h m à n g bọc b u ồ n g t r ứ n g . Khi t r ứ n g r ụ n g t h ì m à n g bọc b u ồ n g t r ứ n g v à n a n g : r ứ n g t á c h r a l à m c h o t r ứ n g , dị ch n a n g c ù n g m ộ t s ố t ế b à o h ạ t rơi v à o k h o a n g m à n g lĩt rồi q u a vịi F a l l o p e v à o t ứ c u n g . C h ỗ m à n g t á c h r a s a u k h é p lại. c ác t ê b à o t h ư ợ n g bì t r o n g n a n g c ị n l ại p h á t t r i ể n r ấ t m ạ n h b i ế n t h à n h t h ể v à n g ( c o r p u s l u t e u m ) . T hịi g i a n t ồ n t ạ i c ủ a t h ê v à n g t ù y t h u ộ c v à o việc t r ứ n g cĩ được t h ụ t i n h h a y k h ơ n g . N ế u t r ứ n g đ ư ợ c t h ụ t i n h , n ĩ t i ế p t ụ c p h á t t r i ể n lớn lê n v à t ồ n t ạ i đ ế n k h i s i n h đè. d ồ n g t h ị i t i ế t r a h o r m o n p r o g e s t e r o n . N ế u t r ứ n g k h ơ n g được t h ụ t i n h , nĩ t ồ n t ạ i k h ơ n g l â u v à t h o á i b i ế n n g a y .

1.2.2. V ịi tử cung, tử c u n g và âm dạo

V ề n g u ồ n gốíc, c ả 3 c ấ u t ạ o n à y đ ề u do s ự b i ế n đối c ủ a ố n g M u y l e m à t ạ o t h à n h : - Vịi t ử c u n g ( t u b a u t e r i n a ) là h a i ố n g d à i k h o ả n g 10 . 15cm, x u ấ t p h á t t ừ h a i p h í a c ủ a t ử c u n g , h ư ĩ n g s a n g h a i b ê n h ơ c h ậ u . H a i vịi nơi với t h à n h b ê n h ơ c h ậ u b é bởi d â y c h ằ n g r ộ n g cĩ n g u ồ n gốc t ừ m à n g lĩt k h o a n g b ụ n g . Mỗi vịi t h ơ n g với t ử

c u n g b ằ n g m ộ t lỗ h ẹ p cĩ đ ư ờ n g k í n h k h o ả n g 2 m m cịn d ầ u t ự d o dược, xịe t h à n h h ì n h p h ễ u (gọi là vịi F a l l o p e ) đ ể đ ĩ n t r ứ n g c h í n k h i r ụ n g r a k hỏ i n a n g t r ứ n g .

T h à n h vịi t r ứ n g dược c ấ u t ạ o bởi 3 lớp: n g o à i c ù n g là lớp li ên k ế t sợi. g i ữ a là lớp cơ t r ơ n v à t r o n g là m à n g n h ầ y với các t ế b à o t h ư ợ n g bì cĩ n h u n g ma o. C ử d ộ n g n h u đ ộ n g c ủ a cơ t r ơ n v à n h u n g m a o lớp t r o n g cĩ t á c d ụ n g c h u y ể n d ầ n t r ứ n g về t ử c u n g t r o n g t h ời g i a n t ừ 3 - 10 n g à y . T r ứ n g g ặ p t i n h t r ù n g (đi lê n t ừ t ứ c u n g ) đ ế t h ụ t i n h ở q u ã n g 1/3 p h í a t r ê n c ủ a vịi. - T ử c u n g (u te r u s ) T ử c u n g dược h ì n h t h à n h do s ự k ế t h ợ p c ủ a h a i p h ầ n cuối ơ n g M u y l e . Ớ d ộ n g v ậ t b ậ c c ao, c h ú n g k ế t hợp t h à n h t ử c u n g m ộ t s ừ n g cịn ở đ ộ n g v ậ l cĩ v ú t h ấ p n h ư g ặ m n h ấ m t h ì v ẫ n t ồ n t ạ i t ử c u n g h a i s ừ n g . T ử c u n g là m ộ t ố n g d à i k h o ả n g 7 - 8 c m ớ người, hời d ẹ t t r ư ớc s a u . n a m g i ữ a b à n g q u a n g p h í a t r ư ớc và t r ự c t r à n g p h í a s a u . N ĩ gồm 3 p h ầ n : p h ầ n đ ầ u ( h a y đ á y ), p h ầ n t h â n v à p h ầ n cổ t ử c u n g nối li ền vối â m đạ o. N g o ài c ù n g là lớp m à n g liên k ế t sợi m ỏ n g , t i ế p t h e o là lớp cơ t r ơ n gồ m c ác bĩ đ a n v à o n h a u t h e o n h i ề u h ư ớ n g , t ạ o t h à n h m ạ n g lưới d à y v à c h ắc , li ền với lớp cơ t r ơ n n à y ỉà m ộ t k h u n g l i ê n k ế t cĩ n h i ề u sợi đ à n hồi v à m ạ c h m á u . n h ấ l là các n h á n h t ĩ n h m ạ c h lớn. ' [ 'rong c ù n g là lớp m à n g n h ầ y m à u h ồ n g x e n k ẽ với c ác t ế b à o t h ư ợ n g bì h ì n h l ả n g t r ụ v à t u y ế n t i ế t c h ấ t n h ầ y . M ộ t sơ tê b à o t h ư ợ n g bì k é o d à i t h à n h c ác n h u n g mao.

Tu' c u n g dượ c t r e o t r o n g h ố c h ậ u b é bới các d â y c h ằ n g v à o t h à n h cơ t h ê ỏ ha i

p h í a , t r o n g (lĩ r ĩ c á c d â v c h ằ n g với b u ồ n g t r ứ n g và vịi t r ứ n g . VỊ t r i cị đ ị n h c ủ a tú l.rong hơ c h ậ u p h ụ t h u ộ c v à o các d â y c h ả n g v à s ự g ắ n liền voi á m dạo. T u y n h i ê n , nỏ cĩ t h ê di d ộ n g v ề các p h í a trước, s a u . t r ê n , h a i bên.

T ử c u n g là vxi q u a n đ ê t h a i l à m tố v à p h á t t r i ể n , đ ồ n g t h ời cĩ t á c ( l ụ n g co d ể

Lỏng t h a i r a ngo ài k h i s i n h đẻ. C h ứ c n ă n g n à y dược t h ự c h i ệ n n h i ề u l ầ n t r o n g dời soil}' ('á t h ể . T h ổ t í c h , t r ọ n g l ượ n g l ử c u n g dược t h a y dơi t h e o c h u k ỳ k i n h n g u y ệ t .

-

Ả m đ ạ o

Là một ố n g d à i k h o ả n g 8 - lOcm. hơi d ẹ p t h e o h ư ớ n g t r ư ớc s a u . Đ ầ u t r ê n nơi v à o r ổ t ư c u n g n h ư n g do k í c h t h ư ớ c r ộ n g h ơ n n ê n cơ t ử c u n g n h ư được l ồ n g v à o t r o n g và h ì n h t h à n h m ộ t vịm giới h ạ n â m đ ạ o về p h í a t r ê n . Đ ầ u dưới â m d ạ o m ỏ r a till p h ầ n t i ề n đ ì n h v à giới h ạ n với cơ q u a n s i n h d ụ c b ê n ng ồ i ( â m hộ) b ằ n g m ộ t m à n g t r i n h ( h y m e n ) . Đĩ là m ộ t m à n g m ỏ n g , cĩ lồ n hĩ ở g iữ a . S ự g i a o h ợ p l ẩ n d ầ u l i ê n s ẽ l à m m à n g r á c h r a v à t ạ o t h à n h sẹo.

A m đ ạ o dược: c ấ u t ạ o bởi 3 lớp: N g o à i c ù n g là lớp m ơ l i ê n k ế t sợi xơp. nơi á m đ ạ o với c ác cd q u a n x u n g q u a n h n h ư n i ệ u q u ả n , t r ự c t r à n g . Lớp n à y cĩ c á c b ĩ sợi đ à n hồi l ẫ n với t ế b à o cơ t r ơn. G i ữ a là lớp cơ t r ơ n k h á p h á t t r i ể n . P h ẩ n đ ầ u lớp cơ n à y nối l i ề n với cơ cố t ử c u n g. T r o n g c ù n g là lốp m à n g n h ả y d à y , cĩ lốp t ế b à o t h ư ợ n g bì n h i ề u t ầ n g p h ủ lên. M à n g n h ầ y k h ơ n g cĩ t u y ế n t i ế t m à c h ỉ cĩ r ả i r á c m ộ t

s ố n a n g b ạ c h h u y ế t . T r ê n m ặ t m à n g n h ầ y p h í a t r on g, cĩ n h i ề u n ế p n h ã n n g a n g , n h ấ t là p h ầ n dưới.

Cơ t r ơ n v à c ác y ế u t ố d à n hồi l à m c h o â m đ ạ o cĩ k h ả n ă n g €0 g i ã n r ấ t lớn. n h ấ t

là k h i s i n h dẻ.

Ị .2.3. Các bộ ph ậ n câu tạo bèn ngồi

C ác hộ p h ậ n c â u t ạ o b ê n n g o à i gồ m đơi mơi lớn, đơi mơi bé, â m h à n h v à các t u y ế n t i ề n đ ì n h â m đạo. C á c bộ p h ậ n n à y c ù n g với â m đ ạ o l à m t h à n h cơ q u a n g i a o

c ấ u Ng ồ i r a , cịn m ộ t b ộ p h ậ n c ấ u t ạ o r i ê n g b i ệ t n ằ m ở p h ầ n ngực, b ụ n g c ủ a d ộ n g v ậ t cái v à ngườ i l à t u y ế n vú.

Đ ỏi m ơ i lớ n (la b ia rnajora p u d e n d i)

Đ â y là b ộ p h ậ n t ư ớ n g đ ồ n g với b ìu c ủ a cơ q u a n s i n h d ụ c đực. Đĩ là h a i n ế p d a d à y . cĩ n h i ề u m ơ m ở v à t u v ế n n h ờ n , được nốì với n h a u ở p h í a t r ư ớ c v à s a u t ạ o t h à n h một. k h e dọc. M ặ t n g o à i p h ủ l ơn g t h ư a , đ ầ u p h í a t r ư ớc c h u y ể n t i ế p v à o m u h á n g . M ặ t t r o n g n h ẵ n , g i ố n g m ộ t m à n g n h ầ y .

- Đ ơi m ơ i bé (la m b ia rn in o ra p u d e n d i)

N ằ m k h u ấ t dướ i đơi mơi lớn t r o n g k h e dọc là đơi mơi bé. Đĩ là h a i n ế p d a m ỏ n g , m à u h ồ n g , c h ạ y s o n g s o n g với đơi mơi lớn n h ư n g n g ấ n hơn. Mơi bé k h ơ n g cĩ l ơng, c h ỉ cĩ t u y ế n n h ờ n . P h í a t r ư ớ c mơi b é giới h ạ n bởi m ộ t m ỏ m h ẹ p gọi là t i ề n đ ì n h â m đạo.

- T i ế n đ i n h â m đ ạ o (cesùhuluỉìỉ vuhỊÌnae)

P h ầ n t i ề n đ ì n h cĩ một lồ niộu q u a n p h ía in ỉị c và lỗ ẩ m (lạo p h í a s a u . Đơi l u y ế n t i ề n đ ì n h â m d ạ o ( t uy ế n Ba rtholini) tiỏt r a n h iồ u c h ấ t nh ờn l à m ư ớ t và t r ơ n â m dạo.

- Á m h à n h (clitoris)

Ả m h à n h cĩ n g u ồ n gốc tương dồng với t h ố h a n g t r o n g ngọc* h à n h . A m h à n h g ồ m ba p h ầ n : đơi c u ơ n g g ắ n vào n g à n h (lưới x ươ ng h á n g; p h ầ n t h a n là t h ể xốp v à p h ầ n c h ỏ m â m h à n h , t ư ơ n g đường vối quy d ầ u c ù a ngọc h à n h n h ư n g k h ơ n g cĩ c ấ u t ạ o t h ể h a n g m à c h ỉ là một mơ liên kết sợi chắc, c h ứ a n h i ề u m ạ c h m á u . do đ ĩ ả m h à n h k h ơ n g t ự c ư ơ n g l ên n h ư t h ể h a n g ngọc h à n h .

Ả m h à n h n ằ m p hí a trước khớp h á n g và k h u ấ t t r o n g m ỏ m t i ề n cỉình, t r ư ớ c lỗ n i ệ u q u ả n . Đ ầ u trư ớc hai mỏi bé p h ủ lên â m h à n h , t ạ o t h à n h b a o â m h à n h .

1.2.4. Tuyến vú

v ề n g u ồ n gốc, t u y ế n vú là t u y ế n d a do s ự bi ến đối c ủ a t u y ế n m ồ hơi m à r a . H o ạ t d ộ n g c ủ a t u y ế n vú cĩ liên q u a n c h ặ t c hẽ với chức n ă n g s i n h dục. Sơ đơi t u y ế n v ú p h ụ t h u ộ c v à o số* con sinh dẻ c ủ a t ừ n g lứa ở mỗi lồi. Các lồi ă n s â u bọ t h ư ờ n g

cĩ 7 - 11 đơi. ă n t h ị t 2 - 5 dơi. linh t rư ở ng 1 dơi. ơ ngươi, giai đ o ạ n đ ầ u c ủ a b à o t h a i cĩ 9 đơi (dưới 2 t h á n g ) , vê s a u tiêu biến d ầ n chỉ cịn lại đơi t h ứ 4 ( t ừ t r ê n x u ố n g )

t i ế p t ụ c t ồ n t ạ i và p h á t triển.

Mỗi dơi t u y ế n vú cĩ k h o á n g 15 * 20 t h ù y nhổ, đĩ là các t u y ế n s ữ a , mỗi t u y ế n s ữ a cĩ ơ n g d ẫ n t h ơ n g ra n ú m vú. Các t u y ế n s ữ a n ằ m q u a n h n ú m v ú . m ộ t số' â»ng d ẫ n c ủ a c á c t h ù y (lược c h ậ p lại t h à n h ơng c h u n g , do đĩ sơ lồ t r ê n n ú m v ú ít h ơn sơ t u y ế n . C h ấ t đ ệ m x u n g q u a n h các t u y ê n là mơ mỡ. Mơ n à y p h á t t r i ể n m ạ n h k h i đ e n tu ổi d ậ y th ì. ớ t u ổ i d ậ y thì, vú là một hì nh b á n n g uy ệ t , n ằ m t r ê n l ồn g n g ự c g i ữ a dơi x ư ơ n g s ư ờ n II I v à Ví, trước cơ ngực lớn và m ộ t p h ầ n c,ơ n â n g trước. V ú g ồ m t h â n , n ú m v à v à n h t h â m vú.

K h i cĩ t h a i vồ khi nuơi con. kích thước c ủ n g n h ư t r ọ n g lượ ng v ú p h á t t r i ể n m ạ n h . N ế u k h ơ n g cĩ hoạt đ ộ ng s i n h lý s in h dục. v ú teo d ầ n t h e o tưổi, k h ơ i c h ấ t mỡ đ ệ m t i ê u d ầ n , v ú cịn lại là mơ liên k ế t và ố n g tiết. S ự p h á t t r i ể n r ủ a vú d o h o r m o n sir lì d ụ c c á i đ i ể u k h i ể n.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 159 -163 )

×