0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Lớp dưới niêm mạc; 11 Đến tĩnh mạch cửa; 12 Đến hệ thống bạch huyết; 13 Cơ vịng; 14 Lớp thanh mạc; 15 Lớpcd học

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 130 -137 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

10. Lớp dưới niêm mạc; 11 Đến tĩnh mạch cửa; 12 Đến hệ thống bạch huyết; 13 Cơ vịng; 14 Lớp thanh mạc; 15 Lớpcd học

13 . Cơ vịng; 14. Lớp thanh mạc; 15. Lớpcd học

S ự h ấ p t h ụ b a o g ồ m h a i cơ c h ế c hí nh:

• S ự t h â m t h ấ u t h e o q u i l u ậ t v ậ t lý: c ác c h ấ t cĩ t r ọ n g lượ ng p h â n t ử t h í c h h ợp và nước sỏ đ ư ợ c k h u ế c h t á n q u a m à n g , t ừ nới cĩ n ồn g độ c ao đ ế n nơi cĩ n ồ n g đ ộ

Ví dụ: N ê u u ơ n g m ộ t lít. nước thì ch í s a u n ứ a gid. nước d ã (lược h ấ p t h ư 1/2 lít. - S ự v ậ n t ả i t í c h cực: t r o n g q u á t r ì n h này. vật c h ấ t cĩ t h ê đi n gượ c c h i ể u g r a d i e n n ồ n g đ ộ n h ư n g dồi hỏi sự c u n g c ấ p n n n g lượng v à các v ậ t tài.

S d dĩ r u ộ t n o n cĩ k h ả n ă n g h ấ p t h ụ h ầ u h ế t các c h ấ t d i n h d ư ỡ n g là d o c â u t ạ o đ ặ c b iệ t:

- N i ê m m ạ c r u ộ t n o n t à n g d i ệ n tích tiơp xúc với t h ứ c ă n lê n n h i ề u l ầ n n h ờ các n ế p g ấ p . N g ư ờ i t a t í n h được ti m ộ t đ o ạ n r uột dài 280cm. đ ư ờ n g k í n h 4 c m t h ì d i ệ n t í c h t i ế p x ú c b ì n h t h ư ờ n g là 3,3rrr n h ư n g (í t r o n g r u ộ t non, d i ệ n tí ch t h ự c t ế là lO rr r . n g h ĩ a l à t ă n g g ấ p 3 l ầ n do n i ê m m ạ c r uột cĩ n h i ề u n ế p n h ă n .

- Bể m ặ t n i ê m m ạ c lại được c ấu t ạ o bởi sơ lượng r ấ t lớn c á c l ơn g h ú t , d o vậv, d i ệ n t í c h t i ế p x ú c lại t ă n g lên một l ầ n n ữa , vào k h o á n g 30 l ầ n so với d i ệ n tí ch b a n đ ầ u . đ ạ t g ầ n lOOrrr.

Mỗi l ơ n g r u ộ t được c ấ u tạo n h ư s au : n go ài cùníỊ là lĩp t ế b à o b i ể u mơ. t r o n g l ị n g l ơ n g h ú t cĩ h ệ t h ố n g m ạ c h m á u. m ạ c h b ạ c h h u y ế t v à d â y t h ầ n k i n h .

P h ủ l ê n lớp b i ể u m ơ là c h ấ t n h ầ y đê b ả o vệ ( h ì n h 9.9). 5 . 2 . S ự h ấ p t h ụ p r o t e i n

P r o t e i n v à o cơ t h ề q u a t hức ă n được q u á t r ì n h tiêu h ĩ a cơ học v à h ĩ a h ọ c c h ế b i ế n t h à n h d ạ n g đ ơ n g i ả n là các acid a m i n .

C á c a c i d a m i n dược h ấ p t h u q u a lơng r u ộ t v à o m á u t h ơ n g q u a cơ c h ê v ậ n tải t í c h cực, rồi dượ c v ậ n c h u y ể n tới ga n. Người t a đ ã p h á t h i ệ n được v ậ t t ả i c h o các a c i d a m i n t r u n g t í n h , k i ề m và acid. T r o n g s ự h ấ p t h ụ n à y . r ấ t c ầ n s ự cĩ m ặ t c ủ a i o n N a + v à v i t a m i n B„. Ớ t r ẻ em, c ấ u t ạ o c ủ a bộ m á y t i ê u h ĩ a c h ư a h o à n t h i ệ n . T u y n h i ê n , n i ê m m ạ c r u ộ t n o n lại cĩ k h á n ă n g h ấ p t h ụ một s ố d ạ n g p r o t e i n t r o n g s ữ a m ẹ c h ư a đượ c p h â n giải t r i ệ t đ ể n h ư globulin, đồng thời h ấ p t h ụ c ác k h á n g t h ế t r o n g s ữ a mẹ .

M ộ t s ố n g ườ i t r ư ở n g t h à n h , ruột non c ũ n g cĩ k h ả n ă n g h ấ p t h ụ p r o t e i n dưới d ạ n g c h ư a p h â n g i ả i n h ư c ủ a lịng t r a n g t r ứ n g và một s ố ’ t h ứ c ă n k h á c . C á c p r o t e i n c h ư a p h â n g i ả i cĩ t h ể g â y hiộn t ượ n g dị ứng,

5. 3 . S ự h ấ p t h ụ g l u c i d

G l u c i d v à o cơ t h ể đ ã được e n z y m p h á n giải n g a y t ừ giai đ o ạ n ở m i ệ n g n h ị p t y a l i n t r o n g n ư ớ c bọt. s ả n p h ẩ m p h â n giái cuối c ù n g c ủ a glucid là các đ ư ờ n g đơn. M à n g c ủ a c á c t ế b à o biểu mơ t r ê n m ặ t n iê m mạc r u ộ t n o n cĩ c á c e n z y m d i s a c h a r i d a s e . C á c d ư ờ n g đớn do các e n z y m n à y p h â n gi ải s ẽ k ế t h ợp với c á c v ậ t t ải t í c h c ực v à o d ị c h nội b à o của tê bào b i ê u mơ. S a u đĩ, c ác đ ư ờ n g đ ơ n đượ c h ấ p t h ụ v à o m á u q u a h ệ t h ơ n g m ạ c h m á u c ủ a lơng h ú t và được v ậ n c h u y ể n đ ế n g a n .

Lipid và o cơ t h e được p h á n giài c h i n h tại tá t r à n g , ruột non. N h ị m u ơ i m ậ t .

liỊ)i(l (lược n h ủ t ư ơ n g hĩa. S a u dỏ. lại n h ờ muối mật. và e n x y m l i p a s e c a t n h ỏ m ộ t t ấ n n u a rồi hị a t r o n g nước dưới d ạ n g cấ(' mi xon. Cuối cùng, h ì n h t h à n h a c i d béo t ự

do và m o n og lv c er id . Hai s á n p h ẩ m n à y h ấ p t h ụ vào m à n g q u a q u á t r ì n h t h ấ m t-hâu. ơ đ â y c h ú n g được tái t ổ n g hợp t h à n h tri glyéerid. T ừ đĩ c á c lipid

được

h ì n h t h à n h v à đượ c h ấ p t h ụ vào b ạ c h h uyế t . S a u q u á t r ì n h vận c h u y ể n q u a m ạ c h b ạ c h h u y ế t , lipid c ủ a cơ t h ể đ ổ v à o d ịn g m á u ờ t ĩ n h m ạ c h dưới đ ị n v ù n g n g ự c v à đượ c

p h â n phơi đi k h ắ p các p h ầ n cơ thệ. Lượng mỡ t h ừ a sẽ được d ự t r ữ t r o n g c ác t ê b à o mỡ dưới da.

5.4 . S ự h ấ p t h ụ lip icl ( h ìn h 9.10)

C á c phân tử acid béo và

monoglycerid tự do V J - ...

Vi nhung mao

Hinh 9.10. S ự hấp thụ lipỉd

5. 5. S ự h ấ p t h ụ c á c v i t a m i n

T r ừ m ộ t sơ" t r ư ờ n g hợp, h ầ u h ế t các v i t a m i n được h ấ p t h ụ t í c h c ực bơi t ế b à o n i ê m m ạ c r u ộ t m à k h ơ n g c ầ n s ự biến đổi h ĩ a học nào.

V i t a m i n Bj p h ẳ i được p h o s p h o r y l hỏa và chỉ được h ấ p t h ụ t ố t k h i ă n v à o c ù n g t h ứ c ă n . V i t a m i n B l2 chỉ được h ấ p t h ụ khi k ế t hợp với m ộ t p r o t e i n đ ặ c b i ệ t gọi là " yếu t ố nội". Cá c v i t a m i n t a n t r o n g mỡ c ầ n cĩ muơi mậ t. N g ườ i t a c ũ n g đ ã p h á t h i ệ n c á c v ậ t t ả i ch o v i t a m i n D là a d d folic.

5.6. S ự h ấ p t h ụ m u ố i k h o á n g

C ác m u ơ i k h o á n g h a v c h ấ t vơ cơ nĩi c h u n g được h ấ p t h ụ dưới d ạ n g i o n t h ơ n g q u a cơ c h ế v ậ n t ả i tí ch cực. Người t a đ ã p h á t h i ệ n các v ậ t t ả i c ủ a Ca, K, Fe, Zn. Ion N a + được h ấ p t h ụ bởi cả h a i cơ c h ế k h u ế c h t á n và tí ch cực. C á c ion h ĩ a t r ị 2 h ấ p t h ụ c h ậ m h ơn c ác ion cĩ h ĩ a trị 1. Ion M g 2+ liều cao sẽ ứ lại ở r u ộ t l à m t ă n g s ự h ú t

n ư ớ c v à o r u ộ t g â v c à n g ruột, do đĩ l à m l ã n g n h u dộng, g â y ía c h ả y , vì v ậ y được d ù n g l à m t h u ố c t ẩ y ruột, chống t áo bĩn. Các í o n â m t h ư ờ n g được h ấ p t h ụ t h ụ d ộ n g t h e o các ion dương.

5 . 7 . S ự h ấ p t h u n ư ớ c

N ước đượ c h ấ p t h ụ b ằ n g cơ c h ế tích cực ồ r u ộ t già. Cịn ớ r u ộ t no n. n ư ớ c được

h ấ p t h ụ t h ụ đ ộ n g t h e o các c h ấ t h ị a t an. ĩ lá t r à n g , nước k h ơ n g được h ấ p t h ụ . 5 . 8 . S ự đ i ể u h ị a h ấ p t h u

K í c h t h í c h t h ầ n kinh giao c ả m làm g i ả m h ấ p t h u , ngược lại, kí ch t h í c h t h ầ n k i n h p h ĩ g i a o c ả m l à m t ăng h ấ p t h u c ủ a ruột.

Sở dĩ n h ư v ậ y là do giao c ảm gây co m ạ c h , g i ả m l ư u lượ ng m á u tới r u ộ t , t r á i lại. p h ĩ g i a o c ả m g â y giãn mạch; l à m t ă n g l ư u l ượ n g m á u tới r u ộ t . N h ư vậy, s ự h ấ p t h u p h ụ t h u ộ c c h ủ yế u vào lưu lượng m á u tới r u ộ t : lưu l ư ợ n g m á u t ă n g , h ấ p t h u t ă n g : l ư u l ư ợ n g m á u giảm, h ấ p t h u g iả m. Ờ t u ổ i già. h ấ p t h u k é m do lưu l ư ợ n g m á u đ ế n r u ộ t g i ả m .

M ộ t s ố c h ấ t n h ư hormon vỏ t u y ế n t r ê n t h ậ n , t u y ế n giáp, t u y ế n t ụ y ( i n s u l i n ) c ũ n g l à m t ă n g s ự h ấ p t h u ỏ ruột.

S ự h ấ p t h u cịn p h ụ thuộc b ả n c h ấ t hĩa học c ủ a các c h ấ t d i n h dưỡng. T ỷ l ệ các c h ấ t t r o n g k h ẩ u p h ầ n thức ă n c ũ n g ả n h h ư ở ng . Với m ộ t t ỷ lệ t h í c h h ợ p g i ữ a p r o t e i n , lipid, g l uc i d và tỷ lộ c â n đối các loại a c i d a m i n t r o n g k h ẩ u p h ẩ n s ẽ t ạ o đ i ể u k i ệ n t h u ậ n lợi ch o sự h ấ p thu.

C ư ờ n g độ h ấ p t h u các c h ấ t c ũ n g k h á c n h a u v à t h a y đổi q u a t ừ n g đ o ạ n r u ộ t . N h i ệ t độ mơi t rường, sự v ậ n đ ộn g t h ể lực c ủ a cơ thể. y ế u tơ" t â m lý... c ũ n g ả n h h ư ở n g đ ế n c ư ờ n g độ h ấ p thu.

C á c b ệ n h lý v ề r u ộ t non làm ả n h h ư ơ n g đ ế n q u á t r ì n h h ấ p t h u .

6. S ự TIÊU HĨA ở RUỘT GIÀ (INTESTINUM C R AS S UM )

6 . 1 . C â u t ạ o

R u ộ t g i à là đ o ạ n cuối c ù n g c ủa ố ng ti êu hĩa. n g ắ n h ơ n r u ộ t n o n n h ư n g t i ế t d i ệ n lại lớn h ơn . Ở người, r uộ t già dài k h o ả n g 1,5 - 2 m và được c h i a r a l à m b a p h ầ n : m a n h t r à n g , k ế t t r à n g và trực t r àn g.

R u ộ t n o n t h ơ n g với ruột già t ại r a n h giới g i ữ a m a n h t r à n g v à k ế t t r à n g . G i ữ a r u ộ t n o n v à r u ộ t già cĩ van hồi m a n h ( v a lv ul a ileocaecalis) g i ữ c h o c á c c h ấ l ỏ r u ộ t già k h ơ n g rơi n g ượ c t rở lại r u ộ t non.

6.1.ỉ . M anh tràng (caecum)

L à m ộ t đ o ạ n n g ắ n k h o ả n g 6 - 8cm Lính t ừ c h ỗ r u ộ t n o n đ ổ vào. P h í a d ầ u b ị t k í n. cĩ mọc r a m ộ t đ o ạ n n gắ n h ìn h giun gọi là r u ộ t t h ừ a ( a p p e n d i c e v e r m i f o r m i s ) , đ ượ c coi là di t í c h cịn sĩt lại c ủa q u á t r ì n h t i ế n h ĩ a ở người v à v ượn người. R u ột t h ừ a d à i k h o á n g 7 • 8cm và dường k í n h o.õ - lc m.

6.1.2. Két tràng {colon)

Kế t t r à n g gồ m b a đ o ạ n uốn cong h i n h ch ử ư ngiMc t r o n g 0 b ụ n g . Đ o ạ n t ừ hơ

c h ạ n p h ả i (li lên gĩc g a n là kết; l.ràng l(*n. Đ o ạ n ti ếp tlìro vát. n g a n g q u a g a n , d ạ d à y Si.ing b ẽ n t r á i !à k ế t t r à n g n g a n g . Đoạn t.hử ba (Ịuặt theo l)ị t r á i x u ố n g h ơ c h ậ u t r á i là k ế t t r à n g x u ốn g. 0 p h ầ n cuối cùng, k ế t t r à n g xuống uốn k h ú c h ì n h c h ữ s , c h u i

VJK) hơ c h ậ u b é gọi là đ o ạ n r u ộ t s i g m a nơi với t r ự c t ràng.

6.1.3. Trực tràng (ỉntestinum rectum)

T r ự c t r à n g d à i k h o ả n g 15 • 20cm. nơi liên với h ậ u mơn ( a n us ) .

ơ h a i đ o ạ n t r ê n , t h à n h r u ộ t già c ấ u t ạ o k h á c với r u ộ t n on , lớp cơ t r ơ n dọc k h ơ n g p h â n b ơ ' đ ề u m à t ậ p t r u n g t h à n h h a d ả i c á c h đểu n h a u , mỗi d ả i r ộ n g k h o á n g l e m . N i ê m m ạ c r u ộ t g i à c ũ n g cĩ c ấu tạo đơn g i à n v à mong h ơ n r u ộ t n o n , n i ê m m ạ c k h ơ n g cĩ n h u n g ma o. R u ộ t già k h ơ n g ti ết dị ch tiêu hĩa m à c h ỉ t i ế t r a c h ấ t n h ầ y đ ể b ả o v ệ n i ê m mạ c . T r o n g r u ộ t gi à cĩ hệ vi s i n h v ậ t r ấ t p h á t t r i ể n . R i ê n g t r ự c t r à n g , lớp cơ dọc p h â n b ố đ ể u k h ắ p x u n g q u a n h . Tới h ậ u mơn. lớp cơ v ị n g d à y l ê n t ạ o t h à n h v ị n g cơ t h á t t r o n g cơ t rơn, phía tigồi lại cĩ mộ t vịng cơ t h ắ t n g o à i c ấ u t ạ o t ừ

cờ v â n c ủ a c ác cơ v ù n g đ á y c h ậ u . 6. 2. S ự c o b ĩ p c ủ a r u ộ t g i à

ơ r u ộ t già. chi cĩ c ử đ ộ n g n h u đ ộ ng v à p h ả n n h u dộng. C ủ đ ộ n g n h u đ ộ n g t ừ t r ơ n ( p h í a r u ộ t n o n) x u ố n g h ậ ư m ơ n ở r u ộ t gi à k h ơ n g m ạ n h . T h ư ờ n g t r o n g m ộ t n g à y , cĩ một h o ặ c h a i c ử đ ộ n g n h u độn g m ạ n h đê d ồ n các c h ấ t b ã x u ố n g t r ự c t r à n g . C ử (ỉộng p h à n n h u d ộ n g c ủ a r u ộ t già lại m ạ n h hơn, n h ấ t là đ o ạ n k ế t t r à n g l ê n b ê n p h ả i . C ử đ ộ n g n à y l à m cho s ự t ồ n lưu các c h ấ t t r o n g r u ộ t già k é o dài. C á c c ử đ ộ n g c ủ a r u ộ t gi à do k í c h t h í c h t ạ i c h ỗ song, h ệ t h ầ n k i n h và n h ữ n g xúc c ả m m ạ n h c ù n g cĩ ả n h h ư ớ n g đ ơn n h u đ ộ n g r ủ a r u ộ t pi à.

6. 3. H ệ v i s i n h v ậ t c ủ a r u ộ t g i à

H ệ vi s i n h v ậ t t r o n g r u ộ t g ià r ấ t p h á t t r i ể n . 40% t r ọ n g l ư ợ n g p h â n k h ơ ỉà x á c vi s i n h v ật . Vi k h u ẩ n t r o n g r u ộ t g ià len me n cấc m o n o s a c a r i t v à a cid a m i n k h ơ n g được h ấ p t h u ở r u ộ t n o n , t ạ o t h à n h các acid n h ư a xeti e, lactic, butyri c.. .; các c h ấ t k h í n h ư

CO.J. C H ị, H 2S...; các c h ấ t độc n h ư c a d a v e r i n , p u t r e s s i n , indol. s ca t ol , m e c a p t a n . . . l à m cho p h â n cĩ m ù i thối. K h í N H , c ũ n g clược s i n h r a ở đ â y rồi được h ấ p t h ụ v à o

m á u , q u a y về g a n v à dược t ổ n g hợp t h à n h u r e đ ể t h ả i ra ngồi (do vậ y, t r o n g c h ứ n g xơ g a n , NH.ị h u y ế t t ă n g , g â y c h ứ n g a m o n i h u y ế t ) .

Cĩ m ộ t s ố vi k h u ẩ n t ổ n g hợp dược v i t a m i n K, B 12 ở r u ộ t già. Do k h ả n ă n g h ấ p

t h u c ủ a r u ộ t già k h ơ n g lổn n ê n p h ầ n lớn c h ấ t được tố ng hợp s ẽ được t h á i r a n g o à i t r ừ v i t a m i n K ( kh i d ù n g n h i ề u k h á n g s i n h đ i ể u trị, hệ vi k h u ẩ n c ủ n g bị t i ê u d i ệ t l à m g i ả m l ư ợ n g v i t a m i n K. d ẫ n tới k h á n ă n g m á u k h ĩ đơng).

6. 4. D ị c h r u ộ t g i à D ịc h r u ộ t già k h ơ n g cỏ e n z y m t i ê u h ĩ a m à c h ỉ cĩ c h ấ t n h à y d ê b ả o vệ n i ẽ m m ạ c c ủ a c h í n h n ĩ m à thơi. T r o n g c h ứ n g v i ê m r u ộ t già. c h ấ t n h ầ y đ ư ợ c t ă n g t i ế t , t ạ o t h à n h t ừ n g k h ơ i r a t h e o p h â n . 6 . 5. S ự h ấ p t h u

r u ộ t g i à

K h i t h ứ c ă n x u ố n g đ ế n r u ộ t già t h ì p h ầ n lớn c ác c h ấ t d i n h d ư ờ n g d ã đ ư ợ c h ấ p t h ụ h ế t ở r u ộ t n o n s on g, r u ộ t già, n h ấ t là đ o ạ n đ ầ u c ủ a nĩ. cĩ k h á n ă n g h ấ p t h u n ư ớ c q u a cơ c h ế t íc h cực với sơ l ư ơ n g k h ơ n g h ạ n c hế. N h ị v ậ y m à c ác c h ấ t b ã bị cỏ đ ặ c lại đê c h u y ể n t h à n h p h â n , d ư a x u ố n g t r ự c t r à n g d ể t h á i r a n g o à i q u a h ậ u mơ n.

T r ư ờ n g h ợ p bị n h i ễ m độc t h ứ c ă n , c ử đ ộ n g n h u d ộ n g t ă n g lên, đ ẩ y n h a n h các c h ấ t c ặ n b ã r a n g o à i c ù n g với c h ấ t độc, nước c h ư a dược h ấ p t h ụ do đĩ p h â n n á t h oặ c lỏng, g â y h i ệ n t ư ợ n g ỉa c h ả y . N gược lại, k h i p h â n n ằ m lại t r o n g r u ộ t g i à l â u h ơn b ì n h t h ư ờ n g do c ử đ ộ n g n h u đ ộ n g y ế u , đo l ị ng r u ộ t bị c h è n é p h o ặ c n h ị n d ạ i tiện. .. , p h â n s ẽ đ ặ c v à g â y h i ệ n t ư ợ n g t á o bĩn.

N g o à i r a , t h e o cơ c h ế k h u ế c h t á n , r u ộ t già c ũ n g h ấ p t h u c á c c h ấ t cịn s ĩ t l ạ i n h ư g l u c os e, a c i d a m i n , v i t a m i n . T u y c ư ờ n g độ h ấ p t h u k é m n h ư n g do các c h ấ t b ă t ồ n t ạ i t r o n g r u ộ t g ià l â u n e n sơ" l ư ợ n g c ác c h ấ t h ấ p t h u được c ủ n g cĩ ý n g h ĩ a . Ng ười t a lợi d ụ n g k h ả n ă n g n à y đ ể t h ụ t t h ứ c ă n q u a h ậ u m ơ n v à o r u ộ t già đ ể n uơ i n g ưị i b ệ n h t r o n g n h ữ n g t r ư ờ n g h ợp k h ơ n g à n u ố h g b ì n h t h ư ờ n g dược.

M ộ t s ố loại t h u ố c n h ư t h u ố c ngủ, k h á n g s i n h. .. c ủ n g được h ấ p t h ụ q u a r u ộ t già, do v ậ y , cĩ t h ể đ ư a t h u ố c q u a h ậ u m ơ n t r o n g n h ữ n g t r ư ờ n g h ợp đ ặ c biệt.

6. 6. P h â n v à s ự t h ả i p h â n

6.6.1. S ự tạo phân

S a u k h i được h ấ p t h u nước, c ác c h ấ t c ặ n b ã cơ đ ặc lại t h à n h p h â n v à t h ả i r a n g o à i q u a h ậ u mơ n. Mỗi n g à y , m ộ t n g ườ i t r ư ở n g t h à n h t h ả i r a n g o à i k h o ả n g 1 5 0 g r p h â n , t r o n g đĩ 6 5% là nước, 35% là c h ấ t r ắ n g ồ m các s ả n p h ẩ m b à i t i ế t n h ư c ác c h ấ t h ị a t a n t r o n g e t h e r 15%, hợp c h ấ t cĩ n i t ơ 5%, các c h ấ t vơ cơ 15%, xá c vi s i n h v ậ t .. .

T h ứ c ă n v à o cơ t h ể được t i ê u h ĩ a v à h ấ p t h u t ừ 80 - 100%. do đĩ. t r o n g d i ề u k i ệ n b ì n h t h ư ờ n g , t r o n g p h â n k h ơ n g eĩ h o ặ c cĩ r ấ t í t lượ ng t h ứ c ă n do k h ơ n g được h ấ p t h u . T h à n h p h ầ n c h í n h t ạ o p h â n là c ác t ế b à o n i ê m m ạ c r u ộ t b o n g r a . d ị c h t i ê u h ĩ a v à vi k h u ẩ n p h á t s i n h t r o n g ố n g t i ê u hĩa. Do vậy, cĩ t h ể nĩi s ự t ạ o p h â n đ ã đượ c b ắ t đ ầ u n g a y t ừ r u ộ t n o n và t h à n h p h ầ n c ủ a p h â n í t p h ụ t h u ộ c v à o t h à n h p h ầ n t h ứ c ă n b a n d ầ u . R u ộ t g i à là nới h o à n t h à n h s ự tạo p h â n đ ê t h ả i r a n g ồ i .

6.6.2. S ự th ả i phân

T h ả i p h â n q u a đ ộ n g t á c đ ạ i t i ệ n là m ộ t p h ả n xạ k h ơ n g đ i ề u k i ệ n g â y co b ĩp cơ t r ơ n t r ự c t r à n g v à m ơ cơ t h ắ t h ậ u mơ n.

Khi n i ê m m ạ c t r ự c t r à n g bị kích t h í ch , các x u n g h ư ớ n g t â m t r u y ề n vế c h t u x a m cun t ú y s ơ n g <) (loạn c ù n g , nơi x u ấ t p h á t đ á y c h ậ u t h u ộ c t h ầ n k i n h p h ĩ g i a o c á m . (Yỉr x u n g li l â m (ten t r ự c t r à n g g â y co bĩp m ạ n h các cơ trrin. m ỏ cơ t h ắ t h ậ u mơ n,

tlồng tlìịi cĩ s ự phối hỢ]) với s ự co cơ t h à n h b ụ n g đ ế (lay p h a n r a ngồi.

T r o n # n g à y , r u ộ t g i à cĩ m ộ t v ài đợt cử đ ộ n g n h u d ộ n g dơ d ồn p h â n t ừ r u ộ t già x u ố n g t r ự c t r à n g . Khi á p lực do l ư ợ ng p h á n tí ch t ụ t ă n g s ẽ kích t h í c h n i ê m m ạ c t r ụ v t r à n g v à p h a n x ạ đ ạ i t i ệ n x ả y r a , t h ư ờ n g c hỉ m ộ i lần.

Cổ m ộ t b ệ n h b ẩ m s i n h là t h o á i h ỏ a đ á m rối t h a n k i n h () t h à n h đ o ạ n r u ộ t g i à

s i g m a l à m c h o c ử d ộ n g n h u d ộ n g k h ơ n g l a n tới t r ự c t r à n g , p h ả n ứ d ọ n g t r o n g r u ộ t £Ìà, g â y hội c h ứ n g p h ì n h ruột. già.

ị h ậ u m ơ n <•<> h a i v ị n g cd t h ấ t là ro' Lrơn và cơ vâ n. k h i n i ê m m ạ c t r ự c t r ả n g bị kích t h í c h , d á n g lẽ p h á n x ạ mờ cơ t h ắ t x ả y r a n h ư n g n ế u ý m u ố n ( p h ả n x ạ cĩ d i ề u k i ệ n ) k ì m h ã m t h ì v ị n g cơ v â n s ẽ co v à d ĩ n g c h ặ t h ậ u m ơ n lại. S a u mộ t vài l ầ n t r ự c t r à n g co n h ư n g p h ả n xạ k h ơ n g x ả y ra, p h â n s ẽ bị các c ử d ộ n g p h á n n h u (lộng d ồn trị* lại đ o ạ n r u ộ t s i g m a l à m cho t r ự c t r à n g k h ơ n g bị kích t h í c h n ữ a và c ả m g i á c "mĩi r ặ n ” c ù n g m ấ t di. P h ầ n xạ d ạ i t i ệ n bị k ì m h à m h o à n t ồ n . N ế u c ứ t i ế p t ụ c ( l ù n g ý m u ơ n ức c h ế p h á n x ạ đ ạ i t i ệ n sị g â y h i ệ n t ư ợ n g t á o bĩn. í t t ậ p l u y ệ n v à v ậ n d ộ n g l à m g i ả m n h u đ ộ n g r u ộ t c ũ n g g â y h i ệ n t ư ợ n g t á o bĩn. Do vậy. k h ẩ u p h ầ n t h ứ c à n cĩ t ý ]ộ c h ấ t xờ t h í c h hợp. s ự l u y ệ n t ậ p v à v ậ n động, t h ự c h i ệ n p h ả n x ạ đ ạ i t i ệ n

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 130 -137 )

×