0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Sự ĐIỂU HỊA HÕ HẤP

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 104 -105 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

4. Sự ĐIỂU HỊA HÕ HẤP

H o ạ t đ ộ n g h ơ h ấ p được đ i ề u hịa nhị' h a i cơ chế: các p h á n x ạ t h ầ n k i n h và cơ chỏ t h e dịch. S ự đ i ề u h ị a n à y n h ằ m c u n g c ấp k h i () > và t h à i k h í C O j t h ư ờ n g x u y ê n ch o co' the, giữ v ữ n g s ự c á n b à n g nội mỏi t r o n g các h o ạ t đ ộ n g s ơ ng. Đ ồ n g thời đ á p ửĩìK n h ữ n g y ê u

cầu

d ột x u ấ t t r o n g các t r ạ n g t h á i h o ạ t độn g d ạ c bi ệt .

4 .1 .

Các

t r u n g k h u h ơ h ấ p

4.1.1. Trung khu ơ túy sổng

S ừ n g x á m t ủ y s ơ n g c ủ a đ ố t cỏ 3 -

A

p h á t các d â y điểu k h i ể n cơ h o à n h . S ừ n g x á m t ủ y ố n g

đ o ạ n n g ự c p h á t các d â y (liều k h i ể n (’(í l i ê n s ư ờ n .

4.1.2. Trung khu ử hành tủy vả cấu Varol (hình 8.5A)

- T r u n g k h u h í t và o và t h ở r a n ằ m

(i

p h n n cláv r ủ a n ã o t h ấ t t h ứ 4, hơn c ạ n h p h ầ n h ú t l ơ n g c ủ a h à n h túv.

- T r u n g k h u đ i ề u h ị a Ì

1

Ơ h ấ p a p n e ư s t i c và p n e u m o t a x i c n ằ m

c\

c ẩ u Varoi.

T r u n g k h u a p n e u s t i c

p h ầ n giữa c ầ u Vỉirol. cĩ liơn (Ịuan c h ặ t c h ẽ với s ự h í t vào. Kích t h í c h t r u n g klui n à y gã y r a một kiou t h ỏ đ ặc biệt: Lhơ v à o m ạ n h v à k é o d à i k h o ả n g 20 - 3 0 g i â y cịn t hớ r a yế u và n g a n t r o n g k h o ả n g 1 - 2 giây.

T r u n g k h u p n e u m o t a x i c ở p h ầ n t r ơ n c ầ u Varol. cĩ liên q u a n n h i ề u với t h ở

Tti

hơ n h í t v ào. K í c h t h í c h t r u n g k h u nàv. t ầ n s ố hơ h ấ p t à n g .

H a i t r u n g k h u n à y phơi hợp h o ạ t đ ộ n g va k iế m s o á t t r u n g k h u h í t vào, t h ỏ r a c ủ a h à n h t ủ y , l à m cho h o ạ t đ ộ n g hỏ h ấ p được n h ị p n h à n g v à t h í c h hợp hơn . B ì n h t h ư ờ n g , c á c t ế b à o t h ầ n k i n h c ú a t r u n g k h u hít vào h ư n g p h â n m ộ t các h t ự động, c á c x u n g t ừ d â y gửi x u ố n g t ủ y s ơ n g đ ế n các cơ h í t vập. g â v r a t á c đ ộ n g h í t vào. Đ ồ n g thịi gửi đ ế n t r u n g k h u thở r a và t r u n g k h u p n e u m o t a x ỉ c ở c ầ u V a r ol . Ph ổi c ă n g l ê n k í c h t h í c h v à o các t h ụ q u a n n ằ m t r o n g phổi, t ừ dây, các x u n g h ư ớ n g t â m t h e o d â y sơ"X về t r u n g k h u t h ỏ ra. Khi t i ế p n h ậ n x u n g c ủ a t r u n g k h ù lìít vào. t r u n g k h u t h ỏ r a c h u y ể n d ầ n s a n g t r ạ n g t h á i h ư n g p h ấ n đ ế n k h i n h ậ n t i ế p x u n g t ừ p h ố i t r u y ề n v ề t h ì t r u n g k h u t h ở r a được h ư n g p h ấ n h o à n to àn v à g â y r a đ ộ n g t á c t h ở r a . Đ ồ n g t hờ i l ại gửi x u n g s a n g t r u n g k h u h í t vào d ể ức chế. Đ ộ n g t á c t h ở r a c h ấ m d đ t . t r u n g k h u t h ở r a n g ư n g h ư n g p h ấ n và n g ư n g ức c h ế t r ư n g k h u h í t vào. T r u n g k h u h í t v à o l ại t ự đ ộ n g h ư n g p h ấ n và b ắ t d ầ u một c h u k ý thở mới.

C h u k ỳ h ơ h ấ p t i ế p d i ễ n m ộ t cách n h ị p n h à n g , để u đ ậ n được gọi là “n h ị p h o h ấ p cơ b ả n ”.

4.1.3. Vai trị của vỏ não

Dưới ả n h h ư ờ n g c ủ a vỏ não. p h ả n x ạ klìịng d i ề u k i ệ n d i ề u h ị a h ơ h ấ p x ả y r a n h ị p n h à n g ( n h ư p h ầ n t r ê n) . S o n g vổ n ã o rị n

tác d ụ n g g â y r a c ác p h ả n xạ h ơ h ấ p t ù y ý n h ư n í n t h ở c h ủ đ ộ n g m ộ t thời ginn c h ủ đ ộn g t hở r a liên t i ế p m ộ t t hời g i a n , h o ặ c k h i c ả m xú c m ạ n h c ủ n g l à m t h a y dối n h ị p h ơ h ấ p . T u y n h i ê n , "ý m u ố n " c hí cĩ giới h ạ n n h ấ t đ ị n h . Do vậy, cịn gọi hơ h ấ p là p h á n xạ " n ử a t ù y ý".

4.2. Sự điểu hịa thế dịch

S ự đ i ể u h ị a t h ể dịch dối với hơ h ấ p c h u yế u t h ơ n g q u a á p s u ấ t r i ê n g p h ầ n c ủ a 0 2 v à c o * . Cơ c h ế c ủ a s ự đ i ể u hịa n à y n h ư s au; t ạ i c u n g đ ộ n g m ạ c h c h ủ v à x o a n g đ ộ n g m ạ c h c ả n h cĩ các t ế b à o t h ụ c ả m h ỏ a học ( c h e m o r c c e p t o r s ) và t r o n g h à n h t ủ y cĩ t r u n g k h u n h ạ y c ả m h ĩ a học t i ế p n h ậ n x u n g t ừ các tê b à o t h ụ c ả m h ĩ a học vẽ ( c e n t r a l c h e m o r e c e p t o r ) ( h ì n h 8.5B).

4.2.1. Phàn áp 0 2 (p 0 2)

P h â n á p O.J g i ả m t r o n g m á u sẽ kích thích các t ế b à o t h ụ c ả m . C á c x u n g d ộ n g t r u y ề n v ề t ừ x o a n g đ ộ n g m ạ c h c ả n h q u a n h á n h H e r i n g c ú a d â y số’ IX, t ừ c u n g đ ộ n g

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 104 -105 )

×