0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

SINH LÝ SINH DỤC

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 163 -167 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

2. SINH LÝ SINH DỤC

M ặ c d ù s ự p h â n ly giới t í nh và p h á t t r i ể n q u a n s i n h d ụ c d ã x u ấ t h i ệ n srìm t ừ giai đ o ạ n b à o t h a i s o n g tính dục, cái chi t h ự c sự p h â n h ĩ a và hoạt đ ộ n g k h i các cá t h ể d ạ t đ ế n m ộ t độ tuổi n h ấ t địn h dược gọi là tuổi t h à n h t h ụ c về s i n h d ụ c (rịn gọi là t u ổ i c h í n s i n h dục). 0 người, đĩ là tuối d ậ y thì: n a m 14 - 16 tuổi, n ừ 13 - 15 tuổi. T u ổ i c h í n s i n h d ụ c t h a y dơi theo lồi, ịíìỏi t i nh , v ù n g khí h ậ u và (tiều k i ệ n sơng.

Vi d ụ ; (í x ử líinh rhi'ini Ị;(fn Mí nnnji. n ũ .-ỉf hì I lio'u \\i\ 11. s ú n # <f t h à n h t h i s d m h<ỉn

• > Iì6njĩ lli ỏn Với CMC loiu (lỏn^ V;ji h;p» J fi n ; 111 ỉ: bị 1 - 1.5 n a m : t h o •> * í)

i h ; m g : r h ỏ () - 8 l.lìâng: <Mill. (\v (ì tilling: lợn f> X i‘íì rỏ p h i .’ỉ t h á n g : c a m è . c h é p 1 n ă m .

Díu: đ i ế m c h u nt f c ủ a luĩi chi u s i nh (lục hì l.uyẽn sinh (lục đ ự c ( t i n h h o à n ) và cái (l)uồn^ t r ứ n g ) h o ạ t d ộ n g m ạ n h , liỏt r:i lỉhiÍMi horrnon sinh (ỉục. C á c đ ạ c d i ê m s i n h (lục t h ử c á p r ù n g x u á t hiện (láy đ ủ rõ rãiì^ hơn n h ư giọng nĩi. m ọ c lơ ng ớ m u , (ỉ n á c h , ỉ u y ê n v ú <> nữ p h á t t r i ến m ạ n h . \éủr nãy. Kiao tứ đực và g i a o t ử cái x u ấ t h i ệ n t r o n g t u y ế n s i n h (lục. người và (lộng v;)t bat (Inu cỏ hoại d ộ n g t ì n h d ụ c v à cĩ k h á n â n g s i n h s à n . Ờ n ữ giỏi x u ấ t h iệ n c h u ký k i n h ngu yệ t .

2 . 1 . S i n h lý s i n h d ụ c đ ự c

N a m giỏi và d ộ n g vặt dục h o ạ t (lộng s i nh dục q u a n h n a m h o ặ c t h e o m ù a . Đ ế n tuối c h í n s i n h đ ục . t i n h t r ị n g (giao tu' (lực) chín, các Luyến h o ạ t (lộng t i ế t d ị c h . Khi gi ao liỢ|>. m ộ t l ư ợ n g t i n h (lịch (tược p h ĩ n g vào â m (lạo 0 người, mỗi l ầ n x u ấ t t i n h k h o á n g 3 ml t i n h (lịch, s ố lượng Linh t r ù n g k h o á n g 60 * 120 t r i ệ u / m l . Khối l ư ợ n g t i n h i lị r h t h a y đối t h e o lồi, ví dụ: bị I * 5 ml; lợn 150 - 400 ml: n g ự a 50 - 100 ml: c ừ u 1.2 ml. Khi t i n h t r ù n g và o t ử c un g, c h ú n g di c h u y ề n lên vịi t r ứ n g ; ỏ n g ư ờ i , tốc (lộ v ậ n đ ộ n g c ủ a l i n h t r ù n g là 3 m m / p l u i t . các lồi gia s ú c k h o á n g 15 * 1 6 m m / g i ị . T i n h t r ù n g v ậ n đ ộ n g b ằ n g cách t ự q u a y đuơi. Mhiột độ và mơi t r ư ờ n g cĩ p H k i ề m v ế u ln d i ề u k i ệ n t h u ậ n lợi cho t i n h t r ù n g di dộng (pH ẵ m (lạo n ữ giới là 4,5 n h ư n g t i n h (lịch cĩ p h ả n ứ n g k i ể m p H - 7A nơn t r u n g hịa t h à n h p h ả n ứ n g k i ể m y ế u . n ế u k h ơ n g , t i n h t r ù n g s e clìêt rát. n h a n h ) .

T i n h h o à n g ồm r ấ t n h i ề u ơ ng s i n h tinlì. mỗi ỏ n g s i n h t i n h s ả n x u ấ t r a h à n g t r i ệ u l i n h t r ù n g . Đ a sơ d ộ n g vật h o a n g lià chí t r o n g m ù a xác đ ị n h t h í c h hợp. t i n h h o à n mới t ă n g t r ư ơ n g và tích cực s i n h l i n h t r a n g cịn binh t h ư ờ n g , t i n h h o à n bé và c h ỉ c h ử a t i n h n g u y ê n bào. ơ người, s ự s i n h l i n h xa y ra liên l ụ c t r o n g n ă m .

T ừ c á c t i n h n g u y ê n hào, q u á t r ì n h n gu võ n p h â n (mitosis) t ạ o r a cấc t i n h b à o c ấ p 1. T ừ t i n h b à o c ấ p 1. íịuá t r ì n h p h á n bào g iả m n hi ễ m (me ios is ) 1 v à 2 t ạ o r a 4 t i n h t r ù n g ( t h ự c c h ấ t p h â n bào g i a m n h i ễ m 2 là n g u y ê n p h â n x ả y r a r ấ t n h a n h Liếp ỉ h e o g i ả m p h â n 1). N h ư vậy. mồi l i n h t r ù n g m a n g mộ t n, k h i t h ụ t i n h , k ế t h ợ p với t r ứ n g c ù n g m a n g m ộ t n. tạo t h à n h hợp tử 2n ( h ì n h 1 1.4).

C ấ u t ạ o c ủ a t i n h t r ù n g ba o gồm: p h ẩ n d ầu . p h ầ n t h â n g i ữ a v à đuơi . T r o n g p h ầ n d ầ u n h ọ n cĩ n h ã n v à hao c h ứ a eiv/ym h i a l u r o n i d a s e (gọi là t h ể đ í n h a c r o s o m e ) . P h ầ n t h â n g iữa cĩ cốc m i t o c h o n d r i a . P h ẩ n đuơi h ì n h t h à n h m ộ t ơ n g n h ỏ b a o bọc sợi t r ụ c ( h ì n h 11.5).

Mỗ i n g à y , h a i t i n h h o à n cĩ k h á híìng s à n x u ấ t k h o á n g 300 t r i ệ u l i n h t r ù n g . T o à n bộ t h ịi g i a n p h á t s inh (giao l ử tliic) tin h t r ù n g l ừ l ầ n p h á n c h i a (lầu t i ê n clên k hi d ư ợ c pl ìõiì^ r a k h o á n g 72 giờ. ơ nhiội cỉộ '10 0. q u á t r i n h s i n h t i n h bị ức c he .

Quả trinh phát sinh trứng

(giao tử cải) Quá trinh phát sinh tinh trùng (giao từ đực) Thể cực thứ nhất ^ n n Thể cực thứ hai T ế bào nỗn n và 2n dùng để chỉ s ố lượng nhiễm s ắ c thể. ở người, n = 2 3 và 2n = 46 Hợp tử

S ự k i ể m t r a l ì o r m o n đối với s i n h lý s i n h d ụ c đ ực b a o g ồm: T h ù y t r ư ớ c t u y ế n vỏn Iiei r a l ì o r m o n k í c h k è t u y ế n (ICSI1 = i n t e r s t i t i a l cel] s t i m u l a t i n g h o r m o n e ) . C á c tỏ hà o k ẽ t u y ỏ n t ả n g r ư ờ n g h o ạ t d ộ n g và t i ê t r a h o r m o n t o s t o s t e r o n . Đ ế n lượt m ì n h , I.cstostoron kích t h í c h q u á t r ì n h s i n h t i n h v à c ác t u y ế n t i ế t r a c h ấ t cỉịch n h ầ y , đ ồ n g thời l à m p h á t t r i ể n các đ ặ c đ i ể m s i n h d ụ c t h ứ c ấ p ỏ n a m giới và d ộ n g v ậ t (lực, t á n g c u o n ^ s ự h n m m u ơ n t ì n h dục.

Nhân

Hinh 11.5. Cấu tạo tinh trùng

2. 2. S i n h l ý s i n h d ụ c c á i

2.2.1. S ụ h ìn h (hành trứng và chín

ơ người, b ấ t đ ầ u t ừ tuổi d ậ y th ì. h à n g t h á n g cĩ m ộ t t r ứ n g c h í n v à r ụ n g r a k hỏ i b u ồ n g t r ứ n g . M ộ t sơ t r ư ờ n g hớ p đ ặ c b i ệ t cĩ t h ể cĩ 2 h o ặ c n h i ề u t r ứ n g c ù n g c h í n và r ụ n g . T r ư ờ n g h ợ p n h ữ n g lồi đ ộ n g v ậ t đẻ m ộ t con mỗi l ứ a n h ư k hi , t r â u , bị, n g ự a , voi. . c ũ n g g i ơ n g n h ư v ậ y . C ị n c ác lồi đ ộ n g v ậ t đ ẻ n h i ề u c o n mỗi l ứ a t h ì do n h i ề u t r ứ n g c ù n g c h í n và r ụ n g m ộ t lầ n, c ù n g t h ụ t i n h t r o n g m ộ t l ầ n g i a o hợp. T ừ n o ã n n g u y ê n bào, q u a p h â n b à o n g u y ê n n h i ễ m c h o r a n o ã n b à o c a p 1. K h á c với s ự s i n h t i n h t r ù n g , n o ã n b à o c ấ p 1 s a u l ầ n p h â n b à o g i ả m n h i ễ m 1 c h o r a n o ã n b à o c ấ p 2 (n) và t h ổ . c ự c t h ứ n h ấ t (n). ơ l ầ n p h â n b à o 2 t i ế p t h e o , n o ã n b à o c ấ p 2 h ì n h t h à n h m ộ t t r ứ n g (n) v à t h ể cực t h ứ 2. N h ư vậy, t ừ n o ã n b à o c ấ p 1, s a u 2 l ầ n p h â n b à o liên t i ế p c hỉ c h o r a m ộ t t r ứ n g v à c á c t h ế cực.

T r ứ n g r ụ n g r a k h ỏ i n a n g t r ứ n g , rơi v à o x o a n g rồi dược p h ễ u c ủ a vịi t r ứ n g t h u n h ậ n và c h u y ể n v ả o vịi t r ứ n g đ ể t h ụ t i n h với t i n h t r ù n g .

S a u khi t r ứ n g r ụ n g , p h ầ n n a n g t r ứ n g p h á t t r i ể n t h à n h t h ổ v à n g v à t i ế t r a h o r m 0 n p rog e s t e r o n .

2.2.2. C hu kỳ dơng dục (hìn h 11.6)

H o ạ t d ộ n g s i n h d ụ c c ủ a d ộ n g v ậ t cái v à p h ụ n ữ t ừ t u ổi c h í n s i n h d ụ c dược b i ể u lìiộn b ằ n g c h u k ỳ d ộ n g d ụ c ( O e s t r u s ) . M ộ t c h u ký đ ộ n g d ụ c đượ c c h i a r a l à m 4 t h ịi kỳ: t h ịi kỳ t r ư ớ c đ ộ n g dục. t h ịi k ỳ đ ộ n g d ục . th ịi k ỳ s a u đ ộ n g d ụ c v à t hời k ỳ y ê n

t ĩ n h. 0 đ ộ n g v ậ t cĩ v ú ( t r ừ người vn l i n l ì t r ù ơ n ự ) k h ỏ n g ỉ)iến h i ệ n h a n g c h u k ỳ k i n h n g u y ệ t iTìà c hỉ cĩ n h ữ n g biơ n dơi () tư cunir. ;ím đ ạ o và h à n h vi s i n h (lục. Đ ộ n g vạt cái chi c h ị u g i a o p h ơi thịi kỷ đ ộn g đ ụ r . Riĩn<í ọ người và linh 1 rư ờng , (‘h u k ý cỉộn^ đ ụ c l)iêu h i ệ n b ằ n g c h u k ỳ k i n h ng uy ệ t, đĩ là s ự x u ấ t h u y ế t v à b o n g r?i c ủ a n i ê m m ạ c t ủ c u n g . M á u v à n i ê m m ạ c tử c u n g t he o á m d ạ o c h á y r a ngồ i ( t h ấ y ki nh ).

Sự phát triển của nang trứng

2 :Ệy

Rụng trứng

Thể vàng khịng hoại động vả teo lại

Thể váng

Hinlì 11.6. Chu kỷ kinh n guyệt ơ người

1 Nổng đỏ hormone tính theo đơn vi tư chọn. 2 C á c hiện tương trong buổng trứng;3 C ác hiện tương trong tử cung

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 163 -167 )

×