0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Liên hê gan ruột: B Cáu tao V! thể gan

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 125 -130 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

A. Liên hê gan ruột: B Cáu tao V! thể gan

MẠI là m ộ t (lịch lịng, t r o n g s uốt, cĩ m à u t h a y (Ini lừ x a n h d ề n v à n g t ù y t h u ộ c vao t h à n h p h ả n c ác s ă r tơ mật vn mức (lơ dặc. l ỗ ng khúc n h a u . M ạ t moi t i ê l r a cĩ |)H k i ế m , k h o a n g 8 - 8.6 cịn m ặ t ỏ tú) m ặ t cĩ |)H kh()íi:)g 7 - 7,6. T h à n h p h á n c ủ a dị ch m ậ t mới tiơl r a ( m ậ t g a n ) và mật t r o n g túi mặ t cụ t h ể n h ư s a u :

4.4.2. Thanh phàn va liiìh chat cùa mat

Thanh phẩn Mặt ỏ gan (%) Mặt ị túi (%)

Nước 98 89 Chát khỏ 2 1 1 Muối mật 0,7 6 S à c tỏ mật 0,2 2,5 Cholesterol 0.06 0,4 Muối vị cơ 0.7 0,8

N g o ài ra, t r o n g dịch m ậ t cịn m ộ t lượng lecithin, mỡ t r u n g t í n h v à c h ấ t t h ả i c ủ a cơ t h ể .

4 .4 .3 , S ụ h ìn h th ù n h và tác d ụ n g củ a cá c th à n h p h ấ n cù a d ịc h m ật

* Đơi vĩi q u á t r ì n h tiêu h ĩ a lipid, muối m ậ t cĩ vai trị đ ặ c b i ệ t q u a n t r ọ n g . Nĩ cĩ t á c d ụ n g n h ũ t ư ơ n g hĩa l ấ t cá lipid c ủ a t h ứ c a n ( h ì n h 9.8) đ ể c h o e n z y m l i p a s e cĩ k h ả n â n g p h â n gi ái lipid c h u y ể n t h à n h acid béo và glycerol. M u ơi m ậ t g i ú p ch o s ự h ấ p t h ụ các s ả n p h ẩ m ti êu h ĩ a (’lia lipid và các c h ấ t hịa t a n t r o n g lipid n h ư các v i t a m i n A. D. E, K.

C h ứ n g xơ g a n . v iê m g a n l à m g i ả m s ự t i ế t m ậ t c ủ a tế b à o g a n , k é o t h e o s ự g i ả m t i ê u h ĩ a lipid, l ư ợ n g lipiđ t r o n g p h â n t a n g . B ệ n h ké o dài g ả y t r i ệ u c h ứ n g t h i ế u các v i t a m i n nĩi t r ê n n g h i ê m trọng, n h ấ t là v i t a m i n K. Muơi m ạ t d ượ c h ấ p t h u t r ỏ lại ở r u ộ t s è q u a y lại g a n đ ể kích t hí c h g a n t n n g tiêỉ. m ậ t.

N g u y ê n liệu đ ể t ổ n g h dp muối ìTiạt. là c h o l es t er ol (lược g a n t ố n g h ợ p v à do m á u m a n g đ ơn g a n . Với s ự Lhnm gia c ủ a các acid a m i n , glyxin, t a u r i n v à s ự x ú c t á c c ủ a (•ác e n z v n i ơ m ạ n g nội bào, c h o l es t er ol c h u y ể n Ịìĩa t h à n h các a c i d m ậ t . C á c acid m ạ t glyeochol ic v à t a u r o c h o l i c k ế t hợp vối N a và K tạ o r a r á c m u ơ i m ậ t . d ĩ là ^ l y e o c h o l a t - N a và t a u r o c h o i a t - Na (hone K). - S ắ c tơ m ậ t lả s ả n p h ẩ m t h o á i hĩa c ủ a một p h a n h e m o g l o b i n . K h ơ n g rõ t á c d ụ n g t r o n g t i ê u h ĩ a c ủ a s ắc tơ m ậ t . N ế u g a n t i ế t m ậ t binh t h ư ờ n g , p h â n t h ư ờ n g cĩ m à u v à n g . C ị n t r o n g c h ử n g xơ g a n h a y tắ c m ậ t . s ắc tỏ k h ơ n g x u ơ n g r u ộ t , p h â n m à u n h ạ t n h ư n g l à m v à n g d a v à n i ê m mạc, n h ấ t là lịng t r ắ n g c ủ a m ắ t .

N g u y ê n li ệu t ổ n g hợp s ắc tổ m ậ t là b i l i r u b i n được h ìn h t h à n h d o H b t h o á i hĩa t r o n g c ác t ế b à o v ơ n g nội mơ. B i l i r u b i n liên k ơ t với a l b u m i n c ủ a h u y ế t t ư ơ n g v à (lược c h u y ế n vê g a n . T r o n g t ê b à o ga n. b i l i r u b i n t á c h khỏi a l b u m i n và li ên kết. với a c i d g l y e u r o n i e . cĩ t h ê h ị a t a n và bài l i ê t và o dịch m ặ t. Khi tới r u ộ t , m ộ t p h â n b i l i r u b i n liên kơt (lược hệ vi s i n h v ậ t <>' d â y c h u y ê n t h à n h s t ee o b i ỉ i n , c h ấ t liny t ạ o

m à u v à n g c ủ a p h â n . Cịn p h ầ n k h á c dược tái h ấ p t h u v à o m á n , p h ầ n lớn s ơ n à y trỏ’ vê g a n rồi lại t i ế t v à o m ậ t . p h ầ n nhĩ tới t h ậ n , bài t i ế t q u a nước tiếu.

- N h ữ n g c h ấ t b à i t i ế t t h e o m ậ t : C á c t ê b à o g a n cĩ k l ì à n â n g loại t h ả i m ộ t sơ c h ấ t lạ x â m n h ậ p v à o cơ t h ể n h ư : các vi k h u ẩ n , m ộ t s ố c h ấ t m à u q u a đ ư ờ n g m ậ t . - N h ữ n g t á c d ụ n g k h á c c ủ a m ộ t là: M ậ t gĩp p h ầ n t ạ o mơ i t r ư ờ n g k i ề m đ ê các e n z v m d ị c h t ụ y h o ạ t dộng. M ậ t l à m t à n g n h u d ộ n g r u ộ t , t ạ o d i ề u k i ệ n t h u ậ n lợi c h o t i ê u h ĩ a v à h ấ p t h u . M ậ t kích t h í c h t u y ê n t ụ y l à m t ă n g t i ế t d ị c h tụ y. M ậ t ức c h ê h o ạ t đ ộ n g c ủ a vi k h u ẩ n , c h ơ n g h i ệ n t ư ợ n g lên m o n , thơi r ữ a c ác c h ấ t ố r u ộ t .

© — Đấu Ưa nước tích điện ảm và — "đuơi" kỵ nước tích diện dương

Phân tử muối mật

C á c muối mật

o o o O " a O o ^ O " a O o ^ C á c micelle hịa tan o o 0 o

trong nước o o Q 0

B ề măt tích điện ảm của cảc giọt mờ nhỏ đẩy nhau

T u y m ậ t được các tơ b à o g a n s á n x u ấ t liên tục s ong n ế u kí ch t h í c h d â y t h ầ n k i n h sỏ X, s ự t i ế t m ậ t đượ c t a n g dicing, (’’h ấ t s ecret in c ũ n g t h a m g i a k í c h t h í c h l à m tí ing t i ế t m ậ t . S ự co b ĩ p c ủ a t ú i m ậ t dế đ â y mật xuốn g tá t r à n g c ũ n g d ư ợ c t ă n g c ư ờ n g t l ìơ n g q u a t h ầ n k i n h (dâ y s ố X) v à h o r m o n c h o l c s c y s t o k i n i n đo t á t r à n g t i ế t r a .

4 . 5 . D ị c h r u ộ t

4.5.1. S ự bài tiết dịch ruột

C á c t h à n h p h ẩ n c ấ u t ạ o n ê n dịch r u ộ t cĩ n g u ồ n gốc k h á c n h a u : - C á c t u y ế n B r u n n e r ơ t á t r à n g tiết r a c h ấ t n h a y . - C á c t u y ế n L i e b e r k ư h n n ằ m rái rác t r o n g n i ê m mạ c r u ộ t t i ế t r a n ư ớ c v à m u ố i vơ cơ. - C á c e n z y m t i ê u h ĩ a t h ì được t ổ n g hợp t r o n g c ác t ế b à o n i ê m m ạ c r u ộ t . K h i các t ế b à o n à y b o n g r a t h e o c h u kỳ b a n g à y m ộ t l ầ n v à bị p h á h ủ y s ẽ g i ả i p h ĩ n g c ác o n z y m v à o d ị c h r u ột . - C á c t ế b à o n h ầ y n ằ m x e n k ẽ t r o n g tê bà o n i ê m mạ c t i ế t r a c h ấ t n h ầ y . C h ú n g c ịn p h ố i h ợ p với t ư ơ n g b à o n ằ m dưới lớp n i ê m mạc, bài t i ế t r a k h á n g t h ể IgA.

L ú c r u ộ t rỗng , c h ư a cĩ t h ứ c ăn , dịch r u ộ t h ầ u n h ư k h ơ n g được t i ế t r a . K h i b ắ t đ ầ u cĩ "vị t r a p " t ừ d ạ d à y c h u y ể n s a n g t á t r à n g t h ì dịch r u ộ t c ũ n g b ắ t đ ầ u d ư ợ c t i ế t r a . ơ người, t r o n g 24, giị l ư ợ n g dịch r u ộ t được t iế t r a k h o ả n g 1 000ml .

4 .5 .2 . T h ả n h p h á n, tin h c h ấ t và tá c d ụ n g c ủ a d ịch ru ộ t

- Dị ch r u ộ t là m ộ t c h ấ t lỏng, r ấ t n h ớ t và đ ụ c do cĩ n h i ề u m ả n h v ụ n c ủ a t ế b à o n i ê m mạ c . Độ p H là 8,3.

* T r o n g t h à n h p h ầ n c ủ a dịch r u ộ t cĩ: + N ước c h i ế m 9 8%

+ C h ấ t vơ cơ 1% g ồm: các mu ơi k i ề m n h ư c a r b o n a t , p h o s p h a t , c l o r u a .

+ C h ấ t h ữ u cơ 1% gồm: c h ấ t n h ầ y m u x i n , m ả n h võ t ế bào, c á c e n z y m t i ê u hĩa. - T á c d ụ n g c h ủ y ế u c ủ a dị ch r u ộ t là các e n z y m . T u y n h i ê n , d ị c h r u ộ t c h ỉ cĩ t á c d ụ n g b ổ s u n g v à h o à n t h i ệ n c ho q u á t r ì n h t i ê u h ĩ a hĩa học c h ứ k h ơ n g t h ể t h a y t h ế đượ c c h o c ác d ị c h t i ê u h ĩ a k h á c . + T h u ộ c n h ĩ m e n z y m p h â n giải p r o t e i n cĩ:

A m i n o p e p t i d a s e cĩ t á c d ụ n g p h â n giải các c h u ỗi p e p t i đ b ằ n g c á c h c ắ t r ịi a ci d a m i n đ ứ n g đ ầ u N c ủ a c huỗi .

I m i n o p e p t i d a s e cĩ tác (lụng p h á n £Ìãi <*.'!(• chuồi b a n g c á c h c ắ t rời a r i d i m i n r a k h ỏ i c h u ỗ i . Acid i m i n t h ư ờ n g g ặ p là p roli n nơn e n z y m n a v cĩ t ê n t h ư ờ n g £ỌÌ là p r o l i l a s e .

C á c e n z y m t r i p e p t i d a s e và đipepLiđase 1*0 tác d ụ n g p h â n gi ải c ác t r i p e p t i đ và d i p e p t i d t h à n h a c i d aniin.

C á c e n z y m n u e l e a s o và n u c l e o t i d a s e cĩ t á c đ ụ n g p h â n gi ái c á c n uc l ei n. n u o l e o t i d t h à n h p e n t o s e , acid p ho sphor ic , các b a s e nitơ.

+ T h u ộ c n h ĩ m e n z y m p h â n giải lipid cĩ:

L i p a s e , p h o s p h o l i p a s e , c holes te rol - e s t e r a s e g i ơn g n h ư dị ch tụ y. C h ú n g p h â n g i ả i k h o ả n g 2 - 5% lượng lipid cịn lại do l i p a s e dịch t ụ y c h ư a t á c d ụ n g hết.

+ T h u ộ c n h ĩ m e n z y m p h â n giải glucid cĩ: M a l t a s e v à a m y l a s e giống n h ư dịch tụy.

S a c a r a s e cĩ t á c d ụ n g p h â n giải d ườ n g s a c a r o s e t h à n h g l u c o s e v à g a l a c t o s e . + P h o s p h a t a s e k iề m cĩ t á c d ụ n g p h â n giải t ấ t cả các p h o s p h a t vơ cơ v à h ữ u cơ.

+ E n t e r o k i n a s e cĩ tác d ụ n g h o ạ t h ĩ a t r y p s i n o g e n t h à n h t r y p s i n h o ạ t đ ộ ng .

4.5.3, S ự điếu hịa tiết dịch ruột

C á c t á c đ ộ n g t r ự c tiếp về cơ học và hĩa học ị r u ộ t g â y b à i t i ế t d ị c h r u ộ t t ự d ộ n g. Do vậ y, đ o ạ n r u ộ t n à o cĩ k í c h t h í c h t h ì đ o ạ n dĩ t i ế t dịch. Đ á m rối t h ầ n k i n h M e i s s n e r cĩ t h a m gia đi ều t i ế t q u á t r ì n h t ự đ ộ n g này.

N g o à i r a , c ác h o r m o n c ủ a ơ n g t i ê u h ĩ a n h ư s e c r e t i n , e n t e r o c r i n i n . d u o c r i n i n , p a n c r e o z y m i n , g a s t r i n . . . c ũ n g cĩ t ác clụng l à m t ă n g c ư ờn g t i ế t d ị c h r u ộ t . M o r p h i n ức c h ế t i ế t dị ch r u ộ t .

4 .5 .4. C á c p h ư ơ n g p h á p m ổ ru ộ t đ ế lấ y d ịc h n g h iên cứ u

- P h ư ơ n g p h á p T h vr v : c ắt rời một đ o ạ n r u ộ t rồi đ ư a đ ầ u p h í a dưới ( t í n h t ừ p h í a t á t r à n g ) r a n g o à i t h à n h b ụ n g và cơ"định lại. Cĩ t h ể lấy được d ị c h r u ộ t .

- P h ư ơ n g p h á p T h y r y * VVclla: c ủ n g c ắ t rời m ộ t đ o ạ n r u ộ t n h ư n g k h â u cơ đ ị n h c ả h a i đ ầ u c ắ t c ủ a đ o ạ n r u ộ t r a ngồi t h à n h b ụ n g . Cĩ t h ể .lấy được d ị c h r u ộ t t ừ đ ầ u dưới, đ ồ n g t hời cĩ t h ể n g h i ê n c ứ u cử đ ộ n g n h u đ ộ n g c ủa r u ộ t .

* P h ư ơ n g p h á p Pavlov: ơ n g cái t i ế n p h ư ơ n g p h á p c ủ a T h v r v - W e l l a b ằ n g c á c h l ại c ấ t đơi đ o ạ n r u ộ t đ ã c á t rời. nơi h a i đ ầ u tPUl với n h a u và k h â u cơ đ ị n h h a i đ ầ u dưới r a n g o à i t h à n h b ụn g. P hư ơ n g p h á p n à y lấy được dịch r u ộ t ở cá h a i đ ầ u .

5. S ự HẤP THỤ T R O N G R U Ộ T NON

5. 1. C â u t ạ o c ủ a l ơ n g r u ộ t ( h ì n h 9.9)

R u ộ t n o n là nơi d i ễ n r a s ự h ấ p t h ụ c hư y ế u (’ác c h ấ t d i n h d ư ỡ n g c h o t h ể s a u (Ịiỉá t r ì n h t i ê u h ĩ a co' họ c v à h ĩ a hoc. S ự h ấ p t h ụ là sự c h u y ể n v ậ n c ác c h ấ t t ừ t r o n g r u ộ t q u a n i ơ m m ạ c c ủ a n ĩ v à o m á n và b ạ c h h uyế t. Các c h ấ t d i n h d ư ỡ n g b a o g ồ m (lường g l u c o s e , a ci d a m i n , a c i d béo và glycerin, nước, muơi k h o á n g v à c á c v i t a m i n .

Các nhung mao

Mạch máu Đám rối TK

Hinh 9.9. c ấ u tạo của thành ruột và nhung mao

1 Biểu mơ nhung mao; 2. Mạng lưới mao mạch; 3. Mạch bạch huyết; 4. Sợi cơ; 5. Lớp chất nhầy;6 Tuyến Lieberkuhn; 7. C á c tế bào Paneth, 8 Lớp niêm mạc cơ; 9. Từ động mạch mạc treo tràng; 6 Tuyến Lieberkuhn; 7. C á c tế bào Paneth, 8 Lớp niêm mạc cơ; 9. Từ động mạch mạc treo tràng;

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 125 -130 )

×