0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Nhiệt độ cơ thể người là 37°c thì:

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 43 -46 )

- Khi bao no ãn chín, trứng rụnịi khĩi nang, các lỏ bào nang cịn lại bị nhiễm

Nhiệt độ cơ thể người là 37°c thì:

p = 0 , 3 X 0 , 0 8 2 X 3 1 0 = 7 , 6 a t m o t p h e

G i á t rị á p s u ấ t t h a m t h ấ u c ủ a m á u n g ườ i d a o đ ộ n g t r o n g k h o ả n g 7.6 * 8.1 a t m o t p h e . G i á t r ị n à y c h ú y ế u do c ác m u ơ i vơ cơ h ị a t a n ( p h ầ n c h í n h là mu ơi ă n N a O l ) t ạ o t h à n h . M ộ t p h ầ n n h ỏ do c á c p r o t e i n h ị a t a n t ạ o r a được gọi là á p s u ấ t k e o loại ( h a y á p s u ấ t t h ẩ m t h ấ u t h ể keo). A p s u ấ t n à y c h i ế m k h o ả n g 2 0 - 3 0 m m l [ g . ( t ư ơ n g đ ư ờ n g 1/30 a t m o t p h e ) .

T r o n g t h à n h m ạ c h m á u , cĩ c á c t h ụ q u a n n h ạ y c ả m với s ự t h a y đơi c*úa á p s u ấ t t h ẩ m t h ấ u . N ế u trĩ s ố’ t h a y đổi, l ậ p t ứ c m ộ t p h á n x ạ h ì n h t h à n h đ ê t ự đ i ể u c h í n h , giữ c h o á p s u ấ t t h ẩ m t h ấ u l uơ n l u ơ n h ằ n g đ ị n h . T í n h h ằ n g đ ị n h n à y đ ả m b ả o s ự t ồ n t ạ i b ì n h t h ư ờ n g c ủ a h ổ n g c ầ u t r o n g m á u , cho s ự ổn đ ị n h c ủ a dịch t h ể . c h o

cấc

q u á t r ì n h s i n h học d i ễ n r a t h u ậ n lợi. N g ư ị i t a ứ n g d ụ n g t í n h c h ấ t n à y d ể c h ế t ạ o r a các d u n g dị ch cĩ á p s u ấ t t h á m t h ấ u t ư ơ n g d ư ơ n g á p s u ấ t t h ẩ m t h â u c ủ a m á u gọi là “d ư n g dịch s i n h l ý ” n h ằ m :

- T i ế p nướ c v à c ác t h à n h p h ầ n m u ỗ i h ị a l a n cho cơ t h ể k hi cơ t h ồ m ấ t nước lúc t i ế n h à n h p h ẫ u t h u ậ t .

- L à m d u n g dị ch n u ơ i các c h ê p h ẩ m k h i t i ế n h à n h

cấc t h í

n g hi ệm c ấ p đ i ề n h o ặ c l a u r ử a các v ế t t h ư ơ n g .

C ác d ư n g d ị c h s i n h lý b a o gồ m c ác t h à n h p h ầ n :

(đơn vị tính g /lit)

Thành phần

Ringer

Lock

Tyrod

Đồng nhiệt

Biến nhiêt

NaCI

8.5-9

6-6,6

9.0

8.0

Kcl

0.2

0.1

0.2

0,2

CaCỈ2

0,2

0,1

0,2

0,2

NaHCOs

0,2

0,1

0.19

1.0

MgCI2

0.16

1.0

NaH?PO<

-

-

0,16

0,06

Glucose

- -

1.0

1,0

N l u ì n g ( lu n g (lịch n h ư t r o n g h à n ^ I r è n gọi là các ( l u n g (lịch "(l an g t r ư ơ n g ”. X h í i n ^ clun.u (lịch cĩ 1 hà nil p h á n cấc mu ối r a o h ơn gọi là d ư n g (lịch "líu t r ư ờ n g " cịn n l ù ỉ n £ ( lu n g liịrh cĩ t h à n h p h a n t h ấ p h ơ n gọi là đ u n g (lịch “nhùcỉe t r ư ơ n g M.

P h a l o ã n g m a u bầriịĩ d mì Ị í địch ( l ãn # t r ư ơ n g , các tơ b à o m á u Inn tại l>inh t h ư ờ n g . T r á i lại. t r o n g ( l u n g d ị c h líu t r ư ơ n g . tơ h à o hi too lại và p h á h ú y vi IỚÌ* tlũun (Ịiia m à n g ra ngồi. Cịn tronK ílung dịch nhiiộc trương. lì ước lại t h ấ m vào I r o n ^ l â m ch o tê l)ào h ồ n g c ầ u c ă n g p h ồ n g và đ ế n một m ứ c độ n h ấ t (lịnh, sẽ p h á h ú y m à n g , giai p h ĩ n g h e m o g l o b i n r a ( l u n g (lịch, l à m cho ( l u n g (lịch cĩ m à u (lơ son Èịọi là h i ệ n l ư ợ n g ‘'huyêt. l i ê u ” ( h e mo ly s o) . Vì h ồ n g r ầ u cĩ m ứ c độ non . g i à k h á c n h a u n õ n (lộ b ề n c ủ a m à n g r u n s k h á o n h a u . Người t a cĩ t h ế xác (lịnh (lược đ ộ b ể n Lỏi I h i e u và tối d a c ủ a m à n g h ồ n g c ầ u

ở người b ì n h t h ườ n #. Đ â y là m ộ t chi t i ê u s i n h

lý q u a n t r ọ n g đ ể xét n g h i ệ m c h ứ c

nầnịí c ủ a h ồ n g c ầu .

2.3.4. riìàn ứtiỊỉ của máu

P h á n ứ n g c u a m á u h a y là g iá t rị ]>H p h ụ t h u ộ c vào h à m l ư ợ ng H v à O H t r o n g m á u . Người t a t í n h được:

N ồ n g độ ion H + = 10 ‘ = 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 4 3 ion g a m / l í t N ồ n g độ ion O H = 10 11 = 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 7 2 ion g a m / l í t

N h ư vậv, n ồ n g dộ ion O H lớn h ơn n ồ n g độ ion H* là 17 l ần . Do dĩ, m á u cĩ p h ả n ứ n g k i ề m yế u. g iá trị p H = 7,36.

t i i á t rị |)H c ủ a m ộ t s ố lồi d ộ n g vạt n h ư s a u : c h ĩ 7,36; t r â u , bị 7, 25 - 7,45; lợn 7.97; t h ỏ 7.58: gả 7,42; cừu. d ê 7.49.

( l i a t rị pH là m ộ t h à n g

số. T r o n g <’(* t h ể , n ĩ l u ơ n được ơ n đ ị n h n h ờ m ộ t số’ “h ệ

( lộ m” cĩ m ặ t t r o n g m á u . Cơ c h ế đ ệ m t ự đ ộ n g c ù n g c h í n h là

cơ c h ế đ i ể u h ị a s ự t h à n g

b ằ n ị í a ci d - b a s e c ủ a dịch t h ể . T h a m g ia c*ơ c h ế n à y . cỏn cĩ m ộ t sơ"cơ q u a n t r o n g

t h ể n h ư h ộ hơ h ấ p , h ệ bà i t iế t, m ộ t

s ố

h o r m o n . 1 lộ đ ệ m b a o g ồ m m ộ t a c i d y ê u . ít p h â n ly v à mu ơ i k i ề m c ủ a nĩ. ' P r ong m á u , cĩ b a h ệ đ ệ m q u a n t r ọ n g là: - Hộ độ m b i c a r b o n a t : H ệ ciộm n à y gồ m acid c a r b o n i c v à m u ố i k i ề m b i c a b o n a t n a t r ỉ h a y k a l i (kí h i ệ u là B) c ủ a nĩ. H ệ d ệ m dược v i ế t dưới d ạ n g : H X O , BHCÕ“ + T r ư ờ n g hớp m á u bị t ã n g acid: n ê u t h ứ c ã n cĩ n h i ê u a ci d l à m c h o a c i d t h â m v à o m á u . lộp t ức m u ố i b i c a r b o n a t s ẽ p h á n ứ n g đ ể t r u n g hị a. V à đo vậ y, c â n b à n g H CO . / B H CO , bị t h a y đổi. l ư ợ n g acicỉ c a r b o n i c t h ừ a r a s ẽ được cơ q u a n h ơ h ấ p t ă n g r ư ị n g h o ạ t ciộng đ ế t h ả i k h í c a r b o n i c r a n gồ i. Sở dĩ v ạ y vì:

H .,(’<), <-> H + + H C O ; H :ỉCO.s l ự ) + CO,

H à m l ư ợ n g ion I I4' Lang sẽ kích t h í c h t r ự c tiéị) vào t r u n g k h u hơ h ã p , h o ạ t d ộ n g h ơ h ấ p t â n g cường, lượng k h í r o . , tlìcii r a t ă n g lên. k é t q u à là c â n b ằ n g H ,(X) , / B H C O . dược l ậ p lại.

+ T r ư ị n g h ợ p m á u bị t a n g b ase : Ngúực voi t rư ờ ng hộ p t r ơ n , k h i m á u t á n g l ư ợ n g b a s e , a ci d c a r b o n i c (lược h u y d ộ n g đe t r u n g hịa. Lượng m u ơ i k i ể m B H C O . t h ừ a r a t r o n g c â n b ằ n g t r ẽ n sè được h ệ bài t i ế t t à n g oưịng hoạ t đ ộ n g lọc đê t h ả i r a n go ài . Và c â n b a n g a ci d - b a s e lại (ỉược p h ụ c hồi.

T r o n g

cơ thể, h ệ đ ệ m b i c a r b o n a t đ ả m n h i ệ m k h o á n g 7 - 9 % k h ả n â n g đ ệ m c ủ a

m á u . T h ư ờ n g q u á t r ì n h t r a o đổi c h ấ t t ạ o r a (‘ác acid t r u n g g i a n n h i ề u h ơ n k i ể m. S o n g l ư ợ n g m u ố i b i c a r b o n a t t r o n g m á u c ũ n g n h i ề u hơn l ư ợ n g a r i d c a r b o n i c k h o á n g

18 lầ n. Do v ậ y , k h ả n ă n g độm đơi với acid r a o hơn đơì với k i ể m .

- H ệ đ ệ m p h o s p h a t : hộ n à y h a o gồm muơi p h o s p h a t di a ci d v à p h o s p h a t m o n o a c i d v à đượ c v i ế t dưới dạng: B H aP(), B , n r ( ) , H o ạ t đ ộ n g c ủ a h ệ đ ệ m n à y c ũ n g t ư ơ n g t ự n h ư hộ đ ộ m b i c a r b o n a t n h ư n g ít hờn. - H ệ d ệ m p r o t e i n : là h ệ đ ệ m r ấ t q u a n trọng, nĩ c h i ế m tới 75% k h ả n ă n g đ ệ m c ủ a m á u t r o n g cơ t h ể đơi với acid c ar bo ni c. In s ả n p h ẩ m c h ú y ế u h ì n h t h à n h t r o n g q u á t r ì n h t r a o đổi c h ấ t .

C h ấ t p r o t e i n c h í n h t h a m g ia h ệ đ ệ m n à y là h e m og lo b in ( Hb) r ủ a h ồ n g c ầ u . N ĩ t h ư ờ n g k ế t h ợ p với N a h a y K t ạ o t h à n h muối kiểm (RHb). K h i l ư ợ n g acid c a r b o n i c t ă n g lên, m u ố i k i ể m p h ả n ứ n g t ạ o t h à n h c a r l xm at :

l ì H b + H_.CC), <-> H H b + B H CO ,

H b v ơ n đượ c coi là m ộ t a cid r ấ t y ế u so voi H 2CO;l> H b cĩ k h ả n ă n g đ ệ m m ạ n h h ơ n c ác p r o t e i n h u y ế t t ư ơ ng k h á c tối 10 lẩn.

C ác h ệ đ ệ m giữ cho t h à n g b ằ n g a cid - brtsc luơn ổn đ ị n h . G i á trị p H c h ỉ t h a y đối t r o n g p h ạ m vi n h ỏ ± 0,2 d à cỏ t h ể g â y rốỉ lonn n h i ề u q u á t r ì n h s i n h họ c t r o n g cơ th ể . t h ậ m c h í cĩ k h á n ă n g gâ y tử vong.

T r o n g t h ự c tế, k hi lao d ộ n g n ặ n g kéo (Ini, p h ả n ứ n g m á u hơi n g a về a c i d , h o ặ c n g ả về k i ề m khi t h ơ s á u . m ạ n h n h ư n g luơn (lược các h ệ đ ệ m t h a m gi a đ i ể u c h ỉ n h t r o n g m ộ t t hời g i a n n gắ n.

Sứ c lao d ộ n g c ủ a đ ộ n g v ạ t và ngưịi vi vậy. phụ t h u ộ c m ộ t p h ầ n v à o (lự t r ừ k i ề m c ủ a m á u . D ự t r ữ ki ềm là sơ lượ ng t h ơ tích acid c a r b o n i c được t h u n h ậ n t r o n g lOOml m á u , k h i cho m á u tiếp xúc với m ộ t hồn hợp khí cĩ c h ứ a 5,5% c o , ( n g a n g t ý lệ p h ầ n t r ă m c ủ a (X)., t r o n g k h í p h ế n a n s ) . I)ự t r ữ k i ể m c ủ a m á u ng ườ i là 5 5 - 7 0 ml . c ủ a t r â u , bị là 52 - 58ml. lợn là 68 - 72ml. Dụ t r ữ k i ề m cĩ t h ể t ă n g l ẻ n 10% t r o n g q u á t r ì n h l u y ệ n t ậ p

v ậ n d ộ n g viên t h ế thao, ơ m ộ t s ơ lồi k i ế m m ồ i b ằ n g c á c h l ặ n dưới nước, d ự t r ù k iê m cao n ê n cỏ k h á n ã n g nín t h ờ l â u . ví d ụ vịt: k h o ả n g 8 p h ú t n h ư n g g iá trị pH m á u k h ơ n g dổi. V ạ n d ộn g viơn l ặ n k h ơ n g cĩ k h í t à i , d ự t r ữ k i ể m c ũ n g t ă n g .

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 43 -46 )

×