0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

CẤUTẠO CHUNG (HÌNH 10.4)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 151 -152 )

- Kéo nú mỏm àng bịt đáy xuống (luring tự khi hít vào rơ ho ành hạ xuống),

1. CẤUTẠO CHUNG (HÌNH 10.4)

D a ( culis ) là p h ầ n b a o bọc p h í a n g o à i cơ t h ể . ỏ người t r ư ở n g t h à n h , t ổ n g d i ệ n t í c h d a k h o á n g l . õ n r : đ ộ d à y t h a y đổi t ừ 0 . 5 m m - 3 m m t ù y vị t r í k h á c n h a u t r ê n cơ thế’.

CtVu t ạ o c h u n g : d a gồ m 3 lĩp là lớp b i ể u bì, lớp da c h í n h t h ứ c v à lớp dưới da. N g o à i r a cịn c á c c ấ u t r ú c đ ặ c b i ệ t d ẫ n x u ấ t t ừ da.

1.1. L ớ p b i ế u b i ( e p i d e r m i s )

L à lớp m ặ t n g o à i c ù n g c ủ a da, d ượ c c ấ u t ạ o bởi mơ t h ư ợ n g bì cĩ n h i ề u t ầ n g t ế b ào. N h ữ n g t ầ n g t r ê n t h ư ờ n g bị h ĩ a s ừ n g , b o n g r a và được t h a y t h ế bởi các t ầ n g p h í a dưới. Ớ n h ữ n g c h ỗ cơ t h ể bị m a s á t n h i ề u , t ầ n g t r ê n d à y l ê n n h ư lớp s ừ n g gọi là c h a i da. T ầ n g s â u n h ấ t c ủ a b i ể u bì cĩ k h á n ă n g s i n h s á n lê b à o mới gọi là t á n g s i n h t r ư ở n g ( h a y t ầ n g M a l p i g h i ) . Cá c t ế b à o ớ t ầ n g n à y cĩ c h ứ a s ẳ c t ố m e l a n i n , t ạ o m à u c h o da . 0 n h ữ n g v ù n g d a cĩ m à u t h ẫ m n l n í v à n h t h â m v ú. s ắ c lơ cĩ cá t r o n g lê b à o v à n g ồ i g i a n bju).

Lớp b i ể u bì d à y m o n g k h á c n h a u t ù y t ừ n g v ù n g . Dà y n h ấ t là lịng b à n t a y . lịng b à n c h â n . M ĩ n g n h ấ t là v ù n g d a mi. (la mơi.

1.2. L ớ p d a c h i n h t h ứ c ( c o r i u m )

Lớp n à y b á t n g u ồ n t ừ lớp t r u n g p h ơi hi. Là lớp m ơ liên k ế t , t r o n g (lĩ gồ m các sợi s i n h (‘h ấ t n h ờ n , sợi d à n hồi và sợi cơ t r ơ n . N gười t a c h i a t h à n h h a i t ầ n g :

• T ầ n g gai ở t r ê n t i ế p g i á p b i ể u bì. T r ơ n h ề m ặ t cĩ các lồi gai. b è n t r o n g cĩ

m ạ c h m á u . m ạ c h b ạ c h h u y ế t và đ ầ u m ú t t h ổ n k i n h (ờ p h ầ n đ ầ u m ặ t là đ ầ u i n ú l các

n h á n h t h ầ n k i n h d â y sơ V. ở t h â n v à <i chi là đ ầ u m ú t các n h á n h t h ầ n k i n h t ủ y s ống). C á c lồi g a i nơi lên ỏ cá t r o n g lớp b i ê u í)ì, t.ạo r a n h ữ n g (l ường gị và r ã n h hẹp. C á c t u y ế n mồ hơi d ổu mở r a t r ê n các (lường ịĩìi nà y. 0 lịng h à n t a y và c h â n , (lường

go và c a r r ail lì t ạ o t h à n h v a n d ặ c t r ư n g c h o t ừ n g người ( n h ấ t là các đ ầ u ngĩn). O i l i n g ngườ i (la đ e n . s ắ c t ố m e l a n i n cĩ Cíi ớ t ầ n g này.

- T a n g lưới đượ c c ấ u t ạ o bới mơ liên k ế t sợi chắc , d à y hơ n t ầ n g t r ê n .

10 —

11—"^

Hinh 10.4. C ấu tạo củ a da

1. Thượng bi; 2. Trung bi; 3. Hạ bi; 4. Lớp nển; 5. C á c cuộn mao mạch; 6. Ơng mổ hỏi; 7. Nang lỏng;8. Tuyến mổ hơi; 9. C á c tế bào mờ; 10. Động mạch; 1 1 . Tĩnh mạch; 12. Biểu bì; 13 . Lớp da chính thức; 8. Tuyến mổ hơi; 9. C á c tế bào mờ; 10. Động mạch; 1 1 . Tĩnh mạch; 12. Biểu bì; 13 . Lớp da chính thức;

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 151 -152 )

×