0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

CHỨC NĂNG CỦA HỆ MẠCH

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 80 -83 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

3. CHỨC NĂNG CỦA HỆ MẠCH

Khĩi lượnịí m á u t u ầ n h o à n cún cĩ t h ể ( k h o á n g '} lít) l ư u t h ơ n g t r o n g h ệ m ạ c h n h o s ứ c (lây và sức h ú t r u a tim. Mạc (lu t im ho ạt (lộng tlieo c h u k ỳ n h ư n g m á u luơn luơn c h á v i h n n h d ị n g liên t ục t r o n g một hệ k h é p kín: M á u t ừ t i m c h á y q u a d ộ n g m ạ c h , m a n m ạ c h v à t ĩ n h m ạ c h rồi lại t r ớ về tim. S ự lưu t h ơ n g c ủ a m á u t r o n g h ệ m ạ c h I u â n t h e o c ác qui l u ậ t v ậ l lý c u a (lịng chảy.

3.1. Quy luật máu chảy liên tục

T i m co b ĩ p đ ẩ y m á u và o c u n g d ộ n g m ạ c h t ừ n g đợt t h e o c h u kỳ. T h à n h d ộ n g mạc-h nĩi c h u n ị ỉ v à n h ấ t là p h ầ n c u n g d ộ n g m ạ c h c h ủ cĩ t í n h đ à n hồi r ấ t c ao (do đ ặ c d i ê m c â u t ạ o d ã n ê u ớ p h ầ n trơn). Do vậy. vối mộ t c ơ n g k h á lớn c ủ a t i m . mỗi l ần co. m ộ t klìối l ư ợ n g m á u lớn hơ n t h ế t íc h c ủ a c u n g d ộ n g m ạ c h c h ủ dược đ ẩ y t ừ t i m s a n g m ạ c h . N h ờ cĩ t í n h d à n hồi, ( h à n h m ạ c h g i ã n ra, c h ứ a h ế t k hố i l ượ n g m á u n ày . L ú c t i m g i ã n , c h í n h t í n h d à n hồi c ủ a m ạ c h l ạo lực đ ẩ y m á u đ i t i ế p t r o n g m ạ c h .

N h ư v ậv. m á u c h ả y t h à n h d ị n g liên t ụ c t r o n g m ạ c h là n h ị c ơ n g co bĩp c ủ a cơ t i m v à l í n h đ à n hồi c ủ a t h à n h m ạ ch .

Cơ t h ể c h ứ n g m i n h đ i ề u n à y t h ơ n g q u a m ộ t

t h í n g h i ệ m dơ n g i ả n: d ù n g m ộ t b ì n h t h ủ y t i n h đ ự n g <ỉav nước. 0 t h à n h b ì n h , g ầ n đ á y được t h ơ n g với m ộ t ơn Ị' t h ú y l i n h cĩ k h ĩ a . P h í a ngồi k h ĩ a , ơ n g t h ủ y t i n h c h i a l à m h a i n h á n h , m ộ t n h á n h dược nơi liền b ằ n g ố n g t h ú y t i n h c ứ n g , m ộ t n h á n h (lược nơi liền b ằ n g ơ n g cao su. Khi d ĩ n g và mở k h ĩ a t h e o nhịp, m ộ t l ư ợ n g nướ c c h ả y r a v à r ẽ và o h a i n h á n h . Cĩ t h ể t h ấ y d ị ng nước t ừ n h á n h ố ng c a o s u c h ả y t h à n h d ị n g liên t ụ c cịn n h á n h k i a thì c h á y Mgíil q u ã n g t h e o n h ị p đĩ ng m ỏ c ủ a k h ĩ a . C ũ n g n h ư ĩ' c u n g đ ộ n g m ạ c h , t í n h đ à n hồi c ủ a ốhfí cao s u là n g u y ê n n h â n l à m c h o n ướ c c h ả y t h à n h d ị n g li ên tục.

3.2. Tiết diện của hệ mạch

ơ h ệ d ộ n g m ạ c h , các đ ộ n g m ạ c h lớn p h â n n h á n h d ầ n t h à n h d ộ n g m ạ c h n h ỏ v à cuơi c ù n g . I h à n h h ệ m a o m ạ ch . Ngược lại. ở hộ t ĩ n h m ạ c h t h ì t ừ m a o m ạ c h t ậ p t r u n g d ầ n t h à n h t ĩ n h m ạ c h n ho rồi t h à n h t ĩ n h m ạ c h lớn v à c u ố i c ù n g t h à n h t ĩ n h m ạ c h c h ủ t r ê n , c h ủ dưới, đ ổ vê t â m nhĩ p há i.

Vổ h ì n h t hứ c , mồi m a o m ạ c h chi cĩ d ư ờ n g k í n h k h o a n g 8 m i c r o m e t . T u y n h i ê n , n ê u t i n h tơntí Iiõl d i ệ n t r ê n m ậ t cat n g a n g thì tiết diện c ủ a h ệ m a o m ạ c h là lớn

nhất.

So s á n h t i ế t d i ệ n c ủ a t o à n bộ h ệ m ạ c h thì t i ế t di ện c ủ a c u n g d ộ n g m ạ c h c h ú là bé n h ấ t , k h o ả n g 8cm". ti ết d i ệ n c ủ a t ì n h m ạ c h c h ú lon hơn. g ấ p 1.2 - 1.8 l ầ n cịn t i ê t d i ệ n c ủ a lưới m a o m ạ c h các

q u a n là lổn nhất., gấ p 600 l á n c u n g d ộ n g m ạ c h c h ú . 3 .3 . T ố c đ ộ c h ả y c ủ a m á u t r o n g m ạ c h Tố c đ ộ c ủ a d ị n g m á u t r o n g m ạ c h p h ụ t h u ộ c vào h ai v ế u tơ: - T i ế t d i ệ n c ủ a m ạ c h m á u : t h e o qui l u ậ t c h u n g, tốc độ d ị n g c h á y p h ụ Lhuộe v ằ o t i ế t d i ệ n c ủ a ơ n g d ẫ n . N ế u c ù n g độ dốc và c ù n g á p lực thi t i ế t d i ệ n c ú a ơ n g đ ẫ n nhỏ, t-ơc đ ộ d ị n g c h ả y s ẽ lớn. ơ t r o n g h ệ mạ c h , n h ư p h ầ n t r ê n đ ã biết, t i ế t d i ệ n c ủ a đ ộ n g m ạ c h là b é n h ấ t v à vì vậy, cĩ tốc độ c h ả y lớn n h ấ t rồi s a u đ ĩ đ ế n tốc độ c ủ a t ĩ n h m ạ c h v à c uố i c ù n g là c ủ a m a o mạ c h . - Á p lực t r o n g h ệ m ạ ch : á p lực t r o n g h ệ m ạ ch h a y cịn gọi là h u y ế t á p c h u y ế u do c ơ n g c ủ a t i m t ạ o r a . N ế u c ù n g m ộ t t i ế t d i ệ n c ủ a ố n g d ẫ n t h ì nơi n à o cĩ á p ]ực c a o s ẽ l à m c h o d ị n g c h ả y cĩ tốc độ n h a n h hơn. Xét t r o n g h ệ m ạ c h , rõ r à n g tốc đ ộ d ị n g m á u c h ả y n h a n h n h ấ t là c u n g đ ộ n g m ạ c h c h ủ rồi g iả m d ầ n ớ đ ộ n g m ạ c h n h o . c h o đ ế n m a o m ạ c h t h ì tốc độ c h ả y c ủ a m á u là t h ấ p n h ấ t . M á u c h ạ y c h ậ m t r o n g m ạ n g lưới m a o m ạ c h cĩ ý n g h ĩ a s i n h học r ấ t lớn. nĩ t ạo điều k i ệ n t h u ậ n lợi c h o q u á t r ì n h t r a o đổi c h ấ t , n h ấ t là k h i q u a m a o mạ ch. N g ư ờ i t a t í n h được tốc dộ m á u c h á y t r o n g c u n g đ ộ n g m ạ c h c h ủ ỏ ngườ i l à 50 - 6 0 c m / g i â y k h i t i m co, l õ - 20c m/ gi â y k h i t i m giãn. Tốc độ t r u n g b ì n h c ủ a m á u c h ả y t r o n g h ệ đ ộ n g m ạ c h là 15 - 20cm/giây. h ệ t ì n h mạ c h là 0,6 - l , 4 c m / g i â y , h ộ m a o m ạ c h là O.Oõcm/giây. T ừ l ư u l ư ợ n g c ủ a d ị n g m á u ( t h ơ n g q u a t h ể tích t â m t h u v à t h ế t í c h p h ú t ) v à t ơ r độ c h ả y c ủ a m á u ỏ h ệ m ạ c h , người t a t í n h dược t h ịi gi an t u ầ n h o à n c ủ a m á u t ứ c là t hời g i a n m á u c h ả y q u a t o à n bộ h ệ t u ầ n h o à n ỏ người là 22 - 2 3 giây, ở m ộ t sơ* d ộ n g v ậ t k h á c n h ư : n g ự a 30 giây, c hĩ 15 - 18 giây, c h u ộ t b ạ c h 7,5 giây.

3.4, H uyết áp

H u y ế t á p là á p lực c ủ a d ị n g m á u t r o n g mạ ch . Nhờ cĩ h u y ế t á p m à m á u l ư u H u y ế t á p là á p lực c ủ a d ị n g m á u t r o n g mạ ch . Nhờ cĩ h u y ế t á p m à m á u l ư u t h ơ n g đ ề u t r o n g m ạ c h . H u y ế t á p (lược: t ạ o t h à n h do n h ữ n g n g u y ê n n h â n c h í n h s a u : - S ứ c co b ĩ p c ủ a cơ t i m , t ầ n s ố n h ị p đ ậ p c ủ a t i m. t h ể tí ch t â m t h u . - C h i ể u d à i , t i ế t d i ệ n và t í n h đ à n hồi

cùa m ạ c h má u.

- K h ố i l ưự n g v à dộ q u á n h ('ủa m á u .

T r o n g các n g u y ê n n h â n nĩi t r ên , s ức co hĩp c ủ a cơ t i m là q u a n t r ọ n g n h ấ t . Các y ê u tơ" v ê m ạ c h và m á u t r o n g m ạ c h t ạ o r a sức c ả n c h u n g c ủ a m ạ c h m á u .

L u ồ n m ộ t ơ n g dị v à o đ ộn g m ạ c h c ả n h h a y đ ộ n g m ạ c h b ọn v à

nối li ến với m ộ t

á p k ế t h ủ y n g â n h ì n h c h ữ u t h ơ n g q u a một k im ghi. người ta cĩ t h ế g hi l ại đ ư ị n g b i ể u d i ễ n c ủ a h u y ế t á p đ ộ n g mậ c h . P h â n tích đ ư ờ n g biểu d i ễ n c ủ a h u y ế t á p . cĩ t h ê t h ấ y rỏ 3 loại s ĩ n g k h á c n h a u ( p h ư ơ n g p h á p đo t r ự c t i ế p - t h ự c n g h i ệ m t r ê n d ộ n g vật):

- Sĩng cáp I rịn gọi là SĨMỊỊ' (t 1 in' "song mạch". (Yic sĩng n à y dao độ n g th('<> (lun.!' c h u k ý h o ạ t d ộ n g c ủ a tim: khi l i m co. h u y ết á p I nng d ạ t g i á t r ị lớn n h ấ t được tfoi lầ h u y ế t á p

tối da. Khi t im giíìn. huvêi. á p g iá m tiuọr £ỌI là h u y ế t á p tối t h i ể u .

S ĩ n g c ấ p II. cịn gọi là s ĩ n g |í ha y “s ĩ n g hỏ h ấ p ” . (Vu- sĩn^r n à y d a o đ ộ n g t h e o nlìịp hơ h ấ p . Khi hít vào, h u y ế t á p t a

nự/. khi t h ỏ ra, huycVt á p g i á m . So với n h ị p t i m.

n h ị p hơ h ấ p c h ậ m hơ n và vì vậv. một s ồng c â p 11 b a o gồm 1 - 5 s ĩ n g c ấ p I.

- S ĩ n g c ấ p III cịn gọi là s ĩ n g Ỵ. Các s ĩ n g n à y dược t ạ o t h à n h do s ự CO g i ă n c ủ a h ệ m ạ c h , t r ư ơ n g lực t h à n h m ạ c h và vì vậ y là n h ữ n g s ĩng c h ậ m , k h ơ n g cĩ c h u k ý và buVỉr s ĩ n g n h ấ t đ ị nh . Một s ĩ n g c ấp 111 b a o gồ m m ộ t s ố s ĩn g c ấ p II.

ơ người, h u y ế t á p đ ộ n g m ạ c h dược do b ằ n g p h ư ơ n g p h á p g i á n t i ế p

ở c á n h ta y.

D ù n g m ộ t b a o c ao s u (lẹp q u ấ n q u a n h c á n h tay. nối t h ơ n g với m ộ t q u ả b ĩ n g d ể bơm k h ơ n g k h í v à m ộ t á p k ế t h ú y n gâ n. Khi đo h u y ế t áp, v ừa q u a n s á t c ộ t t h ủ y n g â n (‘ủ a á p kế. v ừ a n g h e t i ế n g r u n g c ủa t h à n h m ạ c h q u a một ơ n g n g h e . T i ế n g r u n g c ủ a t h à n h m ạ c h x u ấ t h i ệ n do t ác d ụ n g cộng h ư ở n g c ủa t h à n h m ạ c h g i ữ a h a i á p lực t ư ơ n g đ ư ơ n g n h a u tức là h u y ế t á p t r o n g m ạ c h n é n lên t h à n h m ạ c h v à á p l ực c ủ a k h ơ n g k h í t r o n g b a o cao s u do t a bơm vào. T á c d ụ n g c ộng h ư ớ n g x u ấ t h i ệ n t r o n g k h o ả n g g i á t r ị t ừ h u y ế t á p tối d a dên h u y ê t á p tối t hiê u. T i ê n g r u n g r õ n h ấ t , m ạ n h Iilìất ỏ g i á t r ị t r u n g b ì n h c ủ a h u y ế t á p tối đ a và h u y ế t á p tối t h i ể u .

Ớ ngườ i t r ư ở n g t h ả n h , b ì n h t hường, giá t rị h u y ế t á p tối d a k h o ả n g 1 2 0 m m H g và tối t h i ể u k h o a n g 8 0 m m H g (ỏ người Việt N a m , t ươ ng ứ n g là 1 10 - 1 15 v à 60 - 7 0 m m H g ) , H i ệ u sơ' c ủ a h u y ế t á p tỏi đ a và tơi t h i ể u bìn h t h ư ờ n g v à o k h o ả n g 40 - 5 0 m m H g . N ế u h i ệ u sơ' n à y t h ấ p , n h ấ t là k h i g i ả m x u ốn g cịn k h o ả n g 2 0 m n i H g là t ì n h t r ạ n g k h ơ n g b ì n h t h ư ờ n g . N g u y ê n n h á n cĩ t h ể do sức co b ĩp c ú a t i m y ế u h oặ c d o sức c ả n c ủ a m ạ c h lớn. T h ư ờ n g dê b ù t r ừ lại, Lim ph ải h o ạ t đ ộ n g g ắ n g sức, t ì n h t r ạ n g k é o d à i d ẫ n đ ế n s u y tim. G i á t rị h u y ế t á p g i ả m d ầ n t ừ dộ ng m ạ ch g ầ n t i m đốn các đ ộ n g m ạ c h n h ỏ , m a o m ạ c h và t ĩ n h m ạ c h

ở xa t i m do r ơ n g c ủ a t im c ủ n g g ia m d ầ n . N g ư ờ i t a CỈO đượ c

h u y ế t á p ỏ c u n g cỉộng m ạ c h c h ủ là 120 - M O m m H g , độn g m ạ c h lớn 110 - 1 2 5 m m H g , d ộ n g m ạ c h v ừ a 70 - 9 0 m m H g , d ộ ng m ạ c h n h ỏ 40 - 6 0 m m H g , m a o m ạ c h 20 • 4 0 m m H g , t ì n h m ạ c h 10 - 1 5 m m H g .

H u y ế t á p c ủ a m ộ t s ơ"động v ậ t đo được n h ư s au :

Lồi

Ndi đo

Giá tri huyết áp (mmHg)

Tối đa

Tối thiểu

Ngựa

Động mạch đuơi

100- 120

30-50

Ngựa

Động mach cổ

150- 180

Bị

Động mach đuơi

100- 140

35-50

Lạc đà

Động mạch đuơi

130- 155

50-75

Dẻ, cửu

Động mạch bẹn

110- 120

50 - 65

Chĩ

Động mạch bẹn

120- 140

30-40

T r o n g d i ề u k i ệ n s i n h lý h ìn h t h ườ n g, giá u i liuvơ: á p l l m y dơi t h e o m ộ t s ơ y ê u

tố:

- T h e o tuổi : nĩi c h u n g , h u y ế t á p t à n g t h e o tuỏi. - T h e o giới t í n h : h u y ế t ;i|> ở n ữ t h ấ p hơ n

ớ n a m giới.

- T r ạ n g t h á i h o ạ t đ ộ ng , n g h i ngơi c ủ a cơ th ề: k hi lao (lộng, v ậ n d ộ ng , h u y ế t á p

tăng.

Ở p h ụ n ữ m a n g t h a i : h u v ế t á p t ăng.

T r ạ n g t h á i x ú c c ả m . h u y ế t á p t ă n g . K h i ngủ, h u y ế t á p g i á m .

T r ư ờ n g h ợ p h u y ế t á p tối d a t ă n g lên t r ê n 1 5 0 t n m H g và k é o dài là c h ứ n g c ao h u y ế t áp . N g ượ c lại, k h i h u y ế t á p tối d a h ạ x u ố n g dưới 9 0 m m H g là c h ứ n g h u y ế t á p t h ấ p .


Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 80 -83 )

×