0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

cơ quan trong cơ thế.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 85 -86 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

cơ quan trong cơ thế.

M ộ t sơ c h ấ t cồ t á c d ụ n g dối với h o ạ t đ ộ n g tim: - C á c c h ấ t l à m t ă n g h o ạ t d ộ n g tim: + C á c c a t e c h o l a m i n do p h ầ n t ủ y t u y ế n t r ê n t h ậ n ti ết r a n h ư a d r e n a l i n , n o r a đ r e n a l i n . + ( ì l u e a g o n c ủ a t u y ế n t ụ y nội t i ế t + T h y r o x i n c ủ a t u y ế n g i á p + lo n Ca + S ự g i ả m n ồ n g độ (X v à t ă n g n ồ n g độ ('()_, - C á c c h ấ t l à m g i ả m h o ạ t đ ộ n g tim: + A c e t y l c h o l i n + l o n K \

Do vậ y, t r o n g nội dịch, tv lệ ion C a VK* p h á i l u ơn được d u y t r ì ổ n đ ị n h .

[ ' h â n xạ R a i n b r i d g e : d â y l;i một p h à n xạ lãn^r MỊ:.

CÍÌC

t h ụ q u a n á p lực n a m () ÝUỊÍ x o a n g MỈ1Ì. g i ữ a ha i In t ì n h m ạ ch <*ỈU1 t r ê n và dưới nơi t ĩ n h m ạ c h v à n h đ ố vố l â m nhì. Khi m á u t ừ t ĩ n h m ạ c h v r lim l à m l ã n g á p lực Lâm nhì. k í c h t h í c h c ác t h ụ q u ; m này. XUI1£ h ư ớ n g t à m t r u v e n ve h à n h t ú y là m giâm t r ư ơ n g lực t r u n g k h u p h ĩ Ịiiao c â m đồn*: thịi l à m t a n g t r ư ơ n g lựr trui ìỉĩ k h u giao Ciim. (lẫn đ ỏ n p h à n x ạ l ã n g ciíon.u hoạ i đ ộ n g c ủ a t i m de d iề u hịa lượng m á u vế tim và t hố tí ch t á m t h u .

P h â n x ạ g i á m á p q u a t h ụ q ụ a n ;íp lực:

o vìmíí c u n g d ộ n g m ạ c h (‘h ù VII x o a n g d ộ n g mạ c h ••íinh. cĩ các t h ụ q u a i l á p lực. Khi luivel á p t á n g s ẽ kích t h í c h vào <‘Ac t h ụ q u a n này. T ừ v ù n g (‘u n g clộn

*4

m ạ c h chủ. x u n g t r u v ố n vể q u a n h á n h (-'von c ủ a đ â y sỏ X cịn l ừ x o a n g d ộ n g m ạ c h c á n h thì t ỉ lẽo n h á n h H e r i n g c ủ a d â y sơ IX. tối h à n h lũy. X u n g t r u y ề n r a q u a d â y p h ĩ giao t;àm l à m g i ả m s ự h o ạ t d ộ n g r u a lim. do đố l à m g iá m huyết, á p ( h ì n h 7.9).

4.1.3. Các phàn xạ lãìig và giùm (ỉ Ị)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 85 -86 )

×